Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Октјабр 2015

Исраилин ҝәләҹәји јохдур!

Ҝенерал Сәнајирад Меһрлә сөһбәтләшир
Дүшүнҹәли дөвләт рәсмиси һәрби сиррин ачылмасына јол вермәз

Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун сијаси шөбә рәиси Рәсул Сәнајирад Американын Ирагда күтләви гырғын силаһы олмасыны бәһанә едиб тәфтиш апармаг истәмәсинә мүнасибәт билдириб: Бу ҝүн биз буну тәҹрүбәдә ҝөрмүшүк, һеч бир дүшүнҹәли дөвләт рәсмиси һәрби сиррин ачылмасына јол вермәз...
Ҹәнаб Сәнајирад Меһрлә сөһбәтиндә дејиб: Јени гурулмуш Иран Ислам Республикасы мүһарибә һазырлығына малик олмадығы бир заманда 8 иллик мүһарибәјә ҹәлб едилди. Имам Хомејнинин (р) әмри илә дүнјанын һәссас дөврүндә әзәмәтли Ислам Ингилабыны гәләбәјә чатдырмыш ҝәнҹләр нәфәс дәрмәк имканы тапмамыш узун сүрән мүһарибәдә өз фәдакарлыгларыны дүнјаја нүмајиш етдирдиләр. 
8 иллик мүгәддәс мүдафиә мүһарибәси бүтүн чәтинликләринә вә аҹылыгларына бахмајараг ингилабчы ҝәнҹләрин мејданда өз етигадларыны сүбута јетирмәси үчүн мејдан олду. 
Öлкәјә тәҹавүз етмәк истәјән дүшмән гаршысында иранлы ҝәнҹләрин јаратдығы гәһрәманлыг дастаны бу ҝүн үчүн дәјәрли тәҹрүбәдир. Бу тәҹрүбәләр әсасында дүшмәнә, башда Америкаја етимадсызлыг мөвҹуддур. Диҝәр тәрәфдән өлкәјә нүфуз үчүн чалышан дүшмән гаршысында мүдафиә тәҹрүбәси топланыб. 
Рәсул Сәнајирад Имам Хомејнинин (р) әмри илә дөјүш либасы ҝејиб ҹәбһәјә јолланан ҝәнҹләрдән олуб. Мүһарибәдә бөјүк тәҹрүбә топлајыб. Онун тәҹрүбәләри сонрадан ингилабын мәгсәдләринә чатмаг јолунда фајдалы олуб. Ҝенерал Сәнајирад һазырда СЕПАҺ-ын сијаси бөлмәсинин рәиси, СЕПАҺ команданынын мүавинидир. Мүгәддәс мүдафиә һәфтәси сәбәб олду ки, Рәсул Сәнајирадла мүһарибә илләри, ондан сонракы илләр барәдә сөһбәтләшәк. 

Суал: 1359-ҹу ил, шәһривәр ајынын 31-дә, јәни мүһарибә башлајан ҝүн һарада идиниз?

Ҹаваб: Мән 1345-ҹи илдә дүнјаја ҝәлмишәм. 59-ҹу илдә мүһарибә башлајанда мәктәбли бир јенијетмә идим. Ингилабдан мәлуматлы әдәбијјат мүәллимимиз варды. Мүһарибәнин илк ҝүнләриндә Хүррәмшәһрдән олан бир јенијетмәнин гәһрәманлығындан данышды. 
Мән јахшы инша јазырдым. Мүәллим буна ҝөрә мәни һәвәсләндирирди. Мән мүһарибәни мүәллимин дилиндән таныдым. БӘСИҸ, көнүллүләр сырасында идим, илк һәрби тәлимләри БӘСИҸ васитәси илә ҝөрдүм. Беләҹә дөјүш техникасы илә таныш олдум. 
Хүсуси бир ҝәрҝинлик јашанан ингилаб аб-һавасында БӘСИҸ сыраларына гатылмышдым. Бу иш чох мүһүм иди. Амма ҹәбһәдә 60-ҹы илдә олдум. 1360-ҹы ил, деј ајында һәрби тәлимләрдә олдум. Ҹәбһәјә ҝетмәк үчүн илк һазырлыгдан кечдим. 
“Тәригул-Гүдс” әмәлијјатындан 1 ај кечмәмиш Бустана езам едилдим, тәҹһизатдан бир ҝүн сонра өн хәттә ҝөндәрилдим. 15 јашым варды. Мән дә өн хәттә ҝетмәсинә иҹазә верилмәјән јенијетмәләрдән идим, дөјүшә ҝетмәк үчүн чох чалышмалы идим. 

Суал: Ҹәнаб Рәһбәр Ајәтуллаһ Хаменеи сон ҝүнләрдә дүшмән нүфузундан чох данышыр. Мүгәддәс мүдафиә илләриндә дә бу мәсәлә һаггында ҹидди данышылырды? Әҝәр данышылырдыса һансы нөгтәләрә тохунулурду?

Ҹаваб: Дүшмәнин нүфузу хүсуси бир дөврә аид олмур. Әҝәр рәгибләр ҝәрҝин шәраитдә гаршы тәрәфин ирадәсинә тәсир ҝөстәрә билирсә нүфуз баш верир. 
Дүшмәнин нүфузу һәрби саһәдән сијаси саһәјә кечир. Һәрбидә дүшмәнин нүфузу дедикдә хүсуси бир групун рәгибин архасына кечиб кәшфијјат мәлуматы топламасы нәзәрдә тутулур. Бу кәшфијјат әмәлијјатларыны нүфуз адландырырлар. Мәним олдуғум ҹәбһәдә ираглыларын белә имканы јох иди, биз дүшмән архасына нүфуз едә билирдик. 
Суал: Ингилабдан әввәл вә мүһарибә дөврүндә дүшмәнин нүфуз етмә шәраити неҹә иди?
Ҹаваб: Шаһлыг режими дөврүндә Иран Гәрбин тәсири алтында иди, бу нүфуздан да јухары бир вәзијјәтдир. Ингилабдан әввәл өлкәнин талеји илә бағлы гәрар чыхаран онлар идиләр. Она ҝөрә дә һәмин дөврдә дүшмәнин нүфузу актуал дејилди. Нә заман дүшмәнин гаршысында бир хәтт чәкилирсә вә дүшмән бу хәтти ашмалы олурса онун нүфуз етмәси дә мәна кәсб едир. 
Мән ҹәбһәдә олдуғум дөврдә дүшмәнин нүфуз етдијини хатырламырам. Биз бунун гаршысыны алмаг үчүн сәнҝәрләр гурмушдуг. Дүшмән нүфуз етмәк үчүн фүрсәт ҝөзләјир. Кешикчи ојагса онун нүфуз етмәси чәтин олур.

Суал: О заман командирләр дүшмән нүфузундан еһтијатлы олмаға чағырырдылар. Инди дә Ҹәнаб Рәһбәр дүшмәнин нүфузу тәһлүкәсиндән данышыр. Сон 2-3 ајда бу хәбәрдарлыглар артыб. Олсун ки, нүвә разылашмасы дүшмәнин нүфузуна шәраит јарадыб. Мүһарибә заманы дүшмәнин неҹә нүфуз едә биләҹәји мәлум иди. Бу ҝүн исә ајдын дејил. Сизин нәзәринизҹә, бу ҝүн Ҹәнаб Рәһбәр һансы нөгтәләри нәзәрдә тутур, дүшмән нүфузунун гаршысыны неҹә алмаг олар?

Ҹаваб: Дүшмән тәсәввүр едир ки, нүвә разылашмасындан сонра Ирана нүфуз етмәк шәраити јараныб. Онларын нәзәринҹә мүзакирәләрдән сонра тәзјигләр бизим стратеҝијамыза тәсир ҝөстәриб. Онлар разылашма васитәси илә өлкәјә нүфуз үчүн һазырлыг ҝөрүрләр. 
Дүшмәнин бу јолу сечмәсинин сәбәби әввәлки үсулларын тәсирсиз олмасыдыр. Бүтүн јоллара әл атмыш дүшмән планларынын баш тутмадығыны ҝөрүб јени јол сечир. О шаһид олуб ки, санксијалар шәраитиндә Иран елм вә технолоҝија саһәсиндә бөјүк наилијјәтләр әлдә едиб. 
Бу ҝүн биз ракет санајесиндә бөјүк наилијјәтләр әлдә етмишик, санксијалар шәраитиндә јени технолоҝијалар әлдә олунуб. Елми инкишафа санксијалар мане ола билмәјиб. Мәдәнијјәт вә идеолоҝија саһәсиндә дә ҝери галмамышыг, һәрәкәт үчүн шөвг вар. Белә бир шәраитдә дүшмән кечмиш сијасәтләри фајдасыз сајараг јени јол ахтарыр. 

Суал: Кимләр Америка илә әлагәләрин бәрпасына көмәк едә биләр?

Ҹаваб: Бәзиләри дүшүнүр ки, Америка илә әлагәләр гачылмаздыр, бир сыра мәсәләләрин һәлли үчүн әлагәләр бәрпа олунмалыдыр. Бу адамлар рабитәләрин бәрпасына көмәк едә биләр. 
Ачыг десәк, Иран Ислам Республикасындакы гәрбјөнлү ҹәрәјан Америка илә рабитәләрин бәрпа олунмасы тәрәфдарыдыр. Өлкәмиздә Гәрбә вурғун оланлар вар. Онлар хәјанәткар дејил, садәҹә тәсәввүр едирләр ки, инкишаф үчүн Гәрб моделини сечмәкдән башга јол јохдур.
Бәзиләри исә мүстәгиллији гурбан вермәк баһасына да олса Гәрблә рабитәләри тәләб едир. Амма азадлыг бәһанәси илә мүстәгиллији гурбан вермәк олмаз. Әслиндә мүстәгиллик јохса азадлыг да јохдур. Кимсә дејә билмәз ки, биз Исламсыз республика истәјирик. Гәрб модели ардынҹа оланлар бу ҝүнә гәдәр шаһид олублар ки, Ислам Республикасы мүгавимәтдә неҹә уғурлар газаныб. Америкалылар да баш-баша ҝәлмәјин фајдасыз олдуғуну ҝөрдүләр. 
Бу ҝүн Америка халгымызын инанҹыны дәјишмәк истәјир. Тәлгин едирләр ки, рабитәләрин бәргәрар олмасында Иранын да хејри вар. Онлар нүвә саһәсиндә мүзакирәләри башга саһәләрә дә сирајәт етдирмәк истәјирләр. Һәтта реҝионда нүфуз мәсәләсини габардырлар.

Суал: Дүшмән нә үчүн реҝионда нүфуз ардынҹадыр, бунун үчүн һансы васитәләри вар?

Ҹаваб: Мәнтәгәнин бәзи әрәб өлкәләри узун илләрдир Гәрбә бағлыдыр. Бу өлкәләрин вәтәндашлары өзләрини Иран Ислам Республикасынын вәтәндашы илә мүгајисә едәндә иткиләрини анлајырлар. 
Мисирин танынмыш шәрһчиси Һәсәнејн Һејкәл нүвә разылашмасындан сонра белә бир шәрһ вериб ки, Гәрблә ики анлашма модели мөвҹуддур. Бир модел ачыг гапылар сијасәтидир вә Гәрбә тәслимчиликдән ибарәтдир, икинҹи модел Иран Ислам Республикасынын моделидир, мүгавимәт васитәси илә Американы ҝери отуртмагдыр. Шәрһчи бу фикирдәдир ки, Иранын 5+1 илә мүзакирәләри Ислам Республикасынын игтидарыны ҝөстәрир.
Шәрһчи вурғулајыб ки, Иран Ислам Республикасы сионизмлә сазишә ҝетмир. Бу вәзијјәтдә Исраилин ҝәләҹәји јохдур, чүнки халг Иран моделиндән илаһмланыр, сионизмә гаршы чыхыр.
Бу ҝүн дүшмән нүфузундан данышаркән мөвзуја әһатәли јанашмалыјыг. Өтән ҝүнүн танынмыш ингилабчысы да бу ҝүн мүбаризәдән јорулуб Америкаја хиласкар кими баха биләр. Бу јанлыш һесабатын нәтиҹәсидир. Америкалылар һисс едирләр ки, бу ҝүн нүфуз етмәк үчүн зәмин вар. 

Суал: Исфәнд ајында кечириләҹәк сечкиләри бәзиләри дүшмәнин нүфузу үчүн мүнасиб дөнәм сајыр. Бу саһәдә өнләјиҹи тәдбирләр нәдән ибарәтдир?

Ҹаваб: Америкалылар үмид едир ки, Гәрблә сазиш тәрәфдарлары Иранда иш башына ҝәләҹәк. Бу арзунун һәјата кечиб-кечмәмәси халгын диггәтиндән асылыдыр. Бу ҝүн бәзиләри һәтта Нәзарәт Шурасынын вәзифәләрини суал алтына алыр. Бу ниҝаран едиҹидир. 
Бу ҝүн сијаси експертләр тәрәддүддәдир ки, нә үчүн Нәзарәт Шурасына гаршы шүарлар дүшмәнин нүфуз ҹәрәјаны илә ејни вахтда верилир. Һәгигәт будур ки, сон сөз халгындыр. Әҝәр халгын ләјагәтли шәхсләри танымасы үчүн мүнасиб атмосфер олса дүшмәнин нүфуз имканы зәифләјир. Сијаси груплар шәффаф фикир билдирмәлидир. Әлләринә имамын әксини ҝөтүрүб, дахилдә Гәрбә үз тутмамалыдырлар. Әҝәр бу инсанлар ачыг мөвге ортаја гојсалар, халг дүшмәнин нүфузуна сәс вермәјәҹәк, өз ләјагәтини, иззәтини уҹа тутаҹаг. 
Фәза шәффаф олса халгымыз јеткин халгдыр. Әҝәр хатырлајырсынызса, нүвә шәнлији дејилән тәдбирә чох адам гатылмады. Рамазан ајы руһијјәсиндә олан инсанлар мүзакирәләр узандығындан Америкаја етимадсыздыр. 
Америкалылар өз һесабатында сәһвә јол вериб. Халгымызы јахшы танысајдылар зоракы аддымлар атмаздылар. Ингилабын бәрәкәтиндән халгымыз сијаси јеткинлијә саһибдир. Америкалылар 28 мордад чевирилишиндә, мүгәддәс мүдафиә илләриндә бөјүк сәһвләрә јол вериб. Биз Ирагла мүһарибә апаранда америкалылар Фарс көрфәзиндә бизим нефт естакадаларымыза һүҹум етмишди. СЕПАҺ вә ордунун диггәтини бу мәсәләјә ҹәлб етмишдиләр, диггәтимизи бир нөгтәјә јөнәлдә билмирдик. Бүтүн бунлар бизим тарихи јаддашымыза һәкк олунуб. 
Америкалылар бизим халгын иттиһад хүсусијјәтләринә диггәтли олмалыдырлар. Америка империализми Иран вә Ислам кимлијинә ујғун олмајан аддымлар атыр. Биз Ислам кимлијимиздә ашура гијамындан илһам алмышыг. Иранлы кимлијимизлә дә һеч вахт зор вә тәҹавүзә бојун әјмәмишик. Суал: Өлкә президенти дејиб ки, нүвә разылашмасы сајәсиндә мүһарибә тәһлүкәси арадан галхыб. Разылашмадан өнҹә мүһарибә тәһлүкәси вардымы?

Ҹаваб: Дүшүнүрәм ки, америкалылар, һәддини ашанлар гаршысында әлбир олмалыјыг. Өлкә президенти америкалылара чох хәбәрдарлыг едир. Олсун ки, мүәјјән мәгамларда рәгиби разы салмаг үчүн сијаси ҝедишләр олуб вә бу ҝедишләр о гәдәр дә сәмәрә вермәјиб. 
Америкалылар һәрби тәҹавүзә ишарә илә бүтүн сечимләр миз үстәдир дејиб јалан данышырлар. Онлар Ирана хәбәрдарлыг едәндә өзләриндә руһијә јаратмаг истәјирләр. Амма јашадыглары игтисади бөһран, Әфганистан вә Ирага тәҹавүзләри артыг буна јол вермир. Обама ҹидди дәјишикликләр шүары илә сечилиб. Америка халгы сијаси сәһнәдә дәјишикликләри јалныз нүвә мүзакирәләри јолу илә мүмкүн сајыр. 
Бәли, мејдан һәгигәтләри башга сөз дејир. Президент СЕПАҺ команданлары илә ҝөрүшдә деди ки, дүнјанын һеч бир ҝүҹү Иранла мүһарибәјә ҹүрәт етмәз. Бәли, дүшмән гаршысында вәһдәти горумалыјыг. 

Суал: Ҹәнаб Рәһбәр СЕПАҺ команданлары илә ҝөрүшдә бујурду ки, СЕПАҺ-ын дүшмәнин нүфузу мүгабилиндә ролу бөјүкдүр. Буну да вурғулады ки, СЕПАҺ-ын фәалијјәти тәкҹә һәрби саһәдә дејил. СЕПАҺ дүшмәнин нүфузуна гаршы һансы ишләри ҝөрә биләр?

Ҹаваб: Дүшмән нүфузу игтисадијјат, мәдәнијјәт, сијасәт, тәһлүкәсизлик саһәсиндә мәна дашыјан мәфһумдур. СЕПАҺ өз миссијасына ујғун олараг бүтүн бу саһәләрдә иш ҝөрә биләр. Һазырда СЕПАҺ тәһлүкәсизлик бахымындан дәгиг анализ апарыб мәсуллара лазыми информасијаны верә биләр. СЕПАҺ мүгавимәт игтисадијјатына көмәк едә биләр. Бу саһәдә дүшмән нүфузуну ашкарлајыб мәсуллары мәлуматландырар. Гуруҹулуг ишиндә дөвләтә јардымчы ола биләрик. Бу һалда сәмәрәлилик даһа чох олар. 
Президент Ингилаб Кешикчиләри гаршысында ачыг билдирди ки, СЕПАҺ ишсизлијин арадан галдырылмасында дөвләтә јардымчы ола биләр. Әҝәр дүшмән бизим етигадымызы һәдәфә алыбса, СЕПАҺ мәдәнијјәт вә идеолоҝија саһәсиндә аддым ата биләр, бу саһәдә тәҹрүбәләри дә вар. 
Имам Хомејни (р) бујурур: “Әҝәр өлкәдә БӘСИҸ, көнүллүлүк тәфәккүрү һаким олса, биҝанәләрин тамаһ ҝөзү кор олаҹаг.” Әҝәр биз ҹиһад тәфәккүрүнү мәдәнијјәтә чевирсәк уғур газанаҹағыг. Дини дүшүнҹә, ашура дүшүнҹәсини ҝүҹләндирсәк, бу дүшмән нүфузу гаршысында сәмәрәли тәдбир олаҹаг. 
Əҝәр сијаси сәһнәдә СЕПАҺ дүшмәнинин анализини апарса, әлдә етдији информасијаны вахтында дөвләт башчыларынын ихтијарына версә бу чох сәмәрәли олар. Мүһарибә дөврүндә азадлыг һәрәкаты дүшмәнин бешинҹи сүтуну иди. Бу һәрәкат дүшмәнә ишләдијини өзү дә билмирди. Амма ҝөрдүјү ишләр дүшмәнин хејринә иди.

Суал: Мүһарибәдән сонра дүшмәнин нүфузу нә вахт ҝүҹләниб?

Ҹаваб: Мүһарибә дөврүндә, мүһарибәдән сонракы илләрдә дүшмән нүфузу актуал мөвзу олуб. Бу нүфузун ҝүҹләнән вә зәифләнән дөврләри вар. Бу ҝүн гәрблиләр Иран ҹәмијјәтинин либераллашмасындан данышыр. Тәәссүф ки, бәзи ҹәнаблар Гәрбин нормаллашдырма тәклифләрини теоризә едирләр. Бир ҹәнаб дејир ки, ислаһатлар дөврүндә ишә башладыг, амма баша чатдыра билмәдик. Онлар ингилабдан гајнагланан тәфәккүрү дәјишмәк истәјирләр. Мүбаризә вә мүгавимәт шүарларындан өз истәдикләри чыхарышлары апарырлар. 
Биз мүһарибә башлајанда да дүшмән нүфузундан зәрәр чәкирдик. Бәни Сәдр кими бир шәхс өлкә президенти мәгамына галхмышды, амма дүшмәнин хејринә ишләјирди. Иран Ислам Республикасынын әсас сүтуну халгдыр. Әҝәр мүһарибәдә БӘСИҸ олмасајды нәләр баш верәҹәјини демәк чәтиндир. Мүһарибә башлајандан халг өндә олуб. 

Суал: Бу ҝүн Иран халгы дүшмәнин нүфузуна гаршы нә едә биләр? Сизин нәзәринизҹә, дүшмәнин нүфуз шәраити ағырлашыб, јохса асанлашыб?

Ҹаваб: Бизим тәҹрүбә вә сијаси јеткинлијимиз артыгҹа дүшмән дә һијләҝәрләшиб. Онлар јени үсуллар сечиб. Өтән ҝүнә гәдәр реҝионда бизә гаршы вурушанлар нүвә разылашмасы моделиндә аддымларла өлкәјә нүфуз етмәк истәјир. Онлар өз дахили мәсәләләрини бејнәлхалг һүгугла шәртләндириб. Бу саһәдә һијләҝәрлик едирләр. Өз мәгсәдләрини мүзакирәләрлә һәјата кечирмәјә чалышырлар. Бизим идеологлар вә сијасәтчиләр дүшмән нүфузу мөвзусуну сонадәк ајдынлашдырмалыдыр. Әҝәр халг баша дүшсә ки, дүшмәнин мәгсәди өлкәјә нүфуз етмәкдир 57-ҹи илдәки кими ајаға галхаҹаг. 
Бу ҝүн дүшмән сечкиләрдән фајдаланмаға чалышыр, сазишчиләри иш башына ҝәтирмәк истәјир. Əҝәр сијаси шәхсијјәтләр, дөвләт рәһбәрләри мәсәләнин нә јердә олдуғуну халга чатдырса халг дүшмән нүфузунун хејринә сәс вермәјәҹәк. Халг сијасәт вә игтисадијјат саһәсиндә дүшмән нүфузунун нә олдуғуну дәрк етсә бунунла разылашмаз. 
Дүшмән о заман нүфуз едә билир ки, үзүнә маска тахыб дост чөһрәсиндә сәһнәјә дахил олур. Биз дүшмәни танымаг мәһарәтинә јијәләнмәлијик. Халг һәгигәти билсә ингилаб вә республиканын мүдафиәсиндә дајанаҹаг. Халг мүстәгиллик вә азадлыға әһәмијјәт верир. Мүһарибә илләриндә дүшмәнин ким олдуғу ҝөз габағында иди. Шәффафлашдырмаға еһтијаҹ јох иди. Амма сијаси нүфуз мәсәләси мүрәккәб мәсәләдир, мүтәхәссисләр бу мөвзуну ајдынлашдырмалыдыр. 

Суал: Информасија шәбәкәләринин нүфузуна гаршы нә едә биләрсиниз?

Ҹаваб: Бәли, нүфуз јолларындан бири информасија васитәләридир. Бир заман Ҹәнаб Рәһбәр бу барәдә данышды. Онун сөһбәтиндән сонра бәзиләри мәтбуаты дүшмән гәрарҝаһ-ы адландырдылар. Бу сөз чохларына тохунду. Амма бир мүддәт өнҹә өлкә мәтбуатында чалышанларын мүәјјән һиссәси һазырда ББҸ, Американын радио шәбәкәләри илә һәмкарлыг едирләр. Американын бејин мәркәзләриндә Ислам Республикасына гаршы план ҹызырлар. Бир заман Иран информасија васитәләриндә чалышан Мәсуд Беһнәвәд бу ҝүн һарададыр?! 
İнформасија ишчиләри бизим дүшүнҹә саһәсиндә апарыҹы инсанларымыздыр. Онлар бу ишдә бөјүк рол ојнаја биләр. Бир гәзет пәһләви режиминин хејринә јаза билдији кими, Ислам вә ингилабын да хејринә јаза биләр. 

Суал: Нә үчүн Ҹәнаб Рәһбәр нүвә разылашмасындан сонра тәкидлә вурғулајыр ки, һәрби мәркәзләрә бахыша һеч бир шәраитдә иҹазә верилмәсин?

Ҹаваб: Бурада ики нөгтәни вурғуламаг лазымдыр. Бири будур ки, һәрби шәрәф вә ҝүҹүмүз мүдафиә олунмалыдыр вә онун илк мүдафиәчиси Ҹәнаб Рәһбәрдир. Она ҝөрә дә бујурур ки, һәрби мәркәзләрә бахыша, нүвә мүтәхәссисләри илә сөһбәтә иҹазә верилмәјәҹәк. 
İкинҹи нөгтә будур ки, бу профилактик, өнләјиҹи аддымдыр. Гәрб гаршысында бу аддымлар атылмалыдыр. Бизим һәрби имканларымыз бу ҝүн онлар үчүн сирдир. Һәрби ҝүҹүмүзүн мәхфи олмасы өзү өнләјиҹи тәсирә маликдир. Америкалылар Ирагы күтләви гырғын силаһлары сахламагда иттиһам едирди. Тәфтиш апардылар, ајдын олду ки, бу өлкәнин һәрби ҝүҹү нәдән ибарәтдир. Јалныз бундан сонра һүҹума кечдиләр. 
Бу ҝүн биз мүәјјән тәҹрүбәләрә саһибик вә һеч бир дүшүнҹәли башчы һәрби сиррин ачылмасына имкан вермәз. Бәзән биз өз һәрби технолоҝијамызы нүмајиш етдиририк. Дүшмәнә месаж веририк. Ракет маневрләри буна мисал ола биләр. Амма бәзи мәгамларда һәрби имканларымызы ҝизли сахламалыјыг. Мәгсәд будур ки, дүшмән бизим һәрби ҝүҹүмүзү дәгиг гијмәтләндирә билмәсин.
Дүшмән һәрби мәркәзләрдән хәбәрсиз оланда бир мүәмма илә үзбәүз галыр. Бизим нүвә мүтәхәссисләримизи шәһадәтә чатдырырлар. Ағыллы инсан бир мәсәләдә ики дәфә алданмаз. Биз бу ҝүн дә шүбһәдәјик ки, нүвә мүтәхәссисләри илә бағлы информасијалар онларын әлинә неҹә кечиб. Ҹәнаб Рәһбәр бу бахымдан мүтәхәссисләри вә елми наилијјәтләри һимајә едир. 

Суал: Магате башчысы Амано Теһрана сәфәриндә Парчин мәркәзинә бахыш кечирди. Буну һәрби мәркәзә бахыш сајмаг олармы?

Ҹаваб: Парчин һәрби мәркәздир. Амма бу мәсәләни ајдынлашдырмаг лазымдыр. Бәзән белә мәсәләләр дахили рәгабәт мөвзусуна чевирилир. Ҝөрәк Аманонун бахыш кечирдији јер бир инзибати бина иди, јохса стратежи силаһларын сахландығы мәркәз? Бунун һәр биринин өз мәнасы вар. Биз хүсуси бир мәһарәтлә һәм мәлуматларымызы сирр сахлајаг, һәм дә онларын суалларына ҹаваб верә биләрик. 
Кечмиш тәҹрүбәләри унутмамалыјыг. Амано ачыгламады ки, һансы информасијалары истәјир. Онун әксәр һесабатлары Иран Ислам Республикасынын әлејһинә, икили олуб. Һеч вахт гәтијјәтли мөвге нүмајиш етдирмәјиб. Гәтијјәтсизлик бизим хејримизә дејил. Сон аддым да бир рөја кими гаршыланмамалыдыр. Белә олса истәкләри чохалар. Биз чәрчивәләр мүәјјәнләшдирмәлијик. Һәрби сирләр, мүтәхәссисләр, команданлар, һәрби мәркәзләр, технолоҝијалар мәһрәманәлијини сахламалыдыр. 

Суал: Дүшмән истәдији мәлуматлары әлдә етмәк үчүн кәшфијјата чохлу пул хәрҹләмәлидир. Магатенин кечмишини нәзәрә алсаг, бизим она етимадымыз јохдур. Аманонун бахышы барәдә дүшүнмәјә дәјмәзми? Америкалылар вә Гәрб өлкәләри һәмишә Ирана һәдә-горху ҝәлир. Һазыркы вәзијјәтдә онлара неҹә ҹаваб вермәк олар?

Ҹаваб: Америка рәҹәз охујур, бош данышыр. Амма һәрби саһәдә мүтәхәссисләримиз бүтүн бунлары ҹиддијә алмалы вә һазырлығыны јүксәлтмәлидир. Әҝәр сөздә һәдә-горхуну һәјата кечирмәк истәсәләр бөјүк иткиләрлә разылашмалыдырлар.
Şүбһәсиз ки, онлар бизим һәрби имканларымыздан јетәринҹә мәлуматлы дејилләр. Буна ҝөрә дә һәрби саһәдә аддым атмалары бөјүк риск вә ахмаглыг олар. Нечә илләрдир һәрби тәҹавүзә ишарә илә бүтүн вариантлар миз үстәдир дејирләр. Бу бир јаландыр. Һәр һалда Иран Ислам Республикасынын игтидарыны гәбул едиб онунла мүзакирә столу архасына әјләшдиләр. 
Буҝүнкү Ислам Республикасы мүһарибә дөврүндәкиндән чох фәргләнир. Мүһарибәнин бир бәрһәси бу олду ки, мүдафиә саһәсиндә бөјүк тәҹрүбәләр әлдә едилди. Һәмин тәҹрүбәләрин бир газанҹы да бу ҝүн һәрби арсеналымызда јер алмыш узагмәнзилли ракетләр, баллистик ракетләрдир. 
Мүсаһибәни һазырлады: Ҹавад Бәхши, Мәһәммәдмеһди Рәһими 

Vilayet.nur-az.com


8636 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...