Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Јанвар 2016

Шаһ режиминин ән бөјүк ҹинајәтләриндән бири

Ајәтуллаһ Хаменеи шаһ режиминин ҹинајәтләриндән данышыр
Шаһ режиминин ән бөјүк ҹинајәтләриндән бири 17 деј һадисәсидир. Һәмин ҝүн Рзахан Пәһләвинин әмри илә һиҹаба гадаға гојулду. Исламын гадынын , кишинин, ҹәмијјәтин сағламлығы үчүн ики ҹинс арасында гәрар вердији пәрдә галдырылды. Һиҹаба гадаға гојдулар ки, гәрб гадынынын башына ҝәтирилән бәланы мүсәлман иранлы гадынын да башына ҝәтирсинләр. Бу гадағаны Рзаханын чомағы ҝүҹүнә һәјата кечирдиләр. Гадынларымыз узун мүддәт чәтинликләрә бахмајараг мүгавимәт ҝөстәрдиләр Рзаханын вахтында бир шәкилдә, ондан сонра башга шәкилдә тәзјигләр варды. Мәшһәддә гадынлар издиһамла күчәләрә чыхыб һиҹабын һифзи шүары илә аксија кечирдиләр. О вахт биз сүрҝүндә идик. Тағут, һеҝемон ҝүҹләрин иши будур, дини-әхлаги дәјәрләрлә вурушурлар...
Гәрб гадыны фәсада әсир оландан сонра аилә институту дағылды. Гадынын һиҹабы атмагла елм ја сијасәт мејданында тәрәгги едәҹәји јанлыш ҝөзләнтидир. Гадын һиҹабы горумагла инкишаф едә биләр. Биз буну тәҹрүбәдән чыхармышыг. Һиҹабын атылмасы иффәт вә һәјанын атылмасы үчүн мүгәддимәдир. Инсанларын башыны азғын шәһвани мејлләрлә гатырлар ки, онлар башга ишләрә биҝанә галсын...

Ајәтуллаһ Хаменеи

Вилајет.нураз.ин


6529 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...