Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Апрел 2015

Тез гоҹалмаг истәмирсән?

Дәрдләри јарадан Аллаһ онларын дәрманыны да јарадыб
Тиббур-Рәсул (Пејғәмбәр тәбабәти)

Һејва һәдијјәси...
Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: Һејва јејин, ону бир-биринизә һәдијјә верин. Һејва ҝөзү ишыгландырыр, гәлбә ешг ҝәтирир. Һамилә гадынларыныза һејва верин ки, өвладларыныз ҝөзәл олсун... Һәзрәт (с) бујурур: Пејғәмбәрләрдән (с) һејва әтири ҝәлир. Һуриләрин гохусу искәнҹәбин (бал) гохусудур. Мәләкләрин әтри гызыл ҝүл әтиридир. Гызым Фатимәдән (с) һејва, исҝәнҹәбин, гызыл ҝүл әтири ҝәлир. Аллаһ һансы пејғәмбәри ҝөндәрдисә о пејғәмбәрдә һејва әтири вар иди. Һејва јејин, өвладларынызын ҝөзәл олмасы үчүн һамилә гадынларыныза һејва једирдин... Һәзрәт Пејғәмбәр (с) Һәзрәт Әлијә (ә) бујурур: Еј Әли (ә)! Ким үч ҝүн аҹ гарына һејва јесә, зеһини пакланар, синәси елмлә долар, дөзүмлү олар, шејтан вә шејтансифәтләрин һијләсиндән аманда галар... Һејваны аҹ гарына јејин. Һејва синәнин истилијини арадан галдырыр... Һәзрәт Әли (ә) бујурур: Бир ҝүн Пејғәмбәрин (с) әлиндә һејва вар иди. Һејвадан мәнә дә верди вә бујурду: Еј Әли (ә) һејва је, бу Аллаһын мәнә вә сәнә һәдијјәсидир. Мән еһјва јемәклә бүтүн ләззәтләри дадмышам... Бир ҝүн Пејғәмбәр (с) Ҹәфәр ибн Әбу Талибә һејва вериб бујурур: Һејва је, һејва дәринин рәнҝини ҝөзәлләшдирир, өвлада ҝөзәллик верир... Һәзрәт (с) бујурур: Һејва јејин, һејва јаддашы вә зеһини ҝүҹләндирир, синәдәки ағрыны апарыр, өвладын ҝөзәллијинә сәбәб олур... Бир ҝүн Тәлһә Пејғәмбәрин (с) јанына ҝәлмишди. Пејғәбәр (с) әлиндәки һејваны она вериб бујурду: Әбу Мәһәммәд, һејваны је, чүнки үрәји ҝүҹләндирир, руһу паклашдырыр, синәдәки ағырлығы арадан галдырыр... Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: Үрәјиниздә ағырлыг һисс едәндә һејва јејин... Һејва синәдәки ағырлығы ҝөтүрүр.

Әтдән сонра дүјү!
Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: Дүјү јахшы дәрмандыр. Сојуг мәзаҹлыдыр, бүтүн гәстәликләрә гаршы фајдалыдыр... Дүнја вә ахирәт әһли үчүн јемәкләрин шаһы әт, сонра дүјүдүр... Јемәкләр арасында дүјү тајфа арасында рәис кимидир.

Пахла јаддан чыхмасын...
Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: Ким бир пахла дәнәсини габыглы јесә Аллаһ һәмин һәддә онун хәстәликләринә шәфа верәр. Иса (с) сәмаја галхана гәдәр пахла јемәји тәрк етмәди.

“Анд олсун әнҹирә!”
Һәзрәт Пејғәмбәрә (с) бир гәдәр әнҹир һәдијјә ҝәтирдиләр. Һәзрәт бујурду: Әнҹир јејин. Әҝәр беһиштдән бир мејвә ҝәлдијини демәли олсајдым бу мејвәнин адыны чәкәрдим. Әнҹир тумсуз мејвәдир. Бабасили сағалдыр, башга фајдалары вар... һәм тәзә, һәм дә гурудулмуш әнҹир јејин. Ҹинси гүввәни артырыр, бабасили сағалдыр, сојугдәјмәни арадан галдырыр.

Һәр шәһәрдә әввәлҹә соған!
Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: Әҝәр бир шәһәрә, бир вилајәтә ҝетсәниз, вәбаја јолухмагдан горхсаныз соған јејин. Соған ҝөзү ишыгландырыр, түкү сафлашдырыр, белин сујуну артырыр. Соған ҝүн вурма вә јорғунлуғу арадан галдырыр... Һәзрәт (с) бујурур: Бир шәһәр вә кәндә ҝедәндә оранын соғанындан јејин ки, вәбаја тутулмајасыныз.
Ҹ витамини барәдә чох јазылыб. Мәһшур алман арашдырмачысы профессор Керват дејир: Организмин зәрури еһтијаҹы олан ҹ витамининин чатышмамазлығы ресторан вә јемәкхана хөрәкләриндән даһа чох ҝөзләнилир... Әксәр мүтәхәссисләр бу фикирдәдир ки, евдән бајырда һазырланан хөрәкләрдә ҹ витамини кифајәт һәддә дејил. Буна ҝөрә дә ҝөј-ҝөјәрти јемәклә ҹ витамининә олан еһтијаҹы арадан галдырмаг лазымдыр. Соғанда ҹ витамини кифајәт гәдәр чохдур. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) соған јемәк ҝөстәриши вермәклә бу витаминә олан еһтијаҹын тәмин олунмасыны нәзәрдә тутур.

Пендир јуху ҝәтирир...
Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: Пендир јејин, чүнки пендир јуху ҝәтирир, һәзмә көмәк едир. Пендир хәстәлијә сәбәб олур, амма гозла јејилсә дәрман олар. Пендир дә, гоз да тәкликдә хәстәлик јарадыр. Бирликдә јејилсә дәрман олар. Һамилә гадын јемишлә пендири бирликдә јесә өвлады ҝөзәл вә әхлаглы олар.

Гәм-гүссәнизи сидрлә дағыдын!
Иса ибн Абдуллаһ Әләви атасындан, бабасындан нәгл едир ки, Пејғәмбәр (с) гәмҝин олдуғу заман Ҹәбраил деди: Еј Аллаһын Рәсулу (с) башыны сидрлә ју.

Саггал үчүн севилән рәнҝ... (Хизаб)
Һәзрәт Пејғәмбәрә хәбәр вердиләр ки, јахынларындан бир групу саггалына сары рәнҝ гојуб. Һәзрәт (с) бујурду ки, бу Исламдандыр, мән онлары ҝөрмәк истәјирәм. Һәзрәт Әли (ә) онларын јанына ҝедиб Пејғәмбәрин (с) сөзүнү чатдырды. Һәмин адамлар Пејғәмбәрин (с) ҝөрүшүнә ҝәлдиләр. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: Бу Ислам рәнҝидир. Һәзрәт Әли (ә) бујурур ки, Пејғәмбәрин (с) сөзүндән һәвәсләнәнләр нөвбәти дәфә саггалларына гырмызы рәнҝ гојдулар. Һәзрәт (с) буну ешидиб бујурду ки, бу иман рәнҝидир. Һәмин адамлар Пејғәмбәрин (с) тәшвиги илә өмүрләрининин ахырына гәдәр саггалларына рәнҝ гојдулар. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: Саггала гојулан рәнҝләр арасында Аллаһ үчүн хош оланы гара рәнҝдир... Һәзрәт (с) бујурур: Саггала рәнҝ гојмағын 14 хүсусијјәти вар. Гулағын һавасыны алыр, ҝөзү итиләшдирир, буруну јумшалдыр, ағызы әтирләндирир, дамағы мөһкәмләндирир, бәдәнин пис гохусуну арадан галдырыр, шејтан вәсвәсәсини узаглашдырыр, мәләкләри севиндирир, мөминләрин көнлүнү ачыр, кафирләрин гәзәбинә сәбәб олур, ҝөзәллик вә хош әтир сәбәбидир, гәбирдә раһатлыг ҝәтирир, нәкир вә мүнкәр ондан һәја едир.

Сачынызы дарајын!
Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: Сачы дарамаг вәбаны узаглашдырыр, рузини артырыр, ҹинси габилијјәти ҝүҹләндирир... Һәзрәт (с) бујурур: Ким шәнбә вә ҹүмә ахшамы ҝүнү дырнағыны тутса вә бығыны гысалтса диш ағрысы вә ҝөз ағрысындан аманда галар.

Ҝүн доғанда нар јесән...
Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: Нар мејвәләрин шаһыдыр. Ким 40 ҝүн ҝүн доған вахт нар јесә шејтаны гәзәбләндирәр... Һәзрәт (с) бујурур: Ким нары там јесә гырх ҝеҹәјә гәдәр гәлби нурани олар... Нары пәрдәси илә јејин, чүнки бу һалда мәдәни јујур.

Баш ағрысына гаршы...
Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: Һамамдан чыхандан сонра ајағы сојуг су илә јумаг баш ағрысындан горујур.

Тез гоҹалмаг истәмирсән?
Доггуз шеј инсаны тез гоҹалдар: Ҝеҹә ајаг үстә су ичмәк, гарны үстә јатмаг, башы (мәдәндән чыхан) торпагла јумаг, јаханы үзә сүртмәк, гадынын ҹинси үзвүнә бахмаг, әтирдән чох истифадә етмәк, ајагјолунда чох галмаг, ҹинси әлагәдә чох олмаг, јерсиз данышмаг.

Шам јемәји јејирсиз?
Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: Шам јемәјини тәрк етмәјин. Бир нечә хурма илә дә олса шам јејин. Шам јемәмәк гоҹалыға сәбәб олур, шам јемәк инсаны ҹаванлашдырыр.

Дәрмансыз дәрд јохдур!
Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: Һәр дәрдин өз дәрманы вар. Дәрманы верилсә хәстәлик сағалар... Дәрдләри јарадан Аллаһ онларын дәрманыны да јарадыб... Нә гәдәр ки, хәстәлик мүәјјән олунмајыб дәрмандан истифадә етмә... Тәбабәти билмәдән тиблә мәшғул олан шәриәт гаршысында ҹавабдеһдир. Тибби билмәдијиндән бу иши ҝөрүб өлүмә вә ја зәрәрә сәбәб олан шәриәт гаршысында ҹавабдеһдир.


7459 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...