Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Ијун 2015

ИШИД сионизмин мәһсулудур

Али-Сәуд башчылары јәһуди әсилли олдугларыны демәкдән чәкинмирләр
Теһран университетинин прафессору дејир: Сионистләр бир заман дејирдиләр ки, тәфригә сал вә һөкм ет. Инди исә дејирләр ки, парчала вә мәһв ет. Бу јени нәзәријјәдир. Онлар бу нәзәријјәни мүсәлман өлкәләриндә ИШИД-ин көмәји илә һәјата кечирирләр.
Фарһанҝ Неwс јазыр: Јахын Шәрг сон илләрдә мүхтәлиф бөһранларла үзләшиб. Һадисәләр о гәдәр сүрәтлә инкишаф едиб ки, експертләр буну тәәҹҹүблә гаршылајыр. 201Биринҹи илдә Ислам Ојанышы башлајандан сонра Гәрб тәрәфдары олан бир сыра әрәб режимләри сүгута уғрадылар. Бу заман дүнјанын супер ҝүҹләри чалышдылар ки, милләтләрин ојанышыны доғру јолдан сапдырсынлар. Јаранмыш вәзијјәтдә сионист режим ҝөрүнмәмиш шәкилдә тәҹрид олмушду. О бу вәзијјәтдән чыхмаг үчүн Ислам өлкәләри әлејһинә һәр бир фитнәјә, һијләјә әл атды. Әслиндә Исраил режими әввәлҹәдән супер ҝүҹләрин бир һијләси олуб. Бу режими јашадыблар ки, өз фитнәкар сијасәтләрини давам етдирсинләр. Һазырда Јахын Шәргдә, сионист режимдә баш верән бөһранлары јетәринҹә дәрк етмәк үчүн Фарһанҝ неwс Теһран университетнин елми шура үзвү Доктор Әһмәддост Мәһәммәдидән мүсаһибә алыб.

Суал: Јахын Шәргдә Исраил режиминин јаранмасынын һансы амилләри олуб? Ишғалчы режимин јаранмасыны Бөјүк Османлы империјасынын сүгутунун, мүсәлман өлкәләринин зәифләнмәсинин нәтиҹәси сајмаг олармы?

Ҹаваб: Сон јүз илдә Јахын Шәргдә баш вермиш мүһүм һадисәләрдән бири реҝионда сионист режимин јарадылмасы олду. Бу һадисә Јахын Шәрг, Шимали Африка дахил олмагла бөјүк бир әразијә өз тәсирини ҝөстәрди. Режимин тәсиси Биринҹи дүнја мүһарибәсиндән сонра башлады. Бу режими јаратмаг үчүн зәмин һазырланырды. Амма Биринҹи дүнја мүһарибәси бу просесдә дөнүш нөгтәси олду. Османлы империјасынын парчаланмасы илә гәсбкар режими јаратмаға старт вердиләр. Османлы империјасынын парчаланмасы сырф сионист лајиһәси иди. “Османлы империјасынын парчалмасында јәһуди әли” китабында бу мөвзү ҝениш шәкилдә шәрһ едилиб. Инкишаф етмиш өлкәләрин рәһбәрләри истиснасыз олараг сионист, јәһуди олублар. Онларын арасында мүсәлман јәһудиләр дә олуб. Онлар заһирдә мүсәлман олса да бүтүн фәалијјәтләри јәһудиләрин мәнафеинә ишләјиб. Белә лајиһәләри јәһудиләр тарих боју һәјата кечириб. Мәсиһи дүнјасында да ады мәсиһи олан, әслиндә Исраилин мәнафеинә ишләјән мәсиһиләр олуб вә вар.
17-ҹи әсрдә јәһудиләр Османлы сарајында фәалијјәтә башлајыб. Һәтта Шабтај Зеви адлы јәһуди Османлы ҹоғрафијасында танрылыг иддиасы едиб. Натан Гәззеји адлы јәһуди дә өзүнү пејғәмбәр кими тәгдим едиб. О, Шабтај Зевинин танрылығыны тәсдигләјиб. Бу инсанлар Османлы империјасында бир ҹәрәјан јарадыблар. Бу ҹәрәјан бүтүн Османлы әразисинә тәсирини ҝөстәрир. Османлы һакимләри онлары һәбсә алыб, мүһакимә едиб. Бәзи мүфтиләр дә онларла елми мүбаһисәләр апарараг онларын иддиаларыны пуча чыхарыб. Нәһајәт бу ики шәхс мәһкум едилиб. Елә һәмин мүһакимә проссесиндә Шабтај Зеви вә Натан Гәззеји өз иддиаларындан әл чәкәрәк Исламы гәбул едибләр.
Ҹәнаб Шаһбази јәһудиләр барәдә јаздығы китабда Шабтај һаггында дејир: “Шабтај Зеви һеч бир мүһарибәсиз Османлы һакимијјәтини әлә кечирәҹәк. О султаны өзүнә хидмәтчијә чевирәҹәк. Мусанын (ә) 13 јашлы гызы Ребека да зүһур едәҹәк. Онун Шабтајла аилә гураҹағы дејилир. Шабтајын Гәстәнтәнијјәдә гејб дөврүндә султан она гаршы чыхаҹаг, Гәззәдән башга бүтүн Османлы империјасыны бөһран бүрүјәҹәк.” Әсас нөгтә будур ки, Шабтај Османлы империјасы әразисиндә өз миссијасыны јеринә јетирмәк үчүн сараја дахил олмалыдыр. Онун ән чәтин иши хәлифәни тәсир алтына алмагдыр. О ејнән дүшмән ордусу арасына ҝөндәрилмиш ҹасус кими һәрәкәт едир.

Суал: Мүсәлман јәһудиләрин Фәләстинин ишғалында ролу нәдән ибарәт олуб?

Ҹаваб: Османлыда Исламы гәбул едән јәһудиләр вә мәсиһиләр Дөнмә адландырылыб. Дөнмәләр Османлы тарихиндә јер алыр. Биринҹи дүнја мүһарибәсинә гәдәр фәалијјәт ҝөстәрибләр. Онларын иттиһад вә тәрәгги тәшкилатлары фәал олуб. Онлар ҝәнҹ түркләр ҹәмијјәтини јарадыб. Ҝәнҹ Түркләр ҹәмијјәтиндә насионализм мејилләри ҝүҹләндирилиб. Ҝәнҹ түркләр насионалист иддиаларла Османлы империјасыны мүһарибәјә гатыблар. Нәһајәт империја мәғлуб олараг парчаланыб. Османлы парчаланандан сонра Фәләстин вә диҝәр мүсәлман торпаглары Британија вә Франсанын нәзарәти алтына кечиб. Британија гүввәләри ҝенерал Ален Бенин рәһбәрлији алтында Фәләстинә дахил олуб. Фәләстин ишғал едилиб. Ҝенерал Ален Бе 500 сионист фәалын гатылдығы иҹласда (Бејтүл-Мүгәддәсдә) мәшһур сөзүнү ишләдиб: “Бу ҝүн Хач јүрүшләри баша чатды.” Бунунла да Фәләстини сионист јәһудиләрә тәгдим едиб. Исраил елә һәмин заманда инҝилисләрин иштиракы илә јарадылыб. Икинҹи дүнја мүһарибәсиндән сонра БМТ тәрәфиндән рәсми дөвләт кими таныныб.

Суал: Исраилин јарадылмасында әсас мәгсәд нә олуб? Јахын Шәргдә бу режимин јарадылмасында мәгсәд нә иди?

Ҹаваб: Јәһудиләр бу торпаглара иддиалыдырлар. Бир заман 400 ил мүддәтиндә Фәләстинә һаким олдугларыны дејирләр. Иддиа едирләр ки, бүтүн Фәләстини тутмагда исрарлыдырлар. Бу һакимијјәт миладдан мин ил габаға тәсадүф едир. Мүсәлманлар исә һиҹри 15-ҹи илдән биринҹи дүнја мүһарибәсинә гәдәр Ислам һөкумәтинин һимајәси алтында бу торпагларда јашајыблар. Јәһудиләрин бу торпаглара гајыдышы 19-ҹү әсрин сонлары, 20-ҹи әсрин әввәләринә тәсадүф едир. Фәләстини ишғал едән јәһудиләр Нилдән Фәрата гәдәр шуарыны сәсләндирирдиләр. Онлар Бөјүк Исраилин Нилдән Фәрата гәдәр ҹоғрафијаны әһатә едәҹәјини планлашдырырдылар. Һәтта Иранын Хүррәмшәһр вә Абадан торпаглары да, Ҹәнуби Түркијә дә, Ирагын бир һиссәси дә, Сурија вә Әрәбистан да онларын нәзәрдә тутдуғу әразијә дүшүр. Узун илләрдир ки, сионистләр мүхтәлиф үсулларла өз мәгсәдләринә доғру һәрәкәт едирләр. Онлар бу јолда һәр ҹинајәтә ал атыблар. Мүсәлманлар арасына тәфригә салыр, Ислам дүнјасындакы тәфригәләрдән фајдалараг өз һакимијјәтләрини давам етдирирләр. Фәләстин 70 илдир ишғал алтындадыр.

Суал: Сионистләрлә вәһабиләр арасында һансы әлагә вар? Сәудијјә Әрәбистаны башчыларынын сионистләрлә һәмкарлыг етдији ҝөз габағындадыр.

Ҹаваб: Әҝәр вәһабиләрин шәҹәрәнамәсини, сој тарихи арашдырсаг ҝөрәрик ки, Али-Сәуд тајфасы јәһуди әсиллидир. Бәзиләри буну тәәҹҹүблә гаршылаја биләр. Амма бу иддианы сүбута јетирән мөтәбәр сәнәдләр чохдур. Онлардан бәзиләрини јада салырам. Сон дөврдә Мәлик Салман дејиб: “Аллаһ гәдим јәһуди падишаһларыны бағышласын.” Бир заман Мәлик Фәһддән сорушурлар ки, Имам Хомејнинин (р) Исраилә гаршы фикирләри илә разысыныз? Ҹаваб верир ки, разы дејиләм, јәһудиләр бизим әмиләримизин өвладларыдыр.”
Биринҹи дүнја мүһарибәсиндән сонра јәһудиләр Ислам дүнјасыны там нәзарәт алтына алдылар. Бүтүн мүсәлман өлкәләриндә өз гүввәләрини јерләшдирдиләр. Иранда Рзахан һакимијјәтә ҝәтирилди. Рзаханын башы үзәриндә дајанмыш Сејид Зија вә Фүруғи фрамасон олуб. Түркијәдә һакимијјәтә ҝәлән Ататүрк фрамасон башчыларындандыр. Фрамасонлар јәһуди тәшкилатынын үзвләридир. Фрамасонлуг вә сионизм бир сиккәнин ики үзү кимидир. Һазырда бу ҹәрәјаны бејнәлхалг сионизм һәрәкаты идарә едир. Бүтүн мүсәлман өлкәләриндә өз әлалтыларыны јерләшдирибләр. Сәудијјә Әрәбистанында да вәзијјәт беләдир. Белә ки, Али-Сәуд башчылары јәһуди әсилли олдугларыны демәкдән чәкинмирләр. Динза журналында Али-Сәуд аиләсинин сој көкүндән данышылыр. Бу журнал вәһабиләриндир. Журналда охујуруг: “Али-Сәуд Сәуд ибн Мәһәммәд ибн Мүгәддәм ибн Мәрдхај ибн Ибраһим сүлаләсиндәндир. Бу һиҹри 1134, 1724-ҹү илә тәсадүф едир. О өз китабында јазыр ки, бу сүлалә ики әсрдир Һиҹаза һакимлик едир. Али-Сәудун өзүнү мүсәлман кими танытдыран јәһуди бабасынын ады Мәрдхај ибн Ибраһим ибн Муса олуб. О Бәсрә јәһудиләриндәндир.” Сәудијјә шаһзадәси Мәлик Фејсәл 1960-ҹы илдә өз хатирәләриндә јазыр: “Биз вә јәһудиләр әми ушагларыјыг. Буна ҝөрә разы олмамышыг ки, онлары дәниздә батыраг, онларла достлуг шәраитиндә јашамаг истәмишик. Бизим көкүмүз вә јәһудиләрин көкү Сам әслинә гајыдыр. Биз әрази бахымындан да мүштәрәк көкләрә маликик. Бизим әрази илк јәһудиләрин формалашдығы әразидир. Јәһудиләр бу торпаглардан дүнјаја јајылыб.” Танынмыш әрәб јазычысы Насир Әс-Сәид “Али-Сәуд” китабында бу аиләнин јәһуди олдуғуну тәсдигләјәрәк јазыр: “Али-Сәуд шәҹәрәнамәсини арашдырмагла сүбута јетирмәк олар ки, бу аилә јәһуди әсиллидир, Һиҹаз вә Мәдинә јәһудиләриндәндирләр.”

Суал: Белә бир иддиа етмәк олармы ки, Сәудијјә Әрәбистаны реҝионда сионизмин мәнафеләринә ишләјәрәк Иран Ислам Ҹүмһуријјәтинә гаршы фәалијјәт ҝөстәрир?

Ҹаваб: Мүсәлманларын икинҹи гибләси јәһудиләрин ишғалы алтындадыр. Әслиндә биринҹи гиблә дә ишғал алтындадыр. Һазырда Сәудијјә Әрәбистаны Јәмән халгыны она ҝөрә гәтлиам едир ки, јәмәнлиләр сионистләрә гаршыдыр. Исраил ачыг шәкилдә Јәмәнә һүҹум етмәк истәмир. Онун белә һәрәкәти башга мүсәлманлары гыҹыгландыра биләр. Исраил буну өзү үчүн тәһлүкәли сајыр. Сәудијјә Әрәбистаны бу мәгамда Исраилин көмәјинә ҝәләрәк мүсәлман ады алтында мәзлум халгы гәтлиам едир. “Али-Сәуд” китабыны јазмыш Насир Әс-Сәид бу сүлаләнин маһијјәтини ачдығы үчүн вәһабиләр тәрәфиндән террор едилиб. Вајзман дејир ки, Британијанын илк лајиһәси Сәудијјә Әрәбистанынын тәсиси олуб. Икинҹи лајиһә сионист режимин тәсиси иди. Белә чыхыр ки, Исраили јаратмаг үчүн Али-Сәуду јаратмаг лазым ҝәлиб. Али-Сәуд һакимијјәтә ҝәлдији заман Британија илә мүгавилә бағлајыб. Крал Әбдүләзиз ибн Әбдүррәһман Әфсәл Әс-Сәуд јазылы шәкилдә үзәринә өһдәчилик ҝөтүрүб ки, Али-Сәуд һакимијјәтдә олдуғу мүддәтдә Фәләстинин јәһудиләр вә ја башгасына верилмәси Британијанын ихтијарында олаҹаг. 1945-ҹи илдә Чөрчил Јалта конфрансындан сонра Әбдүләзизлә ҝөрүшүб. Бу ҝөрүшдә дејиб: “Бојнумузда бөјүк һаггы олан сизин кими бир шәхслә ҝөрүшмәк мәним үчүн шәрәфдир. Сиз олмасајдыныз јәһудиләр ҹүзи бир һүгуг да әлдә едә билмәздиләр.”

Суал: Исраилин там шәкилдә мәгсәдләрә чатмасына нә мане олур?

Ҹаваб: Гејд етдим ки, биринҹи дүнја мүһарибәсиндән сонра Ислам дүнјасы сионистләрин тәсири алтына дүшдү. Бу ҝүн Мисир, Сәудијјә Әрәбистаны вә мәнтәгәнин бир сыра өлкәләри Исраилин мәнафеләринә хидмәт едир. Вә бу бир тәсадүф дејил. Бу проссесә Британија нәзарәт едир. Иранда Ислам Ингилабы баш верәндә халг сионизмин пәнҹәси алтдан чыхды, азад бир дөвләт гурулду. Бундан сонра Ливанда мүгавимәт ҹәбһәси ҝенишләнди. Өлкәдә һизбуллаһ бајрағы әлә алды. Сурија да мүгавимәт ҹәбһәсинә гошулду. Бу ҝүн Ираг вә Јәмән дә бу ҹәбһәдәдир. Дөрд өлкә јәһудиләрин тәсири алтындан чыхыб.

Суал: ИШИД сон ики илдә бир чох һадисәләрә тәсир етмәк имканы газаныб. Бу групла сионист режим арасында һансы әлагәләр вар?

Ҹаваб: Бу ҝүн сионизмин мүгавимәт ҹәбһәсинә гаршы фәалијјәтләриндә террорчу груплар јарадылмасы әсас ишләрдәндир. ИШИД јүз фаиз сионизмин јаратдығы групдур. Бу террорчу групун јарадылмасынын јәһуди идејасы олмасына зәррәҹә шүбһә јохдур. Ҝөз габағындадыр ки, ИШИД-ын јараланмыш дөјүшчүләри Исраилдә мүалиҹә олунур. ИШИД реҝионда тәбии бир ҹәрәјан дејил. Бу террорчу груп Гәрбин ән мүасир силаһлары илә силаһланыб. Онлара Исраил силаһ верир. Америка дәфәләрлә бу террорчу група силаһ чатдырыб. ИШИД мүһасирәјә дүшдүјү ағыр анларда Америка ачыг шәкилдә онлара јардым ҝөстәриб. ИШИД нә сүннүдүр, нә дә мүсәлман. Онлар бүтүн Ислам дүнјасынын дүшмәнләридир. Јалныз сионистләр бу әгидәдир ки бүтүн мүсәлманлары гырмаг лазымдыр. Бу ҝүн һәмин сијасәти ИШИД јеринә јетирир. Сурија вә Ирагын парчаланмасы да Исраилин планыдыр. Израил Шаһак Бөјүк Исраил һаггында дејир: “Бөјүк Јахын Шәрг планы сионист планыдыр. Бу планда биринҹи иш Сурија вә Ирагын парчаланмасыдыр.” Сионистләр бир заман дејирдиләр ки, тәфригә јарат вә һөкм ет. Бу ҝүн исә шуарларыны дәјишибләр, парчала вә мәһв ет дејирләр. Онлар бу јени бахышларыны ИШИД вә башга мүсәлман адланан террорчу групларын әли илә һәјата кечирирләр.

Суал: Јәмән бөһранында Исраилин ролу нәдән ибарәтдир?

Ҹаваб: Јәмән Ислам Ојанышы чәрчивәсиндә мүбаризә апарыр. Ислам Ојанышы 2010-ҹу илин сонларында башлады. Бу тарихи бир ҹәрәјан иди. Ислам Ојанышы Мисир вә Ливијадан башлады. Сонра бүтүн мәнтәгәни бүрүдү. Гәрб вә сионист режим бу һәрәкаты әнҝәлләмәк үчүн Суријада ихтилаф јаратдылар. Бу өлкәдә дахили мүһарибә башлады. Јәмәндә дә ејни иши ҝөрдүләр. Ислам Ојанышындан сонра Абдуллаһ Салеһ һакимијјәтдән ушаглашдырылды. Гәрб вә Гәрбин әлалтысы олан әрәб башчылары Мәнсур Әл-Һадини һакимијјәтә ҝәтирдиләр. Беләҹә ингилабын гаршысыны алдылар. Сонра зејдиләр вә һүсиләрин көмәји илә јени ингилаб далғасы башлады. Һәрәкат ордуну ихтијарына алды. Бундан сонра Америка вә Исраил Сәудијјә Әрәбистанына ҝөстәриш вердиләр ки, Јәмән ингилабы јатырылсын. Бу ҝүн Јәмән халгынын гәтлиамы һәмин план әсасында һәјата кечирилир. Сурија вә Јәмән һадисәләри охшардыр. Садәҹә Јәмәндә бу иши Сәудијјә Әрәбистаны һәјата кечирир. Унутмамалыјыг ки, Сәудијјә Әрәбистаны Американын хејир-дуасы олмадан бир аддым да ата билмәз. Сәуд режими Американын һакимијјәтдә сахладығы бир гүввәдир. Америка вә Исраилин иҹазәси олмадан Сәудијјә Әрәбистанынын бир ҝүллә атмаг ихтијары јохдур.

Суал: Реҝиондакы һадисәләрин сонуну неҹә ҝөрүрсүнүз?

Ҹаваб: Јәһудиләр бүтүн реҝиону алова бүрүјүб. Имам Хомејни (р) бујурурду ки, Исраил бир хәрчәнҝ шишидир. Доғрудан да сионистләр һаггында ән ҝөзәл ифадәни ишләтмишди. Бу хәрчәнҝ шиши һазырда Ислам дүнјасыны мәһв етмәкдәдир. Гејд етдим ки, тәкфирчилик ҹәрәјан тәбии бир ҹәрәјан дејил, Јахын Шәрг үчүн нәзәрдә тутулмуш сионист планыдыр. Бүтүн мүсәлманлар буну билмәлидир. Ҹәнаб Рәһбәрин бујурдуғу кими, Ислам Ојанышы дајандырыласы бир һәрәкат дејил. Бу һәрәкат јениҹә башлајыб. Зүлм-ситәмә гаршы олан етиразлар күл алтда галмыш көз кимидир. Онун шөләләнмәси үчүн гығылҹыма еһтијаҹ вар.

Vilayet.nur-az.com


7404 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...