Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Декабр 2013

Һәгиги һәҹҹ

Бөјүк шәхсијјәтләрдән олан Әбдүлҹаббар һәҹҹә јола дүшүр. Сәфәр үчүн өзү илә 1000 динар ҝөтүрүр. Куфәјә чатырлар. Карван 2-3 ҝүн орада галмалы олур. Әбдүлҹаббар Куфәни ҝәзинтијә чыхыр. Тәсадүфән бир харабалыға чатыр.

Бир ханымын зибилликдә нәсә ахтардығыны ҝөрүр. Зиббиллијин бир күнҹүндә јердә өлмүш мурдар бир гуш вар иди. Ону ҝөтүрб палтарынын алтында ҝизләдәрәк орадан узаглашыр!

Әбдүлҹабар өз өзүнә дејир: Шүбһәсиз ки, бу ханым еһтијаҹлыдыр, амма еһтијаҹлы олдуғуну ҝизләдир. Ханымын вәзијјәти илә марагланмаг үчүн онун ардынҹа ҝедир.

Ханым евә чатанда ушаглар ону дөврәјә алыб дејирләр: Ана, бизим үчүн нә ҝәтирмисән, аҹындан өлүрүк!

Ана деди: Мәним әзизләрим! Гәм јемәјин, сизин үчүн гуш ҝәтирмишәм. Инди ону биширәҹәм.

Әбдүлҹәббар бу сөзләри ешитдикдән сонра ону ағламаг тутур. Сонра јенә дә гоншулардан о ханым һагда сорушур.

Дејирләр: Сејјидәдир, Абдуллаһ ибн Зијад Әләвинин һәјат јолдашыдыр. Әрини мәлун Һәҹҹаҹ өлдүрүб.

Онун јетим ушаглары вар, амма пејғәмбәр аиләсинин әзәмәти она кимнәнсә нәсә истәмјә иҹазә вермир.

Әбдүлҹаббар өз-өзүнә дејир: Әҝәр һәҹҹ истәјирсән, бурдадыр. Фикирләшмәдән 1000 динары о ханыма верир...

Әбдүлҹаббар һәҹҹдән ҝәләнләри гаршыламаға ҝедир. Карванын өнүндә дәвәдә отуран киши Әбдүлҹаббары ҝөрән кими дәвәдән јерә дүшүб дејир: Еј киши! Әрәфатда мәнә вердијин 10 мин динар борҹу гајтармаг үчүн сәни ахтарырдым. Инди ҝәл 10 мин динарыны ҝөтүр! Әбдүлҹаббар чашгынлыг ичиндә 10 мин динары алыр. Әбдүлҹаббар о шәхсдән һәгигәти сорушмаг истәјирди, лакин о бир анын ичиндә инсанларын арасында јох олду.

Бу вахт бир сәс ешидир: Еј Әбдүлҹаббар! 1000 динарынын әвәзинә 10 мин динар вердик. Сәнин симанда мәләк јаратдыг ки, сәнин әвәзиндә һәҹҹи јеринә јетирсин. Нә гәдәр ки, сағсан, сәнин үчүн һәр ил һәҹҹ зијарәти јазылаҹаг. Бил ки, һеч бир јахшы иш Бизим дәрҝаһымызда пуч олмаз...

Nur-az.com
Дилимизә чевирди: Р. Һүсејнов


5244 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...