Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Март 2015

Тиббур-Рәсул (Пејғәмбәр тәбабәти)

Бығынызы, бәдән үзвләринизин түкүнү узанмаға гојмајын. Шејтан орада јува гурур...
Гиданы дөрд шеј камилләшдирәр...

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: Тәам үчүн дөрд шеј олса тәам камил олар: Һалал олсун, сүфрәјә чох әл узансын, Аллаһын ады илә башланылсын вә Аллаһа һәмд илә сона чатсын.

Дөрд шејә нараһат олмајын...

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: Дөрд шејә ҝөрә нараһат олмајын, онлар башга дөрд шејә фајдалыдыр:
1.Зөкәми пис билмәјин, зөкәм ҹүзамдан аманда сахлајар;
2.Чибаны пис сајмајын, ала (витилиго) узаглашдырар ;
3.Гусмаг вә ҝөз ағрысыны пис сајмајын, бунлар корлуғун гаршысыны алар;
4.Оскүрәји пис сајмајын, ифлиҹә мане олар.
Башга бир јердә Һәзрәт (с) бујурур: Кимин башында ҹүзамдан бир дамар олса, Аллаһ зөкәм ҝөндәрсә ҹүзам арадан галхар. Ким өзүндә ҹүзам ҝөрүб аддым атмаса Аллаһ зөкәмлә ону сағалдар.

Неҹә јемәк, неҹә ичмәк?

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) сүфрәдә өз гаршысында оланлардан јејәр, ичәндә сағ тәрәфдә оланлардан ичәрди. Ҝөрән олмады ки, Һәзрәт (с) архасыны бир шејә сөјкәјиб јесин. Бир дәфә белә һал олмушду вә Һәзрәт Пејғәмбәр (с) демишди: “Пәрвәрдиҝара мән Сәнин бәндән вә рәсулунам.”

Бадымҹанын фајдасы вар?

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) Ҹабирин евиндә иди. Сүфрәјә бадымҹан ҝәтирдиләр. Һәзрәт јемәјә башлады. Ҹабир деди ки, бадымҹанда истилик вар. Һәзрәт (с) бујурду: Еј Ҹабир белә дејил. Бу Аллаһа иман ҝәтирмиш илк биткидир. Ону гајнадын, биширин, она зејтун јағы вә гатыг вурун. Бу һалда инсанда һикмәти артырар.

Ағ ҝејим...

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: Ағ ҝејинин, бу үрәкачандыр. Өлүләринизи ағла кәфәнләјин.

Хөш гоху вә үрәк...

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: Хош гоху үрәји ҝүҹләндирир.

Сачы гысалтмаг...

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: Бығынызы, бәдән үзвләринизин түкүнү узанмаға гојмајын. Шејтан орада јува гурур... Бығынызы гысалдын, саггалынызы узадын. Өзүнүзү јәһудиләрә бәнзәтмәјин.

Габын үзәрини өртмәк...

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: Су вә хөрәк габларынын үстүнү өртүн. Билин ки, шејтанлар манеәләри кечә билмир. Онлар ҝүн батандан арада долашмаға башлајыр.

Һалал газанҹ вә һалал тәам...

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: Ибадәт јетмиш гисимдир, онун ән үстүнү һалал рузи газанмагдыр... Башга бир мәгамда Һәзрәт (с) бујурур: Гырх ҝүн һалал јијән инсанын гәлбини Аллаһ нураниләшдирәр... Ким һалал јесә Аллаһ башынын үзәриндә бир мәләк гәрар верәр. Бу мәләк инсан сүфрәдән узаглашана гәдәр она бағышланма диләјәр... Бир дирһәмлик һарамдан имтина етмәк Аллаһ үчүн јетмиш гәбул олунмуш Һәҹҹә бәрабәрдир.

Зејнәлабидин Бәһрами

Nur-az.com


6839 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...