Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Јанвар 2016

Шәһид өвладынын Ајәтуллаһ Хаменеијә суалы

Иҹра ишләринин ејби јохдур, амма...
Јахын кечмишдә шәһид аиләләри илә ҝөрүшдә бир шәһид өвлады Ҹәнаб Рәһбәр Ајәтуллаһ Хаменеијә мараглы суалла мүраҹиәт едиб. О сорушуб ки, әҝәр мәшғуллуг үчүн гаршымызда иҹра иши вә идеоложи иш олмагла ики јол варса, һансы саһәдә чалышмаг даһа өнәмлидир? (кһаменеи.ир)
Ајәтуллаһ Хаменеи бујуруб: Иҹра ишинин ејби јохдур, Ислам дөвләтидир, һансы ишлә мәшғул олсаз фајдалыдыр. Амма әсас иш һидајәт, тәрбијә, истигамәт вермәкдир. Университет, иш, идарә, тәләбә мүһити олмасынын фәрги јохдур. Бу ҝүн өлкәдә ингилаби дүшүнҹәни мәһв етмәк үчүн фәалијјәтләр аз дејил. Ингилабын ана хәтти үчүн мејар Имамын (р) бујуругларыдыр. Диггәт јетирәк, ҝөрәк Имамын принсипләри нә олуб? Имамым һансы нөгтә үзәриндә дајаныб, о нөгтәни тапмаг лазымдыр. Имам һансы мәсәләни чох тәкрарлајыбса бу онун бәјанатыдыр. Мәсәлән, империализмлә мүбаризә. Бу мөвзу Имамын әввәлдән ахыра гәдәр бүтүн сөһбәтләриндә тәкрарланыб. Бир шәхс империализмлә мүбаризәни инкар етсә ја әһәмијјәтсиз сајса, бу артыг Имамын јолу дејил, бу ҹидди мәсәләдир...

Вилајет.нураз.ин


5674 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...