Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Јанвар 2014

Јаланчы неҹә һидајәт олду?

Бир ҝүн Хат ибн Ҹәбир Мәккә јолунун үстүндә Бәну-Кәб тајфасындан олан бир дәстә ханымла отурмушду. Пејғәмбәр (с) тәсадүфән орадан кечирди ки, она бујурду: “Гадынларла нијә отурмусан?”
Деди: “Дәли бир дәвәм вар, тез-тез гачыр. Бура ҝәлмишәм ки, бу гадынлар онун үчүн бир ип тохусунлар вә дәвәни бағлајым.”
Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бир сөз бујурмадан ҝедир. Ишләрини ҝөрдүкдән сонра гајыдыр вә һәлә дә о кишини гадынларын јанында отурдуғуну ҝөрүб бујурду: “Дәли дәвән һәлә гачмајыб?”
Хат нәгл едир ки, мән хәҹаләт чәкдим вә бир сөз дејә билмәдим. Бу һадисәдән сонра һәмишә Пејғәмбәри (с) ҝөрәндә ҝизләнәрдим вә сәј едирдим ки, о һәзрәтлә (с) үзбәүз ҝәлмәјим. Ҝөрдүјүм ишә ҝөрә Пејғәмбәрдән (с) хәҹаләтли олдуғум үчүн Мәдинәјә ҝәлдим.
Бир ҝүн мәсҹиддә намаз гылырдым. Пејғәмбәр (с) ҝәлиб мәним јанымда отурду. Мән биләрәкдән намазы бир аз узатдым, о һәзрәт (с) бујурду: “Намазыны узатма, мән сәни ҝөзләјирәм.”
Намазы гуртаран кими мәнә бујурду: “Де ҝөрүм о дәли дәвән о ҝүндән сонра гачмады?”
Мән хәҹаләт чәкдим вә дуруб о һәзрәтин (с) јанындан ҝетдим.
Сабаһы ҝүн Пејғәмбәри (с) атын үстүндә күчәдән кечдијини ҝөрдүм. Мәнә чатанда бујурду: “Де ҝөрүм дәвән даһа гачмыр?”
Дедим: “Аллаһа анд ичирәм ки, мүсәлман олдугдан сонра дәвәм даһа гачмыр.”
Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурду: “Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Еј Аллаһым, Хаты һидајәт ет.”
О ҝүндән сонра Хат һидјаәт олараг һәгиги мүсәлманлардан олур.

Nur-az.com
Дилимизә чевирди: Р. Һүсејнов


5551 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...