Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Декабр 2015

Ҹәнаб Рәһбәр: Горбачов гәрбин ҝүләр үзүнә алданды!

О, “перестројка вә гласност” кими ики шүарла сәһнәјә ҝәлди...
Советләр Бирлијинин (ССРИ) дағылмасы бир адла бағланмышды: Михаил Горбачов! Горбачов Коммунист партијасынын сон баш катиби олуб. 1991-ҹи ил, 25 декабрда онун ишдән ҝетмәси илә ССРИ дә тарихин сәһифәләриндән биринә чеврилиб. Ҹәнаб Рәһбәр Ајәтуллаһ Хаменеи бу барәдә бујурур: “Горбачов 1985-ҹи илдә иш башына ҝәләндә кечмиш јашлы баш катибләрлә мүгајисәдә ҝәнҹ иди. Ајдын дүшүнҹәли, хошрәфтарлы ҝөрүнүрдү. О, “перестројка вә гласност” (јенидәнгурма вә ашкарлыг) кими ики шүарла сәһнәјә ҝәлди вә көклү ислаһат апараҹағыны вәд етди. Онун иддиалары дәрһал әсас рәгиб олан америкалыларын диггәтини ҹәлб етди. Башланғыҹда информасија шәбәкәләриндә Горбачова шәрһләр, тәклифләр үнванланды. Һәтта Америка мәркәзләри Горбачову Илин адамы фәхри ады илә тәлтиф етдиләр. Бу һадисәләр сојуг мүһарибә заманы, Американын Советләрдә һәр уғура гаршы олдуғу заман баш верди. Горбачова гәдәр Советләрдәки бүтүн мүвәффәгијјәтләр инкар едилирди. Горбачов исә башга мүнасибәтлә гаршыланды. Гәрбин ағуш ачмасы Горбачову алдатды! Горбачов онларын истигбалына, ҝүләр үзүнә, тәрифинә алданды...”

Вилајет.нураз.ин


5519 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...