Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
31 Јанвар 2014

Бағышла ки, бағышланасан…

Диҝәрләрини неҹә бағышлаја бләрик?!

Һамымыз дәфәләрлә бу ҹүр нараһатлыгларла үзбәүз олмушуг: “Ҝөрәсән өзүмү бағышлаја биләрәм”, “ону неҹә бағышлаја биләрәм”, “јох, һеч вахт баҹармарам” вә с.
Çохларымыз үчүг әфв етмәк вә бағышламаг чох чәтин, һәтта гејри-мүмкүн иш олур. Ејни заманда бәзиләри үчүн исә бу иш һеч дә чәтин дејил вә һәтта диҝәрләрини раһатлыгла бағышлајыр, сәһвләрини унудурлар. Һәгигәтдә диҝәрләрини бағышламаг истәмәдикдә, вәзијјәтин јағшылашмасы әвәзинә, кечмишә гајыдырыг, көһнә проблемләрә гәрг олуруг вә диҝәрләрини гынајырыг. Беләликлә, өзүмүзү бағышлаја билмирик вә ҝүнаһ етмәкдә давам едирик. Сонда руһи ҹәһәтдән пис вәзијјәтә дүшүрүк.

Бағышламаг нәдир?

Бағышламаг, унутмаг вә фәдакарлыг дејил. Бизә әзијјәт едән шәхси тәһәммүл етмәк фәрглидир. Сиз мәҹбур дејилсиниз диҝәрләрини бағышлајасыныз, амма диҝәрләринин сәһвләрини әфв етдикдә, нә гәдәр арам олурсунуз вә һеч вахт кин, гәзәб вә күсмәк јолуну сечмирсиниз. Јаддан чыхармајын ки, бағышламаг сизин нәфсинизин бөјүк вә әзәмәтли олдуғуну ҝөстәрир. Бағышламаг, унутмаг вә азад олмаг кечмиш һадисәләрә бағлы олан һиссдир. Диҝәрләрини бағышлаја билмәјәндә, өзүмүзү јаддан чыхмыш, мәјус вә баҹарыгсыз һисс едирик. Һәгигәтдә өз сәһвләримизи инкар едә билмирик. Амма өз рәфтарларымызы дәјишмәклә өзүмүзә ҝөзәл ҝәләҹәк бағышлаја биләрик.
Əсл һәгигәтдә бағышламаг, кечмишдә олан инҹикликләрдән азад олмаг үчүн гәрара ҝәлмәкдир. Еләҹә дә кечмишдә өзүмүзлә олан проблемләрә сон гојмагдыр. Амма, вүҹудумузун бир һиссәси буна инаныр ки, фикри арамлыға нифрәт, гәзәб јолуну сечмәклә наил ола биләрик. Јаддан чыхармајаг ки, бу јолу сечмәклә һеч вахт арамлыг тапа билмәрик. Бағышламаг бизи горху вә гәзәблә тикдијимиз зиндандан азад едәр.

Нијә бағышламырыг?

Һәддиндән артыг егоистлик етсәк, диҝәрләрини бағышламаг бизим үчүн чәтин олар. Дахилимиздә олан гүввә бизә һәдә-горху ҝәлир – “о сәни тәһгир етди, ону ҝәрәк бағышламајасан”, “атаны тәһгир едәни неҹә бағышлаја биләрсән” вә с. Буҹүр егоистлик бәзи шәраитләрдә бизә һәддән артыг пис тәсир ҝөстәрир. Тез-тез ешитдијимиз – һәјат чәтинликләринә ҝөрә сыхынтыдајам вә интизарым вар ки, диҝәрләри мәнә көмәк ҝөстәрсин. Елә бу андыр ки, ичимиздән ҝәлән нида бизи бағышламагдан чәкиндирир. Амма јаддан чыхармамалыјыг ки, вүҹудумузда сечмәк гүдрәти вар. Јәни бу нөв вәсвәсәләрин гаршысында тәслим олмамаг, бағышламаг јолуну сечмәк вә бу јолла өзүмүзә һәддән артыг арамлыг ҝәтирмиш оларуг.
Јадда сахлајын ки, һәр нә гәдәр чох бағышласаныз, бир о гәдәр дә бағышланарсыныз. Һәгигәтдә, һәјатымызда гијмәти олан һәр бир шеј, јалныз бағышланан заман чохалыр. Әҝәр ҝүман етсәниз ки, бағышладыгдан сонра нә исә итирмиш олурсунуз, билин ки, һәгиги мәнада бағышламамысыныз. Әҝәр икраһла бағышласаныз, онун һеч бир тәсири олмаз. Һәгигәтдә мүһүм олан нијјәтиниздир ки, сизин әмәлинизин архасында ҝизләниб.
Бағышлајан адамын нијјәти онун үчүн шадлыг ҝәтирәр. Әлбәттә әҝәр бағышламаг һәгигәтән үрәкдән олса.
Ола билсин бир чохларымыза бағышламаг асан олмаја. Әҝәр сиз дә бу дәстә инсанлардансыз, интизарыныз олмасын ки, бир дәфәјә кимисә бағышлајасыныз. Бағышламаг вахт тәләб едир. Һәр нә гәдәр тез о ишлә мараглансаныз, бу јахшы әмәли тез дәрк етмиш оларсыныз. Ҹисм вә руһунуза хатир олса белә, елә бу андан бағышламағы имтаһан етмәк гәрарына ҝәлин.
Сиз бу иши имтаһан олараг кичик әфвләрдән башлајын вә сонра јаваш-јаваш о кәсләр ки, сизә чох әзијјәт едибләр онлары да бағышлајын.


Nur-az.com
Дилимизә чевирди: Р. Һүсејнов 


5207 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...