Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Јанвар 2016

Ислам инҹәсәнәтә тәшвиг едир!

Ајәтуллаһ Хаменеи Фигһ вә Инҹәсәнәт Конфрансынын тәшкилатчыларыны гәбул едиб
Шәмси 1394, 21 деј тарихиндә Мүгәддәс Гум шәһәриндә Фигһ вә Инҹәсәнәт (Инҹәсәнәт Фигһи) Конфрансы кечирилиб. Конфранс ишини баша чатдырандан сонра Ҹәнаб Рәһбәр Ајәтуллаһ Хаменеи тәдбирин тәшкилатчыларыны гәбул едиб. Ҹәнаб Рәһбәр бујуруб:
İҹтимаи һәјатын, инсан һәјатынын бүтүн саһәләри фигһдә ишыгландырылмалыдыр. Инҹәсәнәт дә фигһин мәшғул олаҹағы саһәләрдән биридир...
Инҹәсәнәт мүбарәк вә инсани бир ишдир. Инҹәсәнәт ҝүҹлү тәхәјјүл, бөјүк зөвг мәһсулу, инсан һәјатынын бир һиссәсидир. Фәгиһләр арасында, һөвзәдә шеир вә әдәбијјат саһәсиндә бөјүк сәнәткарлар олуб...
İслам нәинки инҹәсәнәти гәбул едир, һәтта инсанлары инҹәсәнәтә тәшвиг едир. Бу мүддәанын тарихи сүбутлары вар... Инҹәсәнәтлә бағлы бәзи фитвалары диггәтлә арашдыранда јени нөгтәләр әлдә етмәк олар...
Фигһи инзибата ҹидди диггәт јетирмәклә үмуми атмосфердән тәсирләнмәмәк лазымдыр. Китаб вә сүннәјә мүраҹиәт етмәклә инҹәсәнәт фигһи саһәсиндә нәтиҹә әлдә етмәк олар... Бу ишдә сүрәтли олмаг лазымдыр...

Вилајет.нураз.ин


7259 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...