Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Јанвар 2016

Ајәтуллаһ Хаменеи идманчылары гәбул едиб

Рәһбәрин үзүјүнү һәдијјә алмыш ағыр атлетин севинҹи
Икигат дүнја чемпиону, олимпија мүкафатчысы (2012-ҹи ил Лондон олимпијадасы, бүрүнҹ медал) Киануш Рүстәми Иранын бир груп танынмыш идманчысы илә Ҹәнаб Рәһбәр Ајәтуллаһ Хаменеинин гонағы олуб (меһрнеwс.ҹом). Ағыр атлет ҝөрүшдән сонра дејиб: Бир груп танынмыш идманчы илә бирликдә ағырлыг галдырма үзрә идманчыларын нүмајәндәси олараг Ҹәнаб Рәһбәрлә ҝөрүшмәк ифтихары газандыг. Әввәлләр Ҹәнаб Рәһбәрин ҝөрүшүндә олсам да, бу дәфәки ҝөрүш фәргли иди. Әввәла мән ағыр атлетләрин нүмјәндәси олараг хүсуси гәбул едилдим. Әввәлки ҝөрүшләрдән бириндә Ҹәнаб Рәһбәр чәфијәсини (мүгавимәт символуна чеврилмиш әрәб шалы ) мәнә һәдијјә вермишди. Чох истәјирдим ки, медал коллексајамда чәфијә илә јанашы Рәһбәрин үзүјү дә олсун. Инанмырдым бу арзума чатаҹам. Ҝөрүшдә фүрсәт тапыб арзуму Ҹәнаб Рәһбәрә билдирдим. Әввәлки ҝөрүшдә олдуғу икими үзүјүнү чыхарыб мәнә һәдијјә етди...
2015-ҹи ил Америка чемпионатынын ҝүмүш мүкафатчысы дејир: Рәһбәрлә ҝөрүшдә она шәһидләрин фотосу вә ады олан табло һәдијјә етдик. Ҹәнаб Рәһбәр тәшәккүр едиб бујурду: Сизин мәзлум фәләстинлиләрлә һәмрәјлик ҝөстәриб сионист режим идманчылары илә мүсабигәјә гатылмамағыныз мәни ҹох мәмнун едир. Медал алмаг шансыныз олдуғу һалда етигадыныза ҝөрә ҝөрүшдән имтина едирсиниз...

Вилајет.нураз.ин


6533 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...