Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
31 Декабр 2013

Һәр ҝөрдүјүндә, ешитдијиндә бир ибрәт

Имам Һүсејнлә (ә) бирликдә ҹиһад етмәк...

Куфә әһлидән олан бир нечә нәфәр нәгл едир:

Биз Зуһејр ибн Гејнин карванында идик. Имам Һүсејн (ә) Мәккәдән һәрәкәт етдији заман, биз дә Куфәјә тәрәф һәрәкәт едик. Бәни-Үмәјјәнин горхусундан, Имам Һүсејнин (ә) карванын дајандығы јердә дајанмаг вә онунла ҝөрүшмәк истәмирдик. Һәр вахт Имам Һүсејнин (ә) карваны һәрәкәт едәндә, биз дајанырдыг. Мүәјјән һадисәјә ҝөрә Имамын (ә) карваны бир јердә дајаныр. Биз дә чарәсизликдән орада дајанмалы олдуг. Бу арада бир јердә әјләшиб јемәк јејирдик. Бирдән имам Һүсејнин (ә) ҝөндәрдији адам ҝәлиб салам вериб деди: Еј Зуһејр! Имам Һүсејн (ә) сәни ҝөрмәк истәјир.

Һамымыз бу ишдән тәәҹҹүбләндик. Зуһејр бир ан фикрә ҝетди. Бу вахт Зуһејрин ханымы деди: Субһанәллаһ! Еј Зуһејр! Пејғәмбәрин (с) нәвәсинин дәвәти сәни нијә чәтинлијә салыб? Каш онун јанына ҝедәјдин вә нә бујурғуну ешидәјдин.

Зуһејр ханымынын шүҹаәтли чыхышындан сонра јериндән галхды вә Имам Һүсејнин (ә) һүзуруна ҝетди. Бир аз кечмәмиш ҝүләрүз вә севинҹли һалда ҝери гајытды.

Ҝөстәриш верир ки, онун чадырыны сөксүнләр вә бүтүн әшјаларыны ҝөтүрүб Имамын (ә) карванына тәрәф апарсынлар.

Сонра һәјат јолдашына деди: Сәнин талагыны вердим, өз јахынларынын јанына ҝедә биләрсән. Мән истәмирәм ки, мәнә ҝөрә чәтинлијә дүшәсән. Мән гәрара ҝәлмишәм ки, өзүмү Имам Һүсејнә (ә) фәда едим.

Сонра әшјаларыны ханымынын әмисинә верди ки, һәјат јолдашына тәһвил версин. Бу вахт Зуһејрин һәјат јолдашы ағлајараг онунла видалашыб деди: Аллаһ-Таала сәнә хејир әта етсин. Сәндән тәмәннам будур ки, гијамәт ҝүнү имам Һүсејнин (ә) ҹәддинин јанында бизи дә јад едәсән.

Зуһејр деди: Һәр ким истәсә мәнимлә ҝәлә биләр, әкс һалда бу бизим ахырынҹы ҝөрүшүмүз олаҹаг. Ҝетмәздән өнә истәјирәм сизә бир һадисәни данышым: Румлыларла мүһарибәјә ҝетмишдик. Дәниз дөјүшләриндә Аллаһын истәји илә биз галиб ҝәлдик вә чохлу гәнимәт әлдә етдик. Мүһарибәдә бизимлә бирҝә олан Салман сорушду: Аллаһын бизә нәсиб етдији бу гәдәр гәнимәтдән хошһалсыныз?

Дедим: Бәли! Әлбәттә ки, хошһалыг.

Деди: Бәс, Али-Мәһәммәд ҹаванларынын сәрвәри олан Имам Һүсејни (ә) дәрк едиб, онунла бирликдә вурушмагдан нә гәдәр хошһал оларсан? Имамла (ә) бирликдә ҹиһад етмәк, дүнја вә ахирәт сәадәтидир.
Бундан сонра һамыјла видалашыб, имам Һүсејнин (ә) достларынын сырасында јер алды.Имам Садигин (ә) издиваҹы

Ибн Уккашә имам Багирин (ә) хидмәтинә ҝәлиб әрз етди: Нијә имам Садигин (ә) евләнмәси үчүн шәраит јаратмырсыныз. Онун евләнмәјинин вахты чатмајыб?

Имам Багирин (ә) гаршысында ағзы мөһүрләнмиш бир кисә вар иди. Имам (ә) бујурду: “Тезликлә Бәрбәр әһлиндән олан бир нәфәр гул сатмаг үчүн ҝәләҹәк, бу кисәдәки пулла имам Садиг (ә) үчүн бир гыз аларыг.”

Бир мүддәт кечдикдән сонра Имам Багирин (ә) һүзуруна ҝетдик.

Имам (ә) бујурду: “Гул сатан ки демишдим ҝәлиб. Инди бу пул кисәсини ҝөтүрүн вә ҝедин ондан бир кәниз алын.”

Ибн Уккашә деди: Гул сатанын јанына ҝетдик вә ондан кәнизләриндән бизә сатмасыны истәдик.

О деди: Һәр нә кәнизим вар идисә сатмышам. Јалныз ики кәниз галыб, онлар да хәстәдир. Јалныз биринин һалы јаваш-јаваш јахшылашыр.

Дедим: Онлары ҝәтир бахым. Һәмин ики кәнизи ҝәтирди. Һалы јахшылашан кәнизи ҝөстәриб, нечәјә сатдығыны сорушдум.

Деди: 70 динара.

Дедим: Бир аз уҹуз вер.

Деди: 70 динардан ашағы верә билмәрәм.

Дедим: Биз ону бир кисә пулла алырыг.

Гул сатанын јанындакы ағ дәрили адам бизә деди: Кисәнин ағзыны ачын пулу сајын.

Гул сатан деди: Јох! Ачмајын. Әҝәр 70 динардан аз олса, кәнизи сатмырам.

Гоҹа киши деди: Јахын ҝәлин. Биз она тәрәф ҝетдик вә кисәни ағзыны ачыб пулу сајдыг. Кисәдә дүз 70 динарын олдуғуну ҝөрдүк.

Пуллары вериб о кәнизи алдыг вә сонра Имам Багирин (ә) һүзуруна ҝетдик. Имам Садиг (ә) да орада иди. Кәнизин алынмасы һадисәсини имам Багирә (ә) данышдыг. Имам (ә) Аллаһа шүкүр етди. Сонра кәнизә бујурду: Адын нәдир?

Деди: Адым Һәмидәдир.

Бујурду: Дүнјада тәрифли, Ахирәт дә бәјәнилмиш оласан. Сонра Имам (ә) ондан бир нечә суал сорушду, о да ҹаваб верди.

Имам Багир (ә) үзүнү оғлу Имам Садигә (ә) тәрәф тутуб бујурду: “Бу кәнизи өзүнлә апар.”

Беләликлә, Һәмидә Имам Садигин (ә) һәјат јолдашы олду. Бу пак издиваҹдан ән јахшы инсан, һәзрәт Муса ибн Ҹәфәр (ә) дүнјаја ҝәлди.

Nur-az.com
Дилимизә чевирди: Р. Һүсејнов


5586 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...