Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Јанвар 2016

Өлкә башчысы хариҹи сәфирлијә табе оланда...

Имамын (р) бармағынын ишарәси илә...
Ҹәнаб Рәһбәр Ајәтуллаһ Хаменеи шаһлыг режими, онун сүгутундан данышыр (КҺАМЕНЕИ.ИР)

Рзахан (ата Пәһләви) өз һамиләри тәрәфиндән сәлтәнәтдән узаглашдырылды вә Ирандан чыхарылды. Оғлу Мәһәммәдрза иш башына ҝәлди. Шәрт бу олду ки, там шәкилдә инҝилисләрә тәслим олсун. Артыг мүстәмләкәчијә еһтијаҹ галмамаышды, нә дејирдиләрсә шаһ јеринә јетирирди...
Рзахан ҝедән заман шаһлыг мәсәләси гаранлыг иди. Инҝилтәрәнин Теһрандакы сәфири Мәһәммәдрзанын елчисинә дејир ки, Мәһәммәдрза Берлин радиосуна гулаг асыб алманларын ирәлиләјишиНИ изләјир вә буна ҝөрә дә етибарлы дејил. Бу сөздән сонра Мәһәммәрза бир дә Берлин радиосуна гулаг асмыр. Бу барәдә мәлумат алан Инҝилтәрә сәфири дејир ки, бундан сонра она етибар етмәк олар. Бәли, өлкәнин башчысы хариҹи сәфирлијә бу һәддә табе иди!
Әввәлҹә Ајәтуллаһ Кашанини, сонра Мүсәддиг һөкумәтини сырадан чыхаран инҝилисләр јенидән Ираны нәзарәтә ҝөтүрдүләр. Ирандан гачмыш Мәһәммәдрзаны 28 мордад гијамы илә ҝери гајтардылар.
Бу хәбис режимин әсас хүсусијјәти фәсад, позғунлуг иди. Сарај әһлинин, онларын әтрафындакыларын әһвалатлары хәҹаләт доғурур. Ҹинҹи позғунлуг, малијјә фырылдагчылығы әршә дирәнмишди.
Мәһәммәдрза Ирандан гачан ҝүн шаһлыг режими өмрүнү баша вурду. Имам Ирана гајытды, бармағынын ишарәси илә һәр шеј дәјишди. Шаһлыг режиминә сон гојан халгын иштиракы олду. Халг исә дини дәјәрләрә ҝөрә мејдана чыхмышды. Шүарлар Ислам шүарлары иди...

Вилајет.инфо


9009 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...