Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Ијун 2015

Имам Хомејни (р) илә бағлы хатирәләрдән

Имама чох јахын адамларындан бири ҹидди сәһвә јол вермишди вә Имам тапшырмышды ки, ону Ҹәмарана бурахмасынлар
Гум Елм Һөвзәсинин Мүдәррисләр Ҹәмијјәтинин үзвү Ајәтуллаһ Сејид Ҹәфәр Кәрими һәм Имам Хомејнинин (р) шаҝирдләриндән олуб, һәм дә шәмси 1344-ҹү илдән Имам дүнјасыны дәјишәнә гәдәр Ислам Ҹүмһуријјәтинин банисинә хидмәт ҝөстәриб. Һөвзә устады, Имам Хомејни (р) илә бағлы хатирәләрини бөлүшүр ...
Əһли-Бејт (ә) рәвајәтләриндә бујурулур: “Бир шәхс әзиз, башыуҹа өмүр сүрмәк истәјирсә, ҝүнаһ зилләтиндән гуртулмалыдыр.” Рәвајәтдә инсан Аллаһа итаәт вә бәндәлик иззәтинә чағырылыр.
Шәмси 1344-ҹү илдә Имам Хомејни (р) Ирагда Казимејнә ҝәләндән 12 саат сонра онунла ҝөрүшдүм. Өлүмүндән тәхминән 30 саат өнҹәјә гәдәр, јәни 25 ил Имамын хидмәтиндә олдум. Бу мүддәтдә һәм онун дәрсләриндә иштирак едирдим, һәм китабларынын һазырланмасы вә чапы илә мәшғул олурдум. Имамын дәфтәрханасына ҝәлән суаллара, истифтаата ҹаваб верирдим. Имамын башга ҝөрүшләриндә дә иштирак едирдим. Бүтүн бу илләр әрзиндә истәр ҹәмијјәт арасында, истәр хәлвәтдә онун интизамлы олдуғуну, шәриәт гајдаларыны зәррәҹә позмадығыны ҝөрдүм. Имамын дини етигады јүксәк сәвијјәдә иди. Даим чалышырды ки, етигадыны әмәлдә һәјата кечирсин. Һеч вахт шәхси мәнафе вә зәрәр танымады.
İмамын ҹазибәси онун дининдә иди. Динин тәләб етдији һәддә ҹазибәдар иди. Ејни заманда динин тәләб етдији шәкилдә бәзи инсанлардан узаг дурарды. Мүнасибәтләриндә гоһумлуг, тәләбәлик вә башга мејарлар рол ојнамырды. Имамы јахшы танымаг үчүн мәсум имамлары јахшы танымаг лазымдыр. Әмирәлмөмининә (ә) чох исрар етдиләр ки, ҝөз јумун, Мүавијә бир мүддәт иш башында галсын, сизин һакимијјәтиниз мөһкәмләнсин. Амма Әмирәлмөминин (ә) бир саат да, бир дәгигә дә бу зүлмә дөзә билмәјәҹәјини бујурду. Имам да белә иди. Һакимијјәтин Ислам зиддинә адымларыны ҝөрән кими чыхышларында она хәбәрдарлыг етди, бунун нәтиҹәси олмајанда гијам галдырды. Бәзиләри она төвсијә едирдиләр ки, бир гәдәр шаһла, баш назирлә јола ҝет ки, о бириләрлә һесаблаша биләсән. Амма Имам разылашмады, зүлмә гаршы етираз сәсини галдырды.
Тарихдә охујуруг ки, бәзиләринин пејғәмбәрә гаршы кини варды. Бу инсанлар Мәдинәјә ҝәлиб онунла јахындан таныш оландан сонра мөвгеләрини дәјишдиләр, пејғәмбәрин ҹазибәсинә дүшдүләр. Имам Хомејнидә (р) дә белә бир хүсусијјәт варды. Бир чох инсанлар онунла таныш олдугда ејнән пејғәмбәр кими һәрәкәт етдијини ҝөрүрдүләр.
İраг Али Ингилаб Шурасынын рәсмиләри бәзән мүһүм мәсәләләрлә бағлы Нәҹәфә, Имамын ҝөрүшүнә ҝәлирдиләр. Онларын да мүәјјән истәкләри варды. Тәсәввүр едирдиләр ки, Имамы шаһ сүрҝүн едибсә, БӘӘС партијасынын әсиридирсә она нә диктә олунса мүсбәт ҹаваб верәҹәк. Иранла Ираг арасында Күрдүстан мөвзусунда ҝәрҝинлик јарананда Имамдан истәдиләр ки, шаһа гаршы чыхыб онларын хејринә сөз десин. Әслиндә шаһ режиминә гаршы олан Имам бујурду: “Һәм шаһ гәләт едир, һәм дә сиз! Ики мүсәлман өлкә олараг халгын еһтијаҹларыны тәмин етмәк әвәзинә бир-биринизлә баш-баша ҝәлмисиниз. Һәр икиниз гәләт едирсиниз. Бизә нә фәрги вар ки, Әрвәндруд Иранын олсун, јохса Ирагын. Әрвәндрудун бир тәрәфи Иран, бир тәрәфи Ирагдадыр. Дава нә үчүндүр? Ҝедин өзүнүзү ислаһ един.”
Имамын ҝөрүшүнә ҝәләнләр һејрәтә дүшмүшдүләр. Онлар ҝөзләмирдиләр ки, Ирагда сүрҝүндә олан бир шәхс Ираг Али Ингилаб Шурасынын команданлары илә белә даныша биләр. Сонралар Ираг тәһлүкәсизлик идарәсинин рәиси демишди ки, бу сејид бизимлә сәрт данышыр, ону өлкәләдән чыхараҹағам. Бу хәбәри Имама чатдыранда белә ҹаваб вермишди: “Дүшүнүрсүнүз ки, мән бурада раһатам?! Сиз кимсиниз ки, мән сизин кәнарынызда хошһал олум?! Паспортума мөһүр вурун, һара истәјирсиниз ҝөндәрин. Сизин нә дәјәриниз вар ки, сизә хатир бурада галым!”
İмам сүрҝүндә олдуғу илләрдә бир дәфә БӘӘС режими әзадарлыг мәҹлисинин гаршысыны алмаг истәди. Јенә дә мәмурлар Имамын ҝөрүшүнә ҝәлдиләр ки, ондан разылыг алсынлар. Имамын гајдасы бу иди ки һеч вахт Ираг дөвләт рәсмиләри отаға дахил оланда ајаға галхмазды. Онларла сәрт данышарды. Имам бујурду: “Сизин гоншулуғунузда Иран адлы бир мәмләкәт вар. Орада Рзахан адлы бири һаким иди. О ҝедәндә халг онун јеринә кимин ҝәләҹәјини дүшүнмәдән бајрам едирди. Сиз дә онун кими посту итирәҹәјиниздән горхурсунуз. Әҝәр пост әлдә галан олсајды өтүр-өтүрлә сизин дә әлинизә кечмәзди, әввәлки саһибинин әлиндә галарды. Горхурсунуз ки, бир ҝүн иш башындан ҝедәсиниз, халг шәнлик кечирә. Сиз һөкумәт ишләринизи ҝөрүн, әзадарлыгла нә ишиниз вар?! Сејјидуш-шүһәданын әзадарлығындан сизә нә зәрәр! Бунун сизин һакимијјәтинизә нә дәхли вар?! Ахы сиз һардан ҝәлмисиниз, неҹә вәһшиләрсиниз?!” Имамын сөзләрини ҝәләнләрә тәрҹүмә едәндә онларын рәнҝи гачды. Гәзәбдән әсирдиләр. Башларыны ашағы салмышдылар. Имам сөзүнү гуртаран кими ајаға галхыб ҝетдиләр.
Сәһәри ҝүн мәрһум Хоји дәрсә башламамышдан габаг мәрһум Һәкимин оғлу мәнә деди ки, өтән ҝүн ҹәнаб Хомејни Ингилаб Шурасы Команданлары илә неҹә рәфтар едиб?! Әҝәр сабаһ Сәддам 30 танк ҝөндәриб Нәҹәфи алт-үст етсә ким ҹаваб верәҹәк?!” Елә бу сөзләри дејән шәхси БӘӘС режими шәһадәтә чатдырды. Мән она дедим ки, Сәддам Имам Хомејнини (р) таныјыр. Билир еви һарададыр. Әҝәр лазым ҝәлсә, елә онун евинин үстүнә бир танк ҝөндәрәр. Әҝәр Имам горхан олсајды елә шаһдан горхарды. Дедим ки, Имам өз мүнасибәтләриндә кимдәнсә ҝөстәриш алмыр, Аллаһын бујуруғуну јеринә јетирир. Бәли, Имамын руһијјәси белә иди.
Мәлумат верилмишди ки, Имамы террор етмәк үчүн Ирага хүсуси груп ҝөндәрилир. Имам ҝеҹәләр һәрәмә ҝедәндә достлар бир аз аралыдан онун мүһафизәсини апарардылар. Бир дәфә ҝөзләнилмәдән ҝери чевирилиб бизи ҝөрдү вә бујурду: “Ағалар, һара ҝедирсиниз?” Дедик ки, һәрәмә. Имам һәрәми ҝөстәриб бујурду ки, һәрәмә о јолла ҝедә биләрсиниз, бујурун.” Бизим нә мәгсәдлә ону изләдијимизи билдијиндән бујурду ки, нә гәдәр ки Аллаһ гәрарлашдырмајыб, кимсә мәнә зәрәр тохундура билмәз. Әҝәр Аллаһ өлүмүмү гәрарлашдырса, кимсә бунун гаршысыны ала билмәз. Аллаһ һаҹы Аға Мустафаны рәһмәт етсин. Нәгл едирди ки, Имам бујурду:: “Бу ҝүнә гәдәр тәсәввүр едә билмәмишәм ки, горху нәдир.”
Мәрһум Ајәтуллаһ Хоји мүалиҹә үчүн хариҹә ҝедәндә БӘӘС режими Имамла ҝөрүшүб етираз етдиләр ки, тәһсил үчүн инсанларын ҝәлиб 30-40 ил бурада галмасы дүзҝүн дејил. Истәјирдиләр ки, тәһсил үчүн ҝәләнләр 3-8 илә тәһсили баша вуруб ҝетсинләр. Онлар буну тәклиф кими дејирдиләр. Ҝөзләјирдиләр ки, Имам онларын сөзүнү тәсдигләјәҹәк. Имам бујурду: “Нәҹәф Рлм Һөвзәси илә бағлы гәрар чыхармаг Нәҹәф алимләринин ишидир. Бизим рәисимиз вә ағамыз Ајәтуллаһ-Үзма Хоји илә ҝөрүшүн. Аллаһ ону һифз етсин. Аллаһ тезликлә она шәфа версин вә Ирага гајытсын. Сизин дедикләринизлә бағлы Нәҹәф мүҹтәһидләри гәрар чыхармалыдыр.”
İраг мүҹтәһидләриндән бири Нәҹәфдән мүһаҹирәт етмәк истәјәндә Имамла ҝөрүш истәди. Нә гәдәр исрар етдисә Имам ону гәбул етмәди. Имам бујурду: “Бу шәхс әввәлҹәдән өзүнү Иран шаһына сатыб. Мәнимлә нә иши вар. Бура нә үчүн ҝәлиб?! Мәҝәр билмир ки, мәним мәгсәдим, фикрим нәдир?! Бу ҝүнә гәдәр мәнимлә мәсләһәтләшмәјиб. Инди Ирана ҝетмәк истәјир, мәни дә чиркаба буламаг нијјәтиндәдир.”
Иран шаһы вә Иран Тәһүлүкәсизлик органы илә јахын олан бөјүк бир шәхсијјәт Мәккә сәфәриндән гајытдығы заман Ирагда Имамла ҝөрүшмәк истәди. Имам ону гәбул етмәди. Бәзиләри васитәчилик етмәк истәјәндә Имам бујурду: “Мән бу адамла ҝөрүшү динимин хејринә ҝөрмүрәм. Иранда о гәдәр иш ҝөрүб, инди өзүнү пака чыхармаг истәјир. Ҝетсин төвбә етсин, паклансын.”
İмамын нә Хојијә мәһәббәти, нә дә о бири инсанлара етинасызлығы шәхси мәсәлә дејилди. Имам өз севҝи вә биҝанәлијиндә динин мәнафеијни нәзәрдә тутурду. Динин иҹазә вердији һалда аддым атырды, дин иҹазә вермәсә кимсә ону ирәли апара билмәзди. Имамын чох јахын адамларындан бири ҹидди сәһвә јол вермишди вә Имам тапшырмышды ки, ону Ҹәмарана бурахмасынлар. Бу шәхс нә гәдәр исрар едирдисә она иҹазә верилмирди. Һәтта она демишдиләр чох исрар ҝөстәрсән бизә тапшырылыб ки, сәни һәбс едәк.
Гүтбзадә Имам сүҝүндә олдуғу заман авропадан вә башга јерләрдән ҝәлән мүхбирләри Имамдан мүсаһибә алмаг үчүн онун ҝөрүшүнә ҝәтирирди. Имама чох јахын иди, амма сонра едам едилди. Имам дин јолунда киминсә әмәлләринә ҝөз јуммазды. Имамы јахындан танымајанлар буна инана билмәз. Имам кими севирдисә, Аллаһа ҝөрә севирди, киминлә дүшмән идисә Аллаһа ҝөрә дүшмән иди.

Vilayet.nur-az.com


6096 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...