Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Јанвар 2014

Китаб охумағын мөҹүзәси

Китаб чапы тарихдә јер алан ҝүндән дүнјада ән севилән шејләр арасында бөјүк сәнәткарларын әсәрләри јер алыб. Тәбии ки, китаб мүталиәсинин фајдасындан данышаркән һансыса еһтирас јарадан, амасызлыг тәблиғ едән мәнфи јүклү әсәрләр нәзәрдә тутулмур.

Дүнјада китаб мүталиәсинин тәсирләри илә бағлы ҹидди арашдырмалар апарылыр. Бу арашдырмалардан бири һаггында Браин Ҹоннеҹтивитј нәшријјәсиндә мәлумат верилир. Арашдырманы Еморј университети апармышдыр. Бәзиләри елә тәсәввүр едир ки, роман охумағын һеч бир фајдасы јохдур вә белә мүталиә вахты һаваја совурмагдыр. Бәзиләри иддиа едир ки, роман әсасында чәкилмиш ики саатлыг филми кәнара гојуб, нечә ҝүн китаба ҝөзүнү зилләмәк ағылсызлыгдыр. Әслиндә исә китаб мүталиәсинин мүбаһисәсиз гәбул олунан фајдалары вар. Јени дүнја илә танышлыг, јени мәдәнијјәт вә дүшүнҹәләрә бахыш, сөз еһтијатынын артымы, анализ ҝүҹүнүн чохалмасы, иҹтимаи фәалијјәтләрә јол ачылмасы китаб мүталиәсинин фајдаларындандыр. Бәзән ҝәнҹ јашда охунмуш бир китаб инсанын һәјат јолуну дәјишдирир. Һазырда дүнјада инсанлар һәкимдән чох ҹиһазларын рәјинә инаныр. Китаба мүнасибәтдә дә фәрди мүлаһизәләр тәсирсиз ола биләр. Елә бу сәбәбдән Еморј университетинин арашдырмасыны јада салдыг. Һазырда инсан бејни МРИ гурғулары илә мүајинә олунур. МРИ бејинин анатомик гурулушуну ҝөстәрир. Алимләр МРИ ҹиһазынын фМРИ нөвүнү һазырлајыб. Ҹиһазла 19 көнүллү пасиентин дүшүнҹә гүввәси нәзарәтә ҝөтүрүлүб. 5 ҝүн ардыҹыл 19 нәфәрин бејни скајн олунуб. Сонра һәмин шәхсләр 9 ҝүн әрзиндә Помпеј романыны охујуб. Романда бир шәхсин севдији инсаны Везуви вулканындан гуртармаг тәлашлары тәсвир едилиб. Һадисә Мәсиһин миладындан 79 ил өнҹә Италијада баш вериб. Скајн нәтиҹәләри ҝөстәриб ки, китаб мүталиәси бејин фәалијјәтләрини нәзәрәчарпаҹаг дәрәҹәдә ҝүҹләндирир. Бејинин даһа чох сол ҝиҹҝаһ наһијјәси (бу һиссә дили дәрк етмәк функсијасы дашыјыр), бејинин һисс үзвләринә нәзарәт едән наһијјәси мүталиә нәтиҹәсиндә фәалијјәтини ҝүҹләндириб. Арашдырмалардан сонра мүтәхәссисләрдә шүбһә галмајыб ки, китаб мүталиәси бејин үчүн идман ролуну ојнајыр. Мүталиә заманы һәр јени инсан, һәр јени һадисә, һәр јени дүшүнҹә илә танышлыг инсан бејниндә јени јоллар ачыр.

Nur-az.com/тебјан


6257 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...