Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Август 2015

Ајәтуллаһ Ҹәннәтинин дүлҝәр оғлу

Ата өлкәнин биринҹи трибунасы, оғул дүлҝәр дәзҝаһы архасында!
Онун заһири ҝөркәми, сәси дә атасыны хатырладыр. Санки Ајәтуллаһ Әһмәд Ҹәннәти 30 ил ҝәнҹләшиб. Ајәтуллаһ Ҹәннәтинин Меһр Информасија Аҝентлијинин һәмсөһбәти олан оғлу Һәсәнин әлләри ити ишләјир. О атасы һаггында данышаркән “Һаҹы Аға” дејир, гардашыны “Әли Аға” кими јада салыр. 
İсфаһанын Ладан (Ладун) мәнтәгәсиндә Һәсән Ҹәннәтини танымајан јохдур, әксәријјәт она диггәт ајырыр. Биз Һәсән Ҹәннәти илә сөһбәт үчүн онун үнваныны сорушанда бир ҝәнҹ астадан деди: “Мән еви ҝөстәриб гачаҹағам, сонрасы өз ишиниздир!” Кәрпич үзлүклү икимәртәбәли садә евин бир тәрәфи һәлә дә үзләнмәмиш галыб. Һәсәнин емалатханасы илә еви арасында ики күчәлик фасилә вар. Әввәлләр бир нечә дәфә ҹәһд етсәк дә ҝөрүш алынмамышды.
Емалатхананын гапысына бөјүк һәрфләрлә телефон нөмрәсини јазмышды. Зәнҝ вурдуг, ҹаваб верди. Дүлҝәрлик иши ардынҹа Гума ҝетмишди. Бир һәфтә сонра Гумдан гајыдаҹагды. Гајыдандан сонра үчүн вахт алдыг. Әввәлҹә мүсаһибә вермәк истәмирди. Бир јолла разы салдыг. Елә емалатханада әјләшиб сөһбәтләшдик. 
Бәли, онун заһири ҝөркәми атасыны чох хатырладыр. Ајәтуллаһ Ҹәннәтинин ҝәнҹлији јада дүшүр. Сөһбәтин әввәлиндә билдирди ки, бу ҝүнләрдә Һаҹы Ағанын (Ајәтуллаһ Ҹәннәтинин) дајысынын вәфат илдөнүмүдүр. Һәмин шәхс 95 јашында дүнјасыны дәјишиб. Сөһбәтин әввәлиндә гапы ағзында дајанмыш машыны ҝөстәриб дејир ки, јениҹә алмышам. Әввәлки машыныны оғурлајыблар, бу һадисә Теһрана бир нечә ҝүнлүк сәфәри заманы баш вериб. Һәсән чох садә вә сәмими данышыр. О гәдәр сәмими данышыр ки, суала јер галмыр. Бизимсә она Иран Ислам Ҹүмһуријјәтиндә мүһүм мәсулијјәтләр дашымыш, һазырда Теһранын мүвәггәти имам-ҹүмәси олан атасы Ајәтуллаһ Ҹәннәти, Иршад (Мәдәнијјәт) назири олан гардашы Әли Ҹәннәти һаггында суалларымыз вар. О исә белә рәсми мөвзулара мараг ҝөстәрмир. 

Суал: Бир һәфтәдир емалатхананызын гапысы бағлыдыр. 
Ҹаваб: Бәли, Гума ҝетмишдим, Исфаһанда дејилдим. Үзр истәјирәм ки, емалатханада да сәлигәсизликдир. Гумда олдум, ишләрим бир аз јубаныб. 

Суал: Гума зијарәтә ҝетмишдиниз?
Ҹаваб: Хејр. Гумда дүлҝәр иши варды, һәмин иши ҝөрмәк үчүн ҝетмишдим. 

Суал: Гумда дүлҝәрлик иши? 
Ҹаваб: Бәли, Гумда бир нечә сифаришим варды, һәмин сифаришләри јеринә јетирдим. 

Суал: Танышлар иди?
Ҹаваб: Бәли, мәни таныјырлар, сифаришләрим олур. 

Суал: Гумдан башга һаралардан сифаришләриниз олур?
Ҹаваб: Теһрандан сифаришләрим олур. 

Суал: Тәәҹҹүб етмирләр ки, Ајәтуллаһ Ҹәннәтинин оғлу ҹамаатын евиндә дүлҝәрлик едир?
Ҹаваб: Бәзиләри ким олдуғуму биләндә буна инанмаг истәмир. Јахшысы будур ки, елә инанмасынлар. 

Суал: Јәни инанмырлар ки, али рүтбәли мәсулун оғлу садә халг кими јашајыр?
Ҹаваб: Олсун ки, бөјүк адамларын өвладларыны башга шәкилдә ҝөрүбләр. Биз бу ишимизлә һәмин карвандан ҝери галмышыг. (Буну зарафатла дејир вә ҝүлүмсәјир). Әлһәмдулиллаһ, јүз мин дәфә шүкүр олсун ки, бу ишлә мәшғулам. 

Суал: Сиз јашда бөјүксүнүз, јохса Әли Ҹәннәти?
Ҹаваб: Әли Аға.

Суал: Нечә јаш?
Ҹаваб: Тәгрибән 1 јаш.

Суал: Бир-биринизлә әлагәниз вармы?
Ҹаваб: Нә вахт Исфаһана ҝәлсәләр, ја биз Теһрана ҝетсәк ҝөрүшүрүк. Илдә бир нечә дәфә белә ҝөрүшүмүз олур. 

Суал: Елә бу гәдәр?
Ҹаваб: Ахы о мәшғулдур, мән дә ишсиз дејиләм. 

Суал: Һансы илдә доғулмусунуз? 
Ҹаваб: 1329-ҹу ил.

Суал: Демәк 64-65 јашыныз вар. Бу мәһәлләнин ады нәдир? 
Ҹаваб: Бу мәһәлләјә Ладан дејирләр. 

Суал: Ладан Хомејнишәһрә аиддир? 
Ҹаваб: Гәдимдә Хомејнишәһрә аид иди. Ингилаб илләриндә Исфаһан әразисинә дахил едилиб.

Суал: Бурада “Молла Һашим Ҹәннәтинин китабханасы” таблосу вурулуб. Сизин онунла нә әлагәниз вар?
Ҹаваб: Мән Молла Һашимин нәвәсијәм. Молла Һашим мәһәлләнин танынмыш руһаниси олуб. Һаҹы Ағанын атасы олуб. Узун илләрдир дүнјасыны дәјишиб. 

Суал: Ајәтуллаһ Ҹәннәти илә иши оланлар сизә мүраҹиәт едирми? 
Ҹаваб: Бәли. Чохлары мүраҹиәт едир. Бәзиләри дә мәктуб ҝәтирир. Мән дә ҝөрүшәндә хаһиш едирәм ки, имканы олан көмәји етсин, халгын мүшкүлү һәлл олсун. 

Суал: Мәсәлән, нә истәјирләр? Кредит истәјирләр?
Ҹаваб: Борҹ истәјән дә олур. Даһа чох ишлә бағлы мүраҹиәт едирләр. Һаҹы Аға да әлиндән ҝәләни едир. 

Суал: Мәктублары өзүнүз шәхсән она верирсиниз?
Ҹаваб: Бәли, о бизим мәнзилимизә ҝәлир, мән мәктублары она чатдырырам. 

Суал: Тез-тезми ҝәлир? 
Ҹаваб: Бәзән ајда, бәзән 2-3 ајда бир дәфә. Бу онун ишиндән аслыдыр. Бәзән Исфаһанда зәрури иши олур, бу ишләрә ҝөрә ҝәлир. 

Суал: Нә зәрури иши олур?
Ҹаваб: Мәсҹид, китабхана, бу кими јерләрлә бағлы сәфәрләри олур.

Суал: Бураја ҝәләндә сизин евиниздә галыр?
Ҹаваб: Бәли. 

Суал: Бәс сизин өзүнүз үчүн нә иш ҝөрүб? Мәсәлән кредит, ев тикмәк үчүн иҹазә...
Ҹаваб: Белә шејләр олмајыб. Мән бир өмүр ев тикмәклә мәшғул олмушам. Бу еви өзүм тикмишәм. Еви бу вәзијјәтә ҝәтирәнә гәдәр чох әзијјәт чәкмишәм. 

Суал: Сизи дә инҹидән олур?
Ҹаваб: Шәһәр Шурасы чох инҹитди. Бәлкә дә тикинти ишиндә ганунсузлуға јол вердијим үчүн белә едирләр. 

Суал: Еви нә вахт тикмисиниз?
Ҹаваб: 25 ил өнҹә. Шәһәр Шурасы илә дава-далашым чох олуб. Һаҹи Аға хәбәр тутанда мәндән сәбәбини сорушду. Дедим ки, евин тикинтисиндә мүһәндис ирад тутуб. Һаҹы Аға деди нә үчүн белә едирсән? Мән дә ҹаваб вердим ки, әҝәр ирад варса, јолуну ҝөстәрсинләр. Мән нә етмәлијәм?! Шәһәр Шурасы мәндән шикајәт етмишди. 

Суал: Нә истәјирдиләр?
Ҹаваб: Дар күчәләри ҝенишләндирмәк үчүн көһнә тикилиләр сөкүләндә һәјәтләр ҝери чәкилмәли, евләр архада тикилмәлидир. Мән һәјәти 15 метр ҝери чәкмишдим. Онлар исә дејирдиләр ки, бу аздыр. Мән хәбәрсиз олмушдум. Мәһкәмәјә чағырдылар, ҹәримәләдиләр. Нәһајәт, ҹәримә өдәјәндән сонра сәнәд вердиләр. Бу емалатхананы исә 10-12 ил олар тикмишәм. Бу дәфә диггәтли олдум ки, ганунсузлуға јол вермәјим, ҹәримә өдәмәли олмајым. 

Суал: Мәҝәр Шәһәр Шурасы сизин ким олдуғунузу билмир?
Ҹаваб: Әввәлләр билмирдиләр, сонрадан хәбәр тутдулар. Амма онлар биләндә мән кимәм өзүм хәҹаләт чәкдим. Хәҹаләт чәкдим ки, нә үчүн тикинтидә ганунсузлуға јол вермишәм. Мән дә һамы кими гануна табе олмалыјам. Әлбәттә ки, онлар да халгы инҹитмәмәлидир. Әҝәр гануни иш ҝөрүрүксә, проблемлә растлашмамалыјыг. 

Суал: Атаныз сон илләрдә һансыса проблеминизин һәллинә көмәк ҝөстәриб?
Ҹаваб: Гәтијјән. Бир мисал чәким. Мәним гызым Үрмијјә Университетинә гәбул олду. Ҝедиб-ҝәлмәк чох әзијјәт иди. Исфаһан Университетинә ҝәләмәсини истәјирдик. Һаҹы Аға хаһиш етсәјди, иш асанлыгла дүзәләрди. Амма мән истәмәдим. Өзүм ишин ардынҹа ҝетдим, чох әзијјәт чәкдим. Буна бахмајараг гызымы Исфаһан университетинә ҝәтирә билмәдим. 

Суал: Атанызын сөһбәтләринә гулаг асырсыныз?
Ҹаваб: Ҹүмә намазындакы сөһбәтләрини динләјирәм. Тәкҹә онун јох, әксәр ағаларын сөһбәтләринә гулаг асырам.

Суал: Назир гардашынызла марагланырсыныз?
Ҹаваб: Хәбәрләр програмына баханда онун да һаггында ешидирәм. 
Суал: Әли Ағанын сон сөһбәтини динләдиниз?
Ҹаваб: Јох, бир нечә ҝүн евдә олмадығымдан гулаг аса билмәдим.
Суал: Гардашыныз бир назир олараг Фејсбукун филтер олунмасына гаршы чыхыр. Галмагаллы мөвзудур. Нә дүшүнүрсүнүз?
Ҹаваб: Бир сөз дејә билмәрәм. 

Суал: Нечә гардаш, нечә баҹысыныз?
Ҹаваб: Биз дөрд гардаш идик. Гардашым Һүсејн Халг Мүҹаһидләринин үзвү иди, ингилабын әввәлләриндә өлдүрүлдү. О бири гардашым Мәһәммәд Теһранда тәблиғат идарәсиндә ишләјир. Әввәлләр енержи мүәссисәләриндә чалышыб. 30 ил олар тәблиғат ишиндәдир. Әли Ағаны да ки, өзүнүз билирсиниз. Бир заман Хузистанын валиси олду, сонра Хорасана ҝетди. Бир мүддәт дә Иранын Күвејтдә сәфири олуб. 

Суал: Ајәтуллаһ Ҹәннәтинин гызы јохдур?
Ҹаваб: Хејр. Баҹымыз олмајыб. 

Суал: Атанызын мүбаризә фәалијјәтләриндә иштиракыныз олуб?
Ҹаваб: Чох аз. Ону хатырлајырам ки, чох әзијјәт чәкмишик. САВАК (шаһын тәһлүкәсизлик идарәси) тез-тез евимизә басгын едирди, гапыдан, дивардан, евин үстүндән ҝәлирдиләр. Халгы чох инҹидирдиләр. 

Суал: Исфаһанда, јохса Гумда?
Ҹаваб: Исфаһанда. Һаҹы Ағанын атасы Молла Һашимин мәнзили бурада иди. Тез-тез Һүсејнин вә Әлинин далынҹа ҝәлирдиләр. 

Суал: Атанызын сорағына ҝәлмирдиләр?
Ҹаваб: Атам Һәмәданда сүрҝүндә иди.

Суал: Бу ҝет-ҝәлләрин сону нә олду?
Ҹаваб: Һүсејни һәбс етдиләр. Амма Әлини тута билмәдиләр. Әли САВАК-ы алдадыб арадан чыхырды. Һүсејни исә һәбс етдиләр. 

Суал: Демәк, атанызла јанашы гардашларыныз да сијаси олуб. 
Ҹаваб: Бәли. Мән вә Мәһәммәд сијаси дејилдик. 

Суал: Һүсејнин өвлады јох иди?
Ҹаваб: Бир оғлу варды, о да дүнјасыны дәјишди. 

Суал: Неҹә баш верди?
Ҹаваб: Ады Мөһсин иди. Атасы өлдүрүләндән сонра Һаҹы Ағанын нәзарәти алтында иди. Бәсиҹ үзвү иди. Нөвбәдә олдуғу заман автомобил гәзасында дүнјасыны дәјишди. 15 јашы варды.

Суал: Бәсиҹ дејәндә ајдын олур ки, ингилаби тәфәккүрлү олуб вә атасынын јох, бабасынын јолуну ҝедиб.
Ҹаваб: Бәли. Чүнки Һаҹы Ағадан тәрбијә алмышды. Фәрасәтли ушаг иди. Бәсиҹин фәал үзвү иди. 

Суал: Неҹә олду ки, Ајәтуллаһ Ҹәннәтинин оғлу ата-бабасынын јолуну сечмәди?
Ҹаваб: Әли Аға һөвзәдә олуб. 2 ил дә руһани либасы ҝејиниб. Амма САВАК-ын нәзарәти ҹидди олдуғундан, тез-тез Ливана, Суријаја ҝетдијиндән либасы чыхарды. Амма Гумда Һәггани мәдрәсәсиндә тәһсил алыб. 

Суал: Демәк, назир Әли Ҹәннәти әммамә гојуб?
Ҹаваб: Бәли. Бөјүк истедады вар. 

Суал: Атанызын һаггында халг арасында зарафата јајылан месажлардан хәбәриниз вар?
Ҹаваб: Белә зарафата месажлар чох ҝөрмүшәм. Ҝөзүмүз, гулағымыз өјрәшиб. Биз Һаҹы Ағаны үзбәүз ҝөрүрүк, месажа еһтијаҹ галмыр. 

Суал: Бу сизи нараһат етмир?
Ҹаваб: Нараһат олсам да әлимдән нә ҝәлир?! Бу иши ҝөрәнләрлә давалашмаг олмаз ки. Әлбәттә ки, атам һаггында ширин зарафатлар да вар. Амма бәзиләри гәрәзлидир, дүшмәнҹәсинә јајылыр. Амма бир тәһәр јола вермәлијик. 

Суал: Адәтән бу месажларда атанызын узунөмүрлү олмасына зарафатла јанашылыр. Машаллаһ сиз дә 63 јашында чох гыврагсыныз. 
Ҹаваб: Бу биздә ирсидир. Бабам молла Һашим Ҹәннәти дә белә олуб. 

Суал: Атаныз јашына ҝөрә гыврагдыр. 
Ҹаваб: Әввәлләр чох зәиф иди. Әли Аға да зәиф иди. 

Суал: Доғрудан сиздә узун өмүрлүлүк ирсидир? Һаҹы Ағанын дајысы сон дөврләрдә вәфат етмәјибми?
Ҹаваб: Бәли. 2 илдир дүнјасыны дәјишиб. Мәнимлә һәмкар иди. Гәдим дүлҝәрләрдән иди. 

Суал: Сизин белә гывраг, сағлам галмағынызын сәбәби нәдир?
Ҹаваб: Мән вә атам бу бахымдан чох охшарыг. Амма сонрадан атамын әсәби зәифләди, тез-тез һирсләнәрди. Олсун ки, буна ҝөрә бир гәдәр зәифләди. 

Суал: Нә үчүн әсәбләшәрди?
Ҹаваб: Сијаси мәсәләләрә ҝөрә. Ҝәрҝин ингилаб ҝүнләриндә әсәби олурду. Өлкәјә рәһбәрлик мәсулијјәтинин бир һиссәси дә онун үзәриндә иди. Бүтүн бош вахтыны китаб мүталиәсинә сәрф едирди. 

Суал: Инди неҹәдир? Гәзет охујурму?
Ҹаваб: Даһа чох хәбәрләрә гулаг асыр. Бәзән гәзет дә охујур. 

Суал: Сизин евдә оланда ҝүн узуну нә ишлә мәшғул олур?
Ҹаваб: О програмлы адамдыр, бу мәсәләјә чох диггәт ҝөстәрир. Әҝәр бир јердә ҝөрүшү варса бу ҝөрүш вахтында баш тутмалыдыр, јохса нараһат олур. 

Суал: Ҝөрүшләрдән башга нә иш ҝөрүр?
Ҹаваб: Азандан габаг ојаныр, ҝеҹә намазы гылыр. Атасы да белә олуб. Ҝүн доған вахты 30-45 дәгигә јатыр. Ҝүн узуну ҝөрүш нәзәрдә тутулубса ҝөрүшә ҝедир. Она ҝәлән мәктублары охујур, арашдырыр. Ҝүнортадан сонра да 1 саат јатыр. Ҝеҹәләр исә јуху вахты саат 11-дир.

Суал: Даһа чох халгла ҝөрүшүр, јохса мәсулларла?
Ҹаваб: Һәм халгла, һәм дә мәсулларла ҝөрүшү олур. Мәһәллә адамларындан тутмуш Бәсиҹ үзвләринә гәдәр онун ҝөрүшүнә ҝәлир, мәсулларла да ҝөрүшү олур. 

Суал: Ушаг вахты атаныз сизи вурубму?
Ҹаваб: Ушаг көтәкләнмәсә бөјүмәз ки! (зарафатла ҝүлүр) Амма о чох ҹазибәли олуб, бу ҝүн дә беләдир. Хошрәфтарлы олса да, биз һәмишә ондан чәкинмишик. 

Суал: Бири ишдән чыхарыланда сизә мүраҹиәт едирми ки, она көмәк едәсиниз?
Ҹаваб: Белә шејләр олур. Амма мәним ишим өлү јумаг кимидир. Садәҹә сөзү Һаҹы Ағаја чатдырырам. О да һеч вахт бизим хаһишимизә ҝөрә иш ҝөрмәз. Садәҹә һәмин мәсәләни арашдырыр. Әҝәр һәмин адам һаглыдырса она көмәк едир, һагсызса әһәмијјәт вермир. 

Суал: Сизин сорағыныза хаһиш үчүн һаралардан ҝәлирләр?
Ҹаваб: Адәтән Исфаһандан ҝәлирләр. Кәнардан ҝәлиб Һаҹы Ағанын өзү илә ҝөрүшәнләр олуб.
Суал: Бир ширин хатирә данышардыныз. 
Ҹаваб: Һәјат башдан-баша хатирәдир. Аилә гурмағым, тәкликдән гуртармағым ширин хатирәләрдәндир. 22 јашында аилә гурмушам. 

Суал: Һәјат јолдашыны өзүнүз сечмисиниз?
Ҹаваб: Бу мөвзу илә даһа чох бабам вә нәнәм марагланарды. Атам да мәсәләдән хәбәрдар иди. Мән дә демишдим ки, кими бәјәнсәниз сөзүм јохдур. Онлар да мәним үчүн бир һәјат јолдашы сечдиләр. 

Суал: Бир аҹы хатирә данышын.
Ҹаваб: Ағыр ушаглыг гөврүнү һәмишә хатырлајырам. 

Суал: Нечә өвладыныз вар?
Ҹаваб: Бир оғлум, беш гызым вар. Оғлум Гумда тәләбәдир, үч гызым аилә һәјаты гуруб, икиси евдәдир. 

Суал: Језнәләриниз нә ишлә мәшғулдур?
Ҹаваб: Һәр үчү мүһәндисдир. 

Суал: Бүтүн аилә сон дәфә нә заман бир јерә јығышыб?
Ҹаваб: Әли Ағанын өвладынын тоју оланда. 

Суал: Нә заман?
Ҹаваб: 94-ҹү ил, бәһмән ајында. Илдә бир дәфә Теһрана ҝедиб ҝөрүшүрүк. 

Суал: Ајәтуллаһ Ҹәннәтинин аиләсиндә бајрам пајы вермәк әнәнәси вармы?
Ҹаваб: Буна о гәдәр дә әһәмијјәт верилмир. Биздә бајрамлыг әсасән Гәдири-Хум вә Гурбан бајрамларында олур. Бунунла белә бајрам пајы мәсәләси Һаҹы Аға үчүн чох мүһүм дејил.

Суал: Гардашыныз Назир Әли Ҹәннәтинин ишинә неҹә гијмәт верирсиниз?
Ҹаваб: Мән онун иши барәдә о гәдәр дә мәлуматлы дејиләм. Јалныз хәбәрләр програмында ешидирәм. 

Суал: Халг сизә гардашыныздан данышырмы?
Ҹаваб: Данышанлар олур. Бәзиләри тәнгид едир. Гәрәзли оланлар да вар. 

Суал: Демәк һәм тәриф, һәм дә тәнгид вар?
Ҹаваб: Бәли.

Суал: Ибраһим Һатәмикијанын гардашыныз һаггында сөзләрини ешитмисиниз?
Ҹаваб: Јох, сәфәрдә идим. 

Суал: Ајәтуллаһ Ҹәннәтинин, оғлу назир Әли илә мүнасибәти неҹәдир?
Ҹаваб: Јахшыдыр. 

Суал: Кәнардан баханда белә ҝөрүнүр ки, мүәјјән фикир ајрылыглары вар. Бу онларын ата-оғул әлагәсинә тәсир ҝөстәрирми?
Ҹаваб: Бу барәдә мәлуматым јохдур. 

Суал: Һеч гардашынызла ҹәмијјәтин вәзијјәтиндән данышыб ниҝаранчылығынызы билдирмисиниз?
Ҹаваб: Бу барәдә нә гардашым, нә дә атамла чох сөһбәт едирик. 

Суал: Бу баһалыгда, инфилјасија дөврүндә неҹә доланырсыныз?
Ҹаваб: Биз бир иш ҝөрә билмәрик. Мәним фикримҹә, өлкә мәсуллары бунун гаршысыны алмалыдыр. Амма алмырлар. Мәсуллар өз ишини лазыми сәвијјәдә јеринә јетирмир. 

Суал: Баһалыгдан әзијјәт чәкирсинизми?
Ҹаваб: Әлбәттә ки. 

Суал: Амма өлкәдә бир чох мәсулларын өвладлары мадди чәтинлик чәкмир, рифаһ ичиндә јашајыр. 
Ҹаваб: Мәним башгалары илә ишим јохдур. Өз ишимә бахыр, өз сөзүмү данышырам. Бизи ҝери чәкмәсинләр, ирәли апармаглары лазым дејил. Амма архамызҹа чох сөз данышырлар. Ҝөрдүјүнүз бу еви тикәндә бәзиләри дејирди ки, Ајәтуллаһ Ҹәннәтинин оғлу сарај тикир. Амма һамы ҝөрүб ки, бу садә еви һансы әзијјәтлә тикмишәм, уста-фәһләләрлә бирликдә ишләмишәм. Шаһ дөврүндә 15 метрлик бир мағаза иҹарәјә ҝөтүрмүшдүм. Ҝеҹә-ҝүндүз ишләјирдим. Инди дә ҝөрүрсүнүз ки, ишләјирәм. 

Суал: Далынызҹа нә данышырлар?
Ҹаваб: Данышанлар олур. Бир мүһәндис ев тикдијими ешидиб еви ҝөрмәдән филанкәс сарај тикир демишди. Нәһајәт ҝәлиб өз ҝөзү илә ҝөрдү. Инанмырды ки, мән белә ев тикмишәм. 

Суал: Јахшы ки, машыныныз вар. 
Ҹаваб: Тәзәликҹә алмышам. Әввәлки машыны Теһранда оланда оғурладылар. 

Суал: Атаныз бир иш ҝөрмәди?
Ҹаваб: Атам хәбәр тутду, амма нә едә биләрди? Мән дә башгалары кими ҝетдим полисә, шикајәт етдим. Амма машын тапылмады. 

Vilayet.nur-az.com


6419 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...