Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Јанвар 2014

Асан издиваҹ

Молла Мәһәммәд Салеһ Мазандарани касыб аиләдән иди. Мазандарандан Исфаһана сәфәр едир вә тәһсилини бу шәһәрдә башлајыр. Мүгәддәмати дәрсләрини гуртардыгдан сонра Әлламә Мәһәммәдтәги Мәҹлисинин дәрсләринә ҝедир. Әлламә Мәҹлисинин дәрсләриндә о гәдәр инкишаф едир ки, һәтта һәмдөврәләринин чохундан үстүн олур. Устады да она гаршы меһрибан олур вә елми мәсәләләрдә онун нәзәриндән истифадә едир. Бир мүддәт кечир. Әлламә Мәҹлиси баша дүшүр ки, Мәһәммәд Салеһ евләнмәк истәјир. Устады өзү онунла сөһбәт едир вә онун үчүн һәјат јолдашы сечмәк үчүн иҹазә истәјир. Мәһәммәд Салеһ хәҹаләтдән тәрләјир вә утана-утана мүсбәт ҹаваб верир.
Əлламә Мәҹлиси евинә гајыдыр вә гызы Амене Бејҝәми өз јанына чағырыб она дејир: “Сәнин үчүн бир һәјат јолдашы нәзәрдә тутмушам, амма чох касыбдыр. Лакин камал вә фәзиләтдә чох ләјагәтлидир. Бүтүн бунларын сәнин сечиминә һеч бир дәхли јохдур.”
Әлламәнин гызы дејир: “Касыб олмаг киши үчүн ејиб дејил.”
Беләликлә, бу издиваҹа разы олдуғуну дејир вә тој мәрасими гурулур.

Nur-az.com
Дилимизә чевирди: Р. Һүсејнов


5396 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...