Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Октјабр 2013

Дәјишмәк фүрсәти

Елә бир дүнјада јашајырыг ки, ахирәтә аид сөз дүнја ишинә, мәнәвијјатла бағлы сөз маддијјата јозулур. Мән “дәјишмәк фүрсәти” дејәндә кими машыныны, кими евини, кими дә ... дәјишмәк барәдә дүшүндү јәгин. Јох, бу јазыда башга дәјишмәк нәзәрдә тутулуб, дүнјачылардан үзр истәјирәм.

Динимиз бујурур ки, һамыны өзүндән тәмиз ҝөр, тәмиз бил. Бу мөвзуда Һәзрәт Мусанын әһвалаты ибрәт ҝөтүрәнләр үчүн чох ибрәтамиздир. Аллаһ-Таала Мусаја бујурур ки, нөвбәти дәфә минаҹата ҝәләндә ән пис мәхлугуму өзүнлә ҝәтир. Заман өтүр, Муса минаҹата ҝедәндә Аллаһын әмрини јада салыр. Чох дүшүнүр ки, кими ја нәји апарсын? Ахырда гурд басмыш вејил бир ит ҝөрүр, истәјир ону өзү илә ҝөтүрсүн. Јолда шәккә дүшүр. Фикирләшир ки, бу итин нә ҝүнаһы вар? Беләҹә ити бурахыр вә минаҹата тәк ҝәлир. Аллаһ-Таала тәк ҝәлмәсинин сәбәбини сорушанда Муса ҹаваб верир ки, пис мәхлуг тапа билмәдим. Аллаһ бујурур: “Әҝәр о ити ҝәтирсәјдин ҝөзүмдән дүшәҹәкдин!” Бәли, инсан өз писликләрини даһа јахшы ҝөрдүјүндән, башгаларыны тәмиз, пак, үстүн сајмалыдыр. Амма бу да вар ки, мәсумлар истисна олмагла әтәји чиркаба батмајан јохдур.

Һамыдан габаг өз адлмы јазырам ҝүнаһкарлар сијаһысына вә Аллаһдан бағышланмаг истјирәм. Бәс едирми? Төвбә илә иш баша чатырмы? Бәли, Аллаһ бујурур ки, бәндәсинин тәкрар төвбәләрини гәбул едәр. Амма бујурмајыб ки, бәшәријјәтә, әтрафдакы инсанлара гаршы ҹинајәтләри, писликләри бағышлајар. Аллаһ һәм дә она ҝөрә Аллаһдыр ки, һәтта өз гулунун һаггыны онун өз ихтијарына вериб: гул өзү истәсә бағышлајар, истәмәсә јох! Демәк, дилдә Аллаһ дејән, өзүнү иман әһли сајан һәр бир бәндә башга бәндләрин һаггына даһа чох диггәт јетирмәлидир. Чүнки Аллаһ әрһәмәрраһиминдир вә асан бағышлајыр. Бәндә исә кичикдир, ҹылыздыр, бәзән бир манаты бағышламаз ки, борҹлу ҹәһәннәмә ҝетсин. Бәндәдән горхмаг лазымдыр. Бәндәнин һаггыны тапдамагдан горхмаг лазымдыр. Биз дилдә дејирик ки, Аллаһдан горхуруг. Аллаһ рәһимлисә нә үчүн горхаг?! Горхмалы шеј бәндәнин һаггыны тапдајыб, Аллаһын гәзәбинә ҝәлмәкдир. Дејирәм Аллаһдан горхурам, амма бәндәнин ајағыны тапдајанда горхмурам. Ганмырам ки, бу бәндә һаггыны кечмәсә, Аллаһын гәзәби назил оласыдыр.

Сөзүмүн ҹаны будур ки, дәјишмәк истәјәндә, Аллаһ јолуна ҝәләндә инсанлара һөрмәт гојмаг лазымдыр. Бәндәләрин һаггыны ајаг алтына алыб намаз гылмаг бир нөв су үзәринә шәкил чәкмәк кимидир, өзүнү алдатмагдыр.

Неҹә дәјишмәк? Бу ҝүн мәзлумун һаггыны јејиб, гоншуја зүлм едиб, валидејнин үзүнә гајыдандан сонра бир төвбә илә “охај, раһатландым” дејиб өзүмүзү халис мөмин сајырыг. Дүзҝүндүрмү? Јох! Бу јоху гәбул едән дәјишмәк үчүн јол ахтарыр. Неҹә гуртарасан бөһтандан, гејбәтдән, сөјүшдән? Ҝөзүнү ачыб ҝөрмүсән ки, атан ананын өлүсүнү-дирисини һәр ҝүн өз дилиндә јада салыр. Ганына кечиб тәһгир. Илк һарамы ананын синәсиндән јемисән, иликләринә отуруб. Һара бахмысанса адамлары тәкәббүрлү ҝөрмүсән, гошулмусан мәнәм-мәнәм јарышына. Амма гәбул етдијин дин, башланғыҹында дурдуғун Ислам јолу беләләрини јолчу сајмыр. Јолда јолчудан башга јолкәсән дә олур. Маска тахыб һәгиги Аллаһ јолчуларына бадалаг вуранлар Ислам јолунда аз дејил. Јола чыхмагла адам јолчу олмур.


Дәрд о гәдәр чохдур ки, бир мөвзуда јазмаг истәјәндә һашијәдә илишиб галырсан. Мөвзу бу иди ки, әсил бәндә өзүнү һамыдан пис сајыр вә дәјишмәк истәјир. Дәјишмәк үчүн Аллаһла јанашы инсанлара мүнасибәтин дәјишмәлидир. Инсанлар һисс етмәлидир ки, сән аға јох, бәндәсән. Дәјишмәк үчүн мүнасиб фүрсәт лазымдыр. Бәли, бир тәкан лазымдыр ки, әлли илин алкашы, оғрусу, әхлагсызы дүшдүјү гујудан чыха билсин. Дәјишмәк фүрсәти һәмишә вар. Әлбәттә ки, дәјишмәк истәји варса. Бир манеә вар дәјишмәјә: бағышланмамаг горхусу. Буну дејәндә һамынын ағлына ҝәлән бу олур ки, Аллаһ инсаны бағышламаја биләр. Јох, әзизләр! Аллаһ өз һаггыны һәр заман бағышлајыр. Горху бәндәнин бағышламамасыдыр. Бәндәнин тапданмыш һаггы пул олса нә вар ки, зәһмәт чәкиб ишләјәрсән верәрсән. Бу һагг бөһтанса неҹә? Биринә фаһишә демисән. Биринә зинакар дамғасы вурмусан. Бирини залым режимә ишләмәкдә сучламысан. Инди бу адамларын гапысына ҝедирсән вә ит кими говурлар гапыдан. Неҹә олсун төвбән? Үмидини үзүб шејтан јолуну давам етдирмәлисән? Шүбһәсиз ки, белә дејил. Һаггыны тапдадығын инсанын сәни бағышламамаг һаггы вар. О бағышламырам дејәндә, “ҹәһәннәмә бағышла” десән ҝүнаһ јүкүн даһа да ағырлашаҹаг. Сән о инсана дуа етмәклә, хејир әмәлин савабыны бағышламагла ҝүнаһыны јуја биләрсән. Гијамәт сәһнәсиндә ҝүнаһларына ҝөрә сорғуја чәкиләндә борҹлу олдуғун, һаггыны једијин, бөһтан атдығын инсан ҝәтириләҹәк. Истәји бу олаҹаг ки, ҝүнаһымы өз өһдәнә ҝөтүр бағышлајым. Әҝәр савабын чох олса бу иши ҝөрә биләҹәксән. Демәк, һаггыны бағышламајан бәндәләрлә һалаллашмаг јолу дүнјадан чохлу савабла ҝетмәкдир. Бу мәнаны анладығын ҝүн дәјишмәк фүрсәти јараныр. Артыг сәнин үчүн бағышланмајан ҝүнаһ јохдур. Әлбәттә ки, бу сөз кечмиш ҝүнаһлара аиддир. Мәнасы бу дејил ки, билдијини беш габа чәк, сонра төвбә ет, саваб вер, ҝүнаһ ал, бағышлан. Дәјишмәк фүрсәти өз әлиндәдир. Һәгиги дәјишмәк ҝүнаһ едиб төвбә демәк дејил. Һәгиги дәјишмәк төвбәдән сонра ҝүнаһа гајытмамаг вә тапдадығын һаглара ҝөрә һалаллыг алмагдыр. Дүнјада ала билмәсән, ахирәтдә алмаг үчүн саваб апармалы олдуғу унутма.

Әбдүлһәмид Аран


6026 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...