Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Јанвар 2014

Хәјанәт

Имам Казим (ә) бујурду: “Бир ҝүн атамын һүзурунда идим ки, достлардан бир ҝәлиб деди: “Бир нечә нәфәр чөлдә дајаныб, ичәри ҝирмәк үчүн иҹазә ҝөзләјир.”

Атам бујурду: “Бах ҝөр кимләрдир.”

Чөлә чыханда сандыгларла јүкләнмиш дәвәләри, бир дә сүвари шәхс ҝөрдүм. Она дедим: Сән кимсән?

Деди: Һиндистанлыјам! Имамы (ә) зијарәт етмәк үчүн иҹазә ҝөзләјирәм.

Гајыдыб дејиләнләри атама чатдырдым. Бујурду: “Бу пак олмајан хаинә иҹазә вермә!”

Онлара Имамы (ә) зијарәтә етмәјә иҹазә вермәдим. Онлар бир мүддәт елә бурада галмалы олурлар. Сонрадан Језид ибн Сүлејман вә Мәһәммәд ибн Сүлејман васитә олдугдан сонра онлара ичәри ҝирмәјә иҹазә вердиләр.

Һиндистанлы киши ичәри ҝирәрәк дизи үстә отуруб деди: Имам сағ олсун, мән һиндистанлыјам. Падшаһ мәни бир гәдәр һәдијјә илә сизин һүзурунуза јоллајыб. Нечә ҝүндүр ки, бизә ичәри ҝирмәјә иҹазә вермирсиниз, ҝөрәсән Пејғәмбәрин (с) өвладлары беләми едир?

Атам башыны ашағы әјиб бујурду: “Иҹазә вермәмәјимин дәлилини сонра баша дүшәҹәксән.”

Атам ҝөстәриш верди ки, онун мәктубуну алыб ачым. О мәктубда һиндистанлы падшаһ саламдан сонра јазмышды: “Мән сизин сајәниздә һидајәт олмушам. Мәним үчүн ҝөзәл бир кәниз һәдијјә ҝәтирмишдиләр. Онун кими лајигли кәниз ҝөрмәмишәм. Она ҝөрә дә бираз либас вә әтирлә сизә тәгдим едирәм. 1000 нәфәрин арасында 100, 100 нәфәрин арасында 10 вә 10 нәфәрин арасындан да ән етибарлысы олан Мизба ибн Хәббаба тапшырдым ки, кәнизи сизә чатдырсын.”

Имам (ә) үзүнү ону тутуб бујурду: “Гајыт еј хәјанәткар. Һеч вахт хәјанәт олан һәдијјәни гәбул етмәрәм!”

Һиндистанлы киши анд ичди ки, хәјанәт етмәмишәм.

Атам бујурду: “Әҝәр сәнин либасын кәнизә хәјанәт етдијинә шаһидлик етсә, мүсәлман оларсан?”

Деди: Мәни үзүрлү һесаб един.

Бујурду: “Онда ҝөрдүјүн иши Һиндистан падшаһына јаз!”

Киши деди: Әҝәр сиз бу һагда бир шеј билирсинизсә јазын.

Һиндли кишинин әјниндә гојун дәриси вар иди.

Имам (ә) бујурду: “Әјниндәкини ат јерә. Атам ики рәкәт намаз гылдыдыгдан сонра алныны мөһүрә гојуб дуа охуду. Сәҹдәдән галхыб үзүнү дәри либаса тутуб бујурду: Бу һиндли киши һаггында нә билирсәнсә де.”

Дәри либас ејнән гојун кими Имам јахынлашыб деди: Еј Аллаһын Рәсулунун өвлады, падшаһ бу кишини етибарлы билирди вә кәнизи вә һәдијјәләри горумағы она исрарла тапшырды. Бир аз јол ҝетдикдән сонра, сәһраја чатдыг. Сәһрада бизи јағыш тутду. Һәр нә вар идисә исланды. Бир аз кечмәмиш булудлар ҝетди вә ҝүн чыхды. Бу хаин кәнизи горујан гуллугчуну чағырыб бир шеј алмаг үчүн шәһәрә јоллады. Гуллугчу ҝетдикдән сонра кәнизә деди: Бу хејмәдә һәм либасыны вә һәм дә бәдәнини гурула.

Кәниз либасыны гуруламаг үчүн хејмәјә кечди. Беләликлә хаин киши кәнизи хәјанәтә разы салды.

Һиндистанлы киши дәри либасын дедикләрини ешитдикдә ону горху, изтираб бүрүјур вә бағышланмасыны истәјир. Дәри Имамын ҝөстәриши илә әввәлки вәзијјәтинә гајыдыр вә киши ону ҝејинир. Киши дәри либасы ҝејинән кими дәри бурулуб онун бојнуна доланыр вә киши аз галыр ки, боғулсун.

Имам (ә) бујурду: “Еј дәри либас, ону бурах ки, өз падшаһынын јанына гајытсын. О етдији хәјанәтә ҝөрә, бундан да ағыр ҹәзаја лајигдир.”

Дәри әввәлки вәзијјәтә гајдыр.

Һиндли киши горху ичиндә һәдијјәләри гәбул етмәсини истәјир. Имам (ә) бујурду: “Әҝәр мүсәлман олсан, кәнизи сәнә верәрәм.” Амма о буну гәбул етмәди.

Имам (ә) һәдијәләри гәбул едир, кәнизи исә гајтарыр. Һиндистанлы киши өлкәсинә гајыдыр.

Бир ајдан сонра падшаһдан мәктуб ҝәлир. Имама еһтирамдан сонра јазыр: Дәјәри олмајан шејләри гәбул етмисиниз, амма кәнизи гәбул етмәмисиниз. Сизин бу ишиниз бизи ниҝаран етди вә өз өзүмә дедим: Пејғәмбәр өвладлары илаһи истедадлара маликдирләр. Ола билсин ки, кәнизи апаран хәјанатә јол вермиш олсун. Она ҝөрә дә сизин адыныздан өзүмә мәктуб јаздым вә о кишијә дедим: Сәнин хәјанәтин һагда Имамдан мәктуб ҝәлиб. Дүз данышмагдан башга һеч нә сәни хилас етмәјәҹәк. О да һадисәни олдуғу кими мәнә данышды. Әмр етдим ки, һәр икисинин бојнуну вурсунлар. Мән дә Аллаһын бир олмасына вә Пејғәмбәрин рисаләтини шаһид ҝәтирирәм ки, сизин һүзурунуза ҝәләҹәм. Чох кечмир ки, падшаһ тах-таҹы бурахыб Мәдинәјә ҝәлир вә һәгиги мүсәлман олур.

Nur-az.com
Дилимизә чевирди: Р. Һүсејнов


5135 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...