Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Декабр 2015

Гәрб информасија васитәләри Әрбәин мәрасимини ишыгландырмыр!

Ҹәнаб Рәһбәр Ајәтуллаһ Хаменеинин Ираг офисинин нүмајәндәси һөҹҹәтүлислам вәлмүслимин Нәҹәф Нәҹәфи Руһани илә сөһбәт
Ҹәнаб Рәһбәр Ајәтуллаһ Хаменеи фигһ-хариҹ дәрсиндә Әрбәин мүнасибәти илә пијада зијарәт мәрасиминә ишарә едиб бујурду: “Иран вә дүнјанын диҝәр өлкәләриндән инсанларын әзәмәтли һәрәкәти, Әрбәин зијарәтиндә иштиракы Әһли-Бејт (ә) мәктәбинин мүстәсна хүсусијјәтләринин ҝөстәриҹиләриндәндир. Бу мәрасимләрдә иман, гәлб етигады, дүзҝүн инанҹлар, һәм дә ешг вә мәһәббәт өзүнү ҝөстәрир.”

Суал: Сизин нәзәринизҹә Әрбәин зијарәтинин Ислам дүнјасы үчүн һансы имканлары вар? Ҹәнаб Рәһбәр бујурду ки, Әрбәин тәкҹә шиәләр јох, бүтүн Ислам дүнјасы үчүн фајдалыдыр.

Ҹаваб:
Дүшүнүрәм ки, Әрбәин мәрасими мүсәлманлар үчүн мүстәсна вә мисилсиз бир фүрсәтдир. Бәли, тәкҹә Ислам дүнјасы јох, бүтүн дүнјада онун охшары јохдур. Әслиндә Әрбәин бир јүрүш, топланты, бејнәлхалг бир конфрансдыр. Онун бөјүк идеоложи, иҹтимаи-сијаси, әхлаги вә тәбијәви әһәмијјәти вар. Әрбәин мәрасиминдә 20 милјондан чох инсан бир араја ҝәлир. Бу издиһамын дүнјада мисли јохдур. Әрбәин зијарәти Һүсејн (ә) мәктәбинин әзәмәтини ҝөстәрир, империализм дүнјасыны горхуја салыр.
Диҝәр тәрәфдән Әрбәин мәрасими мүсәлманларын бирлик ҝөстәриҹисидир. Әһли-Бејти (ә) севәнләр шиә вә сүннү олмасындан асылы олмајараг бөјүк ешг вә сәмимијјәтлә бу мәрасимә топланыр, имама әзадарлыг едир, онлара тәвәссүл едирләр. Чүнки Имам Һүсејн (ә) бүтүн бәшәријјәт үчүн гуртулуш ҝәмисидир. Имам Садигдән (ә) нәгл олунмуш һәдисдә дејилир: “Бүтүн имамлар гуртулуш ҝәмиси олса да, Имам Һүсејн (ә) һәм ҝенишдир, һәм сүрәтлә һәрәкәт едир.” Әлбәттә ки, бунун сәбәби имамын Аллаһла мүамиләсидир вә бунун нәтиҹәси бөјүк Ашура һадисәси олуб. Буна ҝөрә дә Имам Һүсејни (ә) Аллаһын дүрданәси адландырырлар. Әрбәин Ашуранын тәкрары, һәгигәти тәҹәлласыдыр. Инсанларын бәсирәтинин артмасы үчүн бу ҝөзәл фүрсәтдир.

Суал: Бу тәкрарда һансы хүсусијјәт вар ки, инсанлара бәсирәт верир?

Ҹаваб:
Гејд едим ки, Әрбәин Һүсејн (ә) Ашурасыны хатырладыр. Ашура һәрәкатында ики мүһүм нөгтә вар. Бири вилајәтчилик, диҝәри зүлмә нифрәт. Имам Һүсејн (ә) инсанлары ҹәһаләт вә азғынлыгдан хилас етмәк үчүн гијам галдырды. Әрбәин зијарәтиндә бу нөгтәләрә тохунулур. Имам Һүсејн (ә) Аллаһын гырылмајан ипидир. Ләббәјкә Ја Һүсејн демәк, имама еһтирам ҝөстәрмәк инсанын азад, әдаләтсевәр, зүлмә гаршы мүбариз вә бәсәрәтли олмасына сәбәб олур.

Суал: Әрәбин мәрасиминдәки бөјүк издиһамы имамын “Вармы мәнә јардым едән” чағырышына ҹаваб сајмаг олар?

Ҹаваб:
Доғрудан да беләдир. Инсанларын бу әзадарлыгда ешглә иштиракы, шөвглә әзадарлығы имамын чағырышына бир ҹавабдыр. Ашура һәрәкаты заман вә мәкан танымыр, бүтүн дөвләрдә бүтүн бәшәријјәт үчүн мәктәбдир. Имам өзү дә буна ишарә едиб. Бујурур ки, мәним кимиси Језид кимисинә бејәт әли узатмаз, онун һакимијјәтини танымаз. Тарихбоју имамәт вә вилајәт империализм, мүстәмләкәчилик гаршысында дајаныб вә дајанаҹаг. Нурла-зүлмәт, әдаләтлә-зүлм, һагла-батил һеч вахт сазишә ҝәлмәјәҹәк.

Суал: Әрбәин мәрасимләринин ән бөјүк миссијасы Ашура һадисәсинин месажыны чатдырмагдыр?

Ҹаваб:
Шүбһәсиз, ингилабы горумаг ингилаб етмәкдән мүһүмдүр. Бир чох ингилаблар гыса бир заманда доғру хәтдән чыхыб, мәһв олуб. Әҝәр Һәзрәти Зејнәб (ә) вә Имам Сәҹҹадын (ә) фаәлијјәтләри олмасајды Ашура гијамы тәһриф едиләрди, јаддан чыхарды. Бу бахымдан Имам Һүсејнин (ә) әһли-бејти гијамын јашамасы үчүн чох бөјүк рол ојнајыр. Ашура мәдәнијјәти мүгавимәт һиссини ҝүҹләндирир. Ашура бир мәдәнијјәт, бир әгидә мәктәби, бир мәдәнијјәт ҹәрәјаныдыр. Ашура сәссиз шәкилдә инсанларын гәлбини фәтһ едир. Инсанларын гәлби һәгигәтә доғру ҹәзб олунур, инсанда Ашура руһијјәси јараныр. Ашура мәдәнијјәти 8 иллик мүгәддәс мүдафиәдә өзүнү ҝөстәрди. Ливанда Һизбуллаһы гәләбәјә чатдыран бу мәдәнијјәтдир. Бу ҝүнә гәдәр мүгавимәти мејданда сахлајан бу мәдәнијјәтдир. Өтән ил Әрбәиндә Ирагда гејри-сабитлик олса да, ИШИД ардыҹыл террор актлары төрәтсә дә 20 өлкәдән мүсәлманлар Әрбәин мәрасиминә гатылды. Бу заман башга бир проблем дә варды. Зијарәтчиләрин истираһәти үчүн шәраит лазыми сәвијјәдә дејилди, инсанлар јол кәнарында истираһәт едирди. Амма бу зијарәтә гатылмаларыны инанылмаз бир арзуја чатмаг, јуху кими дәјәрләндирирдиләр. Ҝөзләриндән шөвг јашы ахырды. Беләҹә Һүсејн (ә) Әрбәини гәлбләри риггәтләндирир, инсанлара шүҹаәт вә мүгавимәт верир.

Суал: Белә бир вәзијјәтдә Әрбәин зијарәтини дүшмәнин сојуг мүһарибәси мүгабилиндә сәссиз фәтһ адландыра биләрикми?

Ҹаваб:
Ҝөзәл фикирдир. Әрбәин мәнәви фејзин гәлбләрә ендији замандыр. Гәлбләрдә илаһи вилајәт тәҹәлла едир. Һүсејн (ә) ешги гәлбләрдә шөләләнир. Тәсадүфи дејил ки, Имам Һәсән Әсҝәри (ә) Әрбәин зијарәтини иман нишанәси сајыр. Имам Риза (ә) силсиләтүз-зәһәб һәдисиндә вилајәти Аллаһын әмин-аман галасына дахил олмаг шәрти кими дәјәрләндирир. Имам Багир (ә) вилајәти Исламын ән мүһүм вә севилән галасы адландырыр.

Суал: Хариҹи информасија васитәләри бу әзәмәтли мәрасими неҹә ишыгландырыр? Бир өлкәдә бир автомобил гәзасы баш верәндә буну мәтбуатда маншетә чыхарырлар. Амма белә бир бејнәлхалг вә әзәмәтли мәрасим пәрдәләнир. Сиз буну неҹә дәјәрләндирирсиниз?

Ҹаваб:
İмпериализм кичик бир һадисәни, мәсәлән кичик бир групун бир јерә топланмасыны әҝәр онун мәгсәдләринә ујғун оларса ҝениш ишыгландырыр. Амма мисли ҝөрүнмәмиш Әрбәин һадисәсинин ишыгландырылмадығына шаһидик. Ја бу барәдә сусурлар, ја да олдугҹа аз данышырлар. Садәҹә мәрасим о гәдәр әзәмәтләниб ки, бәзи мәлуматлар вермәјә мәҹбурдурлар. Онлар бу мәрасимдән горхуја дүшүб. Чүнки мәрасимин ишыгландырылмасы Исламын әзәмәтини дүнјаја чатдырыр. Бу да елә бир вахта тәсадүф едир ки, Гәрб дүнјаја инсанларын диндән узаглашдығыны елан едиб. Онлар һәгигәти демәјә мараглы дејил. Сәбәби дә ајдындыр. Дүшмәнин иши дүшмәнчиликдир. Онлар Әрбәин мәрасимини өз мәнафеләринә зидд дәјәрләндирирләр. Даим халглары истисмар етмәк, әсарәтә алмаг барәдә дүшүнүрләр. Һүсејн (ә) мәдәнијјәти исә истисмар гаршысында бөјүк манеәдир. Империализми јахшы таныјанлар ҝөзәл билир ки, онлар даим өз мәнафеләри ардынҹадыр, бу јолда инсан һагларыны, бүтүн мүгәддәсликләри ајаг алтына алмаға һазырдырлар.

Суал: Әрбәиндә халгын ешгини ишыгландыраҹаг әдаләтли информасија шәбәкәләри јохдурму?

Ҹаваб:
Дүшүнүрәм ки, дүнја мүсәлманларынын, хүсуси илә Иран мүсәлманларынын иштиракы о гәдәр әзәмәтлидир ки, информасија шәбәкәләри гисмән дә олса бу һадисәни ишыгландырыр. Белә бир әзәмәтли мәрасими там пәрдәләмәк гејри-мүмкүндүр. 20-25 милјон инсанын Әрбәин зијарәтинә гатылдығы билдирилир. Тәкҹә кәмијјәт јох, кејфијјәт бахымындан да мәрасим әзәмәтлидир. Бу мәрасимдә ешг вә мәһәббәт тәҹәлла едир. Һара бахырсанса сәфа-сәмимијјәт ҝөрүрсән. Биз шаһид олдуг ки, Ираг халгы бүтүн варлығы илә зијарәтчиләрә хидмәт едир. Су, гида, шәрбәт пајлајыр. Һәтта зәвварларын ајагларыны овурлар. Зәвварларын либасларыны јујанлар вар. Јохсул инсанлар да зијарәтчиләрә хидмәтә чалышыр. Ҹәнаб Рәһбәрин бујурдуғу кими бу мөҹүзәјә бәнзәјир.
Дүнјада Һабил вә Габилин дөврүндән 2 ҹәрәјан вар. Бири һагг, бири батил ҹәрәјаныдыр. Һәгигәт вә јалан, илаһилик вә шејтанилик баш-баша дајаныб. Һәгиги Ислам илаһи ҝерчәклијин мәзһәридир. Бу дин һагг-әдаләт үзәриндә гурулуб. Онда бүтүн ҝөзәлликләр әксини тапыб. Әрбәин дә бу ҝөзәлликләрдәндир. Бу ҝөзәллијин гаршысында руһсуз Бәни-Үмәјјә исламы, Америка исламы һәгиги гијмәтини алыр. Бәни-Үмәјјә вә Америка исламы сахтакарлыг үзәриндә гурулуб. Онлар империализмә хидмәт едир. Бу ҹәрәјанлар Исламын тәһриф олунмуш формасыдыр. Һәгиги Ислам вилајәтчидир, зүлмә гаршыдыр, әдаләти севир, инсанын бәсирәт вә мәрифәтини ҝүҹләндирир, бәндәлији артырыр. Амма руһсуз Бәни-Үмәјјә вә Америка исламы һагг-әдаләтә мүнасибәти дәјишир, империализмә хидмәт едир. Бу ҝүн тәкфирчи, ИШИД исламы империализм вә сионизмин хидмәтиндәдир. Онлар ән бөјүк ҹинајәтләрә имза атырлар. Језидин Кәрбәладакы ҹинајәтини тәкрарлајырлар. Белә бир ислам тәһриф олунмуш, сахта исламдыр.

Суал: Бәзи ҹәрәјанларын Һүсејн (ә) гијамыны тәһриф етмәк ҹәһдләри барәдә нә дүшүнүрсүнүз?

Ҹаваб:
Бәзиләри биләрәкдән Һүсејн (ә) гијамыны тәһриф етмәјә чалышыр. Тарихә бахсаг ҝөрәрик ки, Кәрбәла һадисәсини пәрдәләмәјә, дәјишмәјә чалышанлар олуб. Ону унутдурмаға чалышанлар кифајәт гәдәрдир. Залым Мүтәвәккил Имам Һүсејнин (ә) гәбрини шумламаг ҝөстәриши верир. Диҝәр тәрәфдән јалан мәлуматларла гијамын фәлсәфәсинә зәрбә вурмаға чалышыр. Онлар Имам Һүсејнин (ә) мәгсәдләрини террор етмәк истәјибләр. Бәзиләри бу ҝүн дә Имам Һүсејн (ә) гијамынын фәлсәфәсини һашијәдә сахламаға чалышыр. Кими гијамы тәһриф едир, кими әзадарлыг мәрасимләрини Ислам шәриәтинә ујғун олмајан тәрздә иҹра едир.

Суал: Сиз өтән ил дә пијада Әрбәин зијарәтиндә иштирак етмисиниз. Диггәти ҹәлб едән нөгтәләр барәдә данышардыныз.

Ҹаваб:
Өтән ил Әрбәин зијарәтиндә диггәти чәкән мәсәләләр чох олуб. Амма ики мәсәлә даһа мараглыдыр. Бири Ираг вә диҝәр өлкә мүсәлманларынын, хүсуси илә Иран мүсәлманларынын тәкфирчиләри һејрәтә ҝәтирән издиһамы олуб. Диҝәри Ираг халгы тәрәфиндән зијарәтчиләрә ҝөстәрилән хидмәтдир. Бу ики нөгтә әксәр мүшаһидәчини һејрәтә ҝәтириб. Бәзән зијарәтчиләр мәҹбури шәкилдә сахланылыр, онлара хидмәт ҝөстәрилир. Јохсул инсанлар да өз ҝүҹләри һәддиндә зијарәтчијә хидмәт ҝөстәрмәјә чалышыр. Дүнјанын ән узун истигбал сүфрәсини Әрбәиндә ҝөрә биләрик. Бу сүфрә сәрһәддән Кәрбәлаја гәдәр узаныр. 20 милјон зијарәтчијә хидмәт ҝөстәрилир. Дүнјада белә бир сүфрә вармы?!

Суал: Әрбәин мәрасими илә бағлы нәји төвсијә едәрдиниз?

Ҹаваб:
Зијарәтчиләрә бир нечә төвсијәм вар. Билмәлијик ки, һәр бир зијарәтчинин савабы онун ешг вә мәрифәти һәддиндәдир. Имам Һүсејнин (ә) илк зијарәтчиси Ҹабир ибн Абдуллаһ Әнсаридир. Јахшы олар ки, зијарәтимиз онун зијарәти кими бәсирәтли, вилајәт меһвәриндә олсун. Мәрасимдә тәфригәдән чәкинмәк, милли вә мәзһәби фәргләр үзәриндә дајанмамаг лазымдыр. Гуран вә Әһли-Бејтә (ә) бағлылыг Ислам дүнјасыны бирләшдирән нөгтәдир. Өз арамызда меһрибан, дүшмәнә гаршы сәрт олаг. Буну бизә Гуран тапшырыр. Биләк ки, Әрбәин мәрасиминдә ев саһиби Ираг әһлидир. Башгалары Имам Һүсејнин (ә) гонағы сајылыр. Һәмишә гонаг ев саһибинә тәшәккүр етмәлидир. Сәфәрә чыхмаздан габаг зијарәт гајдаларыны јахшы өјрәнәк. Чүнки бу гајдалар зијарәтин өзүндән дә әһәмијјәтлидир. Инсаны мәгсәдә чатдыран һәмин гајдалара риајәт етмәсидир. Сонда буну дејим ки, информасија васитәләри, мөһтәрәм имам ҹүмәләр, мәсҹид имамлары, хәтибләр вә гәләм саһибләри инсанлары зијарәт гајдалары, зијарәтин тәсирләри, ев саһиби олан өлкәнин гајда-ганунлары илә таныш етсинләр. Чалышаг ки, Әрбәин мәрасиминин имканларыны дүнја халгларына чатдыраг.

Vilayet.nur-az.com


8381 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...