Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Јанвар 2016

Тһе Неw Јорк Тимес: Әрәбистан мүхалифләри әзән бир режимдир

Суријада вә Ирагда 2500-ә јахын әрәбистанлы террорчу вурушур

Сәудијјә Әрәбистанынын јени рәһбәрләри өзләрини дүнјаја Ислам үммәтинин рәһбәри кими танытдырмаға ҹох ҹәһд едирләр (кһаменеи.ир). Онлар бу мәгсәд јолунда һеч нәдән чәкинмирләр. Онларын бу тәлашы өлкә дахилиндә вә хариҹдә Ријаз үчүн бир сыра проблемләр јаратмышдыр. Сон ајларда диктатор һакимијјәт өз сүгутуну һисс едәрәк даһа да амансызлашыб, һеч бир етираза ҝөз јуммур. Тһе Неw Јорк Тимес јазыр ки, Сәудијјә Әрәбистаны мүхалифләрини әзән бир режимдир. Севилән руһани Шејх Нимр вә даһа 46 мәһбусун едамы Ријазын лидерлијә доғру һәрәкәтиндә ән чиркин аддым олду. Бу өлкә өз игтисади проблемләрини өрт-басдыр етмәк үчүн Иран вә әкс-ҹәбһәдә јерләшән өлкәләрлә дүшүнҹәсиз ескаласијаја ҝедир. Мәнбә билидирир ки, Америка илә узун тарихә малик олан рабитәләр Ријазын сәрсәм сијасәтинә һагг газандырмаг үчүн Вашингтона бәс етмир.
Американын политиҹо.ҹом сајты јазыр: Сәудијјә Әрәбистаны диктатиор режимдир вә ИШИД, Әл-Гаидә, Талибанын һамиләриндәндир. Ријаз вәһабилијин ҝенишләнмәси үчүн бүтүн јоллардан истифадә едир. Һазырда Суријада вә Ирагда 2500-ә јахын әрәбистанлы террорчу вурушур. Тәкфирчилрлә Ријаз арасында идеоложи бағлылыг вар.

Вилајет.нураз.ин


6858 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...