Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Ијун 2021

Бу ҝүн Имам Хомејнинин (р) вәфат ҝүнүдүр

Ислам Ингилабы өлкәдә дини демократијаны бәргәрар етмәклә јанашы, хариҹдә дә һеҝемонлуға гаршы јени вә барышмаз ҹәбһә јарада билди
Ајәтуллаһ Сејид Мусәви Хомејни 1902-ҹи ил, сентјабр ајынын 24-дә Иранын Хомејн шәһәриндә анадан олмушдур. Ушаг јашларындан дини тәһсил алмыш, әрәб дили, мәнтиг, фигһ, үсул вә с. елмләрә јијәләнмишдир. Гум Елм Һөвзәсиндә мүстәсна мүвәффәгијјәт газанан Имам Хомејни (р) ҝәнҹ јашларында иҹтиһад (мүҹтәһидлик) дәрәҹәсинә чатмышдыр. Имам Хомејни (р) Рза шаһ, диктатор Пәһләви сүлаләсинә гаршы мүбаризәсинә ҝөрә сүрҝүн һәјаты јашамышдыр. 1965-ҹи илдә Түркијәјә, бир мүддәт сонра Ирага сүрҝүн едилмишдир. Имам Хомејнинин (р) рәһбәрлији илә Иран Ислам Ингилабы 1979-ҹу илдә гәләбә чалыр вә АБШ, онун тимсалында дүнја империализми реҝиондакы жандармыны итирмиклә бөјүк зәрбә алыр. Имам Хомејни (р) 1989-ҹу ил, ијун ајынын 4-дә Теһран шәһәриндә вәфат едир. Пак гәбри Теһран ҹиварында Беһишти-Зәһра шәһидләр хијабаны илә јанашыдыр. 

Гејд етмәк лазымдыр ки, Имам Хомејни (р) Иран дахилиндә 2500 иллик шаһлыг режимини девирмәк вә өлкәдә дини демократијаны бәргәрар етмәклә јанашы, хариҹдә дә һеҝемонлуға гаршы јени вә барышмаз ҹәбһә јарада билди.


7811 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...