Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Декабр 2015

ГУРАНДА ФАСИГ АЛИМЛӘРИН АГИБӘТИ

Бизләрдән һәр биримиз јахшы иш ҝөрсә, икигат савабы вар. Ҝүнаһа ишә мүртәкиб олса, онун ики гат әзабы вар
Гуранда өз елминә әмәл етмәјән алимләр улаға вә итә охшадылыб. “Әраф» сурәсинин 176-ҹы ајәсиндә ҝүнаһкар алим һаггында белә охујуруг:
«Бу адамын итә охшары вар: Ону говсан да, сакит бурахсан да дилини чыхардыб елә һеј ләһләјир».

«Ҹүмә» сурәсинин 5-ҹи ајәсиндә дә охујуруг:
«Төвратын һөкмләринә мүкәлләф олуб она әмәл етмәјән шәхсләр белиндә китаблар дашыјан улаға бәнзәјирләр».

“Әһзаб» сурәсинин 30-ҹу ајәсиндә исә Пејғәмбәрин (с) зөвҹәләринин ҝүнаһ етмәләри һаггында белә бујурулур:
«Еј Пејғәмбәрин зөвҹәләри, сизләрдән һәр бириниз ашкарда ҝүнаһ етсә, онун әзабы ики гат олаҹагдыр».

Пејғәмбәрин (с) арвадлары ҹәмијјәтдә адлы-санлы шәхсләр олдуглары үчүн онларын етдикләри ҝүнаһын әзабы да артыгдыр. Ајәдә ҝүнаһын ашкар едилмәсинин вурғу илә гејд олунмасы ашкарда едилән ҝүнаһын ҹәмијјәтә мәнфи тәсири илә бағлыдыр.
Рәвајәт олунуб ки, бир кәс Имам Сәҹҹадын (ә) јанына ҝәлиб әрз етди:
«Сиз Әһли-бејт Аллаһын бағышладығы шәхсләрдәнсиниз».

Һәзрәт бу сөздән нараһат олуб о шәхсин ҹавабында деди:
«Сәнин дедијин кими дејил. Бизләрдән һәр биримиз јахшы иш ҝөрсә, икигат савабы вар. Ҝүнаһа ишә мүртәкиб олса, онун ики гат әзабы вар!»

Сонра О һәзрәт “Әһзаб» сурәсинин 30 вә 31-ҹи ајәләрини охуду.
“Сиз еј Пејғәмбәрин зөвҹәләри! Сиздән һансы бириниз ачыг-ашкар бир чиркин (ҝүнаһ) иш ҝөрсә, онун әзабы икигат олар. Бу, Аллаһ үчүн асандыр!”

“Сиздән һәр ким Аллаһа вә Рәсулуна итаәт едиб јахшы ишләр ҝөрсә, онун мүкафатыны икигат (башга гадынларын мүкафатларындан ики дәфә артыг) верәрик. Биз онун үчүн (Ҹәннәтдә) түкәнмәз (ҝөзәл, миннәтсиз) рузи һазырламышыг.”


6584 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...