Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Јанвар 2016

Дедиләр сечкиләрдә сахтакарлыг олуб...

Сечкиләрдә иштирак едәнләрин сајы? 40 милјон нәфәр!
Дүнјанын нүфузлу демократик институтлары Иран Ислам Республикасында кечирилән сечкиләри ән фәал сечки кими гејд едирләр. Тәәссүф ки, Ислам Ингилабынын дүшмәнләри, дүнја империализми вә бејнәлхалг сионизм бу өлкәдәки истәнилән сечкијә өз чиркин нијјәтләрини реаллашдырмаг үчүн фүрсәт кими бахырлар. Бөјүк пуллар хәрҹләјир, өлкә дахилиндәки дағыдыҹы гүввәләри сечки мејданына чәкирләр. Әҝәр Иранда 1388-ҹи илдә баш верән тәхрибат вә фитнәкарлыг Америка ја Авропада баш версәјди, минләрлә инсан һәбсә алынар, узун мүддәт азадлыгдан мәһрум едиләрди. Амма Иран Ҹәнаб Рәһбәр Ајәтуллаһ Хаменеји кими бир лидерин тәдбирләри илә белә һадисәләри адәтән ҝүзәштлә архада гојур.
Ајтуллаһ Хаменеи һәмин һадисләрлә бағлы бујурур: Шәмси 1388-ҹи илдә хошаҝәлмәз, чиркин бир сөз дедиләр. Дедиләр ки, сечкиләрдә сахтакарлыг олуб, сечкиләрин нәтиҹәси ләғв олумалыдыр!! Сечкиләрдә иштирак едәнләрин сајы? 40 милјон нәфәр! 40 милјон нәфәр сечкиләрә гатылыб, мүхтәлиф намизәдләрә сәс вериб. Бу ҹәнабларса сахтакарлыгдан данышыр! Мән онлара чох ҝөз јумдум. Һашијә мәсәләләр узун чәкди. Сөһбәт етдик, дедик ҝедин истәдијиниз сајда сечки гутусуна бахын. Амма етина етмәдиләр, гулаг асмадылар. Һагг сөзү ешитмәк фикриндә дејилдиләр. Мәмләкәтә зәрәр вурдулар. 1388-ҹы илдә бизә дәјән зәрәрләр нә вахт арадан галдырылаҹаг? Һәлә ки арадан галдырылмајыб!

Вилајет.нураз.ин


4816 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...