Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Јанвар 2014

Мөминә һөрмәтсилик

Мәһәммәд ибн Сәнан дејир: Имам Ризанын (ә) һүзурунда идим, Имам мәнә бујурду: Еј Мәһәммәд, Бәни-Исраил тајфасында  4 мөмин варды. Бир ҝүн онлардан бири о биринин евинә ҝедир, о бири ики нәфәр дә орада иди. Евин гапысыны дөјүр. Гапы сәсинә гулам гапыја ҝәлир. Ағасынын һарада олдуғуну ондан сорушур.
Гулам дејир: Евдә јохдур. Мөмин евинә гајыдыр.
Гуламын саһиби онун јалан данышмасына ҝөз јумур вә ону мәзәммәт етмир. Евдә олан ики нәфәр дә бу һадисәдән нараһат олмадан сөһбәтләринә давам едирләр.
Һәмин ҝүнүн сәһәриси һәмин мөмин о үч нәфәрин јанына ҝедир. Онлардан биринин бағына ҝетмәк истәјирдиләр. Салам вериб дејир: “Мән дә истәјирәм сизинлә ҝәлим.”
Беләликлә, онларла бирликдә баға ҝедирләр. Бу мөмин киши еһтијаҹлы вә аҹиз олдуғундан үч нәфәр кечән ҝүнки һадисәјә ҝөрә ондан үзүрхаһлыг етмирләр.
Бир аз јол ҝетдикдән сонра булуд башларынын үстүнү алыр. Елә билирләр ки, јағыш јағаҹаг. Елә бу вахт бир сәс ешидилир: Еј атәш, бунлары өз ағушуна ал. Мән Аллаһын ҝөндәрдији Ҹәбраиләм. Бундан сонра алов о үч нәфәри бүрүјүр. Камил мөмин исә аловдан кәнарда галыр вә бу һадисәјә тәәҹҹүблә бахыр.
Бу һадисәдән сонра мөмин киши шәһәрә гајыдыр вә о заманын пејғәмбәри олан һәзрәт Јушә ибн Нунун јанына ҝедир вә һадисәни она данышыр!
Пејғәмбәр бујурур: “Мәҝәр билмирдин ки, Аллаһ онлардан разы иди, амма сонрадан онлара гәзәбләнди. Онларын башына ҝәләнләрин һамысы сәнә етдикләри әмәлин ҹәзасы иди.”
Әрз едир: “Мәҝәр онлар мәнә гаршы нә пис әмәл едибләр?”
Јушә пејғәмбәр һадисәни она данышыр.
Мөмин дејир: “Мән онлары бағышлајырам.”
Бујурду: “Бу әфв вә бағышлама әзабдан габаг олсајды онлара фајдасы оларды. Әзабдан сонра фајдасы јохдур. Ола билсин бундан сонра бағышланалар.”

Nur-az.com
Дилимизә чевирди: Р. Һүсејнов


5210 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...