Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Јанвар 2014

Һарамла саваб газанмаг хәјалы

Һарамла саваб газанмаг хәјалы

Бир нечә илләр бундан габаг, бир нәфәр мәрһум Ајәтуллаһ Ҝолпајиганинин һүзурана ҝәлир вә 200 түмән дәјәриндә хүмсүнү өдәјир.

Ајәтуллаһ Ҝолпајигани сорушур: Сизин сәнәтиниз нәдир?

-Гәссәб.

-Һарада?

-Теһранда.

-Гејри-ислами кәсилән вә хариҹдән ҝәлән дондурулмуш әтләрлә нә едирсиниз?

-Биз сатыҹыјыг, әтин һарам вә ја һалал олмасы илә марагланмырыг.

Ајәтуллаһ Ҝолпајигани бу сөзләри ешидәндә үзүнүн рәнҝи дәјишди, сонра бујурду: Неҹә олуб ки, ишинлә бағлы шәри мәсәләләри өјрәнмәдән бу сәнәтә јијәләнмисән? Сән ахы инсанлары әтлә тәмин едирсән!

Гәссаб деди: Әт аланлар өзләри мәсулијјәт дашыјыр.

Ајәтуллаһ Ҝолпајигани бујурду: Ҹамаат Ислам базарына мүраҹиәт едир, сиз бундан суи-истифадә едирсиниз. Һарамјејәнләр базары дүзәлдиб, ҹамаата гејри-ислами кәсилән әтләри вермәклә онлары һарам јемәјә адәт етдирирсиниз. Пулларыны ҝөтүр!

Гәссаб сорушду: Нијә?!

Бујурду: Бу пуллар шүбһәли вә һарамдыр. Сиз бу пуллары саһибләринә гајтармалысыныз.

Гәссаб деди: Һәзрәт Ајәтуллаһ, мән хүмсүмү өдәјирәм вә үмидварам ки, бу ишимә ҝөрә Аллаһ мәни бағышлаја.

Ајәтуллаһ Ҝолпајигани бујурду: Бу ишин сәнин ниҹатына сәбәб олмајаҹаг. Мән дә иҹазә јохумдур ки, бу пулдан һөвзә тәләбәләринә верим вә ја Ислами китаблар чап етдирим. Биз Елмијјә Һөвзәсиндә тәбәләрә Имам (әҹ) малындан олан пак пуллар веририк ки, тәләбәнин ҝеҹә намазы јаддан чыхмасын. Амма сәнин ҝәтирдијин пуллар һарамдыр вә тәләбәнин нәинки ҝеҹә намазыны, һәтта сүбһ намазыны да гәзаја верәр, фәсада чәкәр.


“Бир нечә аддым јола сал...”

Имам Әли (ә): “Һәр кәсин гијмәти онун ҝөрдүјү хејирхаһ ишдәдир.”

Имам Әли (ә) Куфәјә тәрәф ҝедирди, кафири-зимми дә онунла јол јолдашы олур. Һәмин киши Имам Әлијә (ә) әрз едир ки, һара ҝедирсән?

О һәзрәт (ә) бујурду: “Куфәјә ҝедирәм.”

Ики јол ајрыҹына чатырлар вә бир-бирләриндән ајрылмаг истәјирдиләр. Амма имам Әли (ә) өз јолу илә јох, о адам ҝедән тәрәфә ҝедир.

Кафир киши деди: Мәҝәр Куфәјә ҝетмирсән?

Имам Әли (ә) бујурду: “Бәли, Куфәјә ҝедирәм.”

Кафир киши деди: “Бәс нијә Куфәнин јолу илә ҝетмәдин?”

Имам Әли (ә) бујурду: “Бу јол јолдашлығын уҹа зирвәсидир ки, ајрылан заман бир нечә аддым јола саласан. Бу, Пејғәмбәрдән (с) бизә верилән ҝөстәришдир.”

Кафир киши деди: Сизин Пејғәмбәриниз бу ҹүр ҝөстәриш вериб?

Имам Әли (ә) бујурду: “Бәли.”

Кафир киши: Демәли, Пејғәмбәрә итаәт едәнләр онун али рәфтарларына ҝөрә олуб. Мән дә сәнин шаһид ҝәтирәрәк, сәнин дининин давамчыларындан олум.

Беләликлә, Имам Әлијә (ә) бирликлә Куфәјә ҝедир. Имамы (ә) таныдығы үчүн Исламы гәбул едир.

Гәзәбдән чәкинмәк

Бир нәфәр һәзрәт Пејғәмбәрин (с) һүзуруна ҝәлиб әрз етди: Ја Рәсулуллаһ! Хошбәхт олмағым үчүн мәнә бир шеј өјрәдин.

Һәзрәт (с) бујурду: “Гәзәбли олма вә әсәбләшмә!”

Киши деди: Бу нәсиһәтин мәнә бәс едәр.

Сонра өз гәбиләсинә вә аиләсинин јанына гајыдыр. Гәбиләсинә ҝәлдикдән сонра баша дүшүр ки, ондан сонра хошаҝәлмәз һадисә баш вериб. Онун гәбиләси илә гоншу гәбилә арасында ихтилаф јараныб. Демәк олар ки, гәбиләләр мүһарибә етмәк үчүн һазыр вәзијјәтдәдирләр. Әлләринә силаһ алыб ганлы бир мүһарибәјә башламаг истәјирләр. Һәмин киши дәрһал һәјәҹанлы һалда, мүһарибә либасыны ҝејинәрәк өз јахынларынын сырасында дајаныр.

Бу вахт Пејғәмбәрин (ә) она вердији нәсиһәт “гәзәбләнмә” јадына дүшүр. Дәрһал әлиндәки силаһы јерә атараг о бири гәбиләнин јанына ҝедәрәк онлара дејир: Еј ҹамаат! Бизим тәрәфдән сизә дәјән һәр нә (јара вә ја гәтл) зәрәр вә зијан ки, һеч бир әламәти јохдур (јаралајан вә гәтл төрәдән мәлум дејил) мәним өһдәмә. Мән һамысыны камил өз һесабымдан өдәјәҹәјәм. Амма, һәр нөв јара вә гәтл ки, төрәдәнләри мәлумдур онларын өзүндән алын.

Гоншу гәбиләнин бөјүкләри онун ағыллы мәсләһәтини ешитдикдән сонра, үрәкләри јумшалыр вә интигам гәзәбләри сөнүкүр. Она тәшәккүр едиб дејирләр: Бизим сизин дедикләринизин һеч биринә еһтијаҹымыз јохдур. Биз өзүмүз ҹәримә өдәмәк, әфв вә бағышланмаг истәмәјә лајигик.

Беләликлә, гәзәби тәрк етмәклә һәр ики гәбилә бир-бири илә сүлһ бағлајараг барышырлар. Араларында олан әдавәт вә кин аловуну сөндүрүрләр. (Биһарул-әнвар, ҹ.73, сәһ. 277).


Nur-az.com
Дилимизә чевирди: Р. Һүсејнов


5399 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...