Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Март 2015

Ҝөз ән бөјүк илаһи немәтдир

Бу ҝүнә гәдәр ҝөзүн неҹә бөјүк немәт олмасы барәдә дүшүнмүшүк? Ҝөз бејиндән сонар инсан организминин ән мүрәккәб үзвүдүр
Ҝөздәјмәјә гаршы нә едим? (4)

Вә ја Гырмызы Ајпара ҹәмијјәти бәзән зәлзәлә илә бағлы маневр тәдбири кечирир. Бу заман инсанлар ҝүҹлү сигнал сәсиндән һәјәҹана ҝәлир. Сәбәби сорушуланда дејилир ки, бу һазырлыг ҝөзләнилән тәһлүкәнин гаршысыны алмаг үчүндүр.
Дүнја сәһијјә тәшкилаты гида мәһсуллары, дәрман перепаратлары илә бағлы ганунлар вә мәһдудијјәтләр тәтбиг едир. Бу мәһдудијјәтләрдә мәгсәд инсанлары хәстәлик вә өлүмүн ҹајнағындан чыхармагдыр. Мәтбуат вә телевизијада хәрчәнҝ, ГИЧС хәстәлији илә бағлы апарылан верилишләр инсанлары һәјәҹанландырса да бу онларын ҝәләҹәји үчүн зәруридир.
Мүәллиф Әһли бејт (ә) хидмәтчиси олараг ҝөздәјмәдән данышмагла инсанлары һәјәҹанландырмаг, диггәти бу һадисәјә јөнәлтмәк фикириндә дејиләм. Әксинә мән инсанларын психоложи сағламлығы үчүн бир һәгигәт олан ҝөздәјмә һадисәсинә дүзҝүн јанашма јолларыны арашдырырам. Мән буну өзүмә вәзифә билмишәм вә ҹәмијјәтин ҝөздәјмә илә бағлы мәлуматландырылмасы фајдалыдыр. Гуран вә мәсумларын бујуругларына әмәл етмәклә биз бир чох тәһлүкәләрдән гуртара биләрик. Дини ҝөстәришләрдән хәбәрсиз галсаг һәјатын ләззәтини, арамлығын нә олдуғуну билмәрик. Бу ҝүн сионистләрин фитнәкарлыглары, инсан психолоҝијасы үзәриндә апарылан тәҹрүбәләр диггәтимиздән јајынмамалыдыр. Әҝәр мөвзуја белә гуруҹу шәкилдә јанашсаг ҝүнүмүзә һаким кәсилмиш сүстлүјү, үмидсизлији, бәдбинлији арадан галдыра биләрик.

Илк пәнҹәрә

Ҝөз ән бөјүк илаһи немәтдир
Гурани-кәримин “Бәләд” сурәсинин 8-ҹи ајәсиндә бујурулур: “Мәҝәр инсан үчүн ики ҝөз гәрар вермәдик?!” (Әләм нәҹәл ләһу әјнәјн) Гуран һәјат китабыдыр. Бу китаб инсанлары дүшүнмәјә чағырыр. Гуран инсанлары илаһи немәтләрлә таныш едир. Аллаһы танымагла инсан өз һәјатындан даһа чох бәһрәләнә биләр. Тәбии ки, Аллаһы танымагла јанашы онун немәтләрини танымаг лазым ҝәлир. Ајәдә инсана ҝөз немәти хатырладылыр. Суалын ҹавабы онун өзүндәдир.
Бу ҝүнә гәдәр ҝөзүн неҹә бөјүк немәт олмасы барәдә дүшүнмүшүк? Ҝөз бејиндән сонар инсан организминин ән мүрәккәб үзвүдүр. Инсан ҝөзүндә 2 милјондан артыг фәал вә һәссас нөгтә вар. Инсан ҝөзүндә 120 милјон микролиф вә 70 милјон макролиф мөвҹуддур. Инсан ҝөзү һәр саатда 36 мин бајт информасија топлајыр. Ҝөз әлдә олунан үмуми мәлуматын 85 фаизини инсанын ихтијарына верир. Бүтүн бу һејрәтамизликләрә нәзәр салдыгда ағыл әмр едир ки, дејәк: “Пәрвәрдиҝара јохдур Сәндән башга Мәбуд, Сән паксан, шүбһәсиз мән залымлардан олдум.” (“Әнбија”, 87) 

Ҝөз немәти

Ҝөзүн функсјалары олдугҹа бөјүкдүр, гурулушу мүрәккәбдир. Инсан өз ҝөзүнүн гурулушуну вә функсијаларыны лазымҹа билсә бу онун Аллаһ гаршысында баш әјмәси үчүн бәс едир. Бу арашдырмалар бәшәријјәтин үзүнә елм гапылары ачыр. Мөмин инсан мәрифәт ҝөзүнү ачмагла ибадәтдән алдығы ләззәти ҝүҹләндирир, Аллаһа бир ашиг олараг пәрәстиш едир. Ҝөзләр һәр бир инсанын дурумуну, дахили вәзијјәтини билдирир. Инсанын дахили аләминә онун ҝөзү илә нүфуз етмәк олар. Инсанын горхусу, ешги, башга һисләри онун ҝөзләриндән охунур. Инсан хәстәләндији заман бу хәстәлик онун ҝөзләриндә өзүнү ҝөстәрир. Ган азлығы, бөјрәк чатышмазлығы кими хәстәликләр ҝөз васитәси илә мүәјјәнләшдирилә биләр. Инсан ҝөзләри јараныш һикмәти вә фитрәфә ујғун олараг бәзи шејләрә мараглыдыр. О нәјисә севир, нәјәсә нифрәт едир. Бәзи ҝөрүнтүләр инсан ҝөзүнү јорур, бәзи ҝөрүнтүләр онун јорғунлуғуну арадан галдырыр. Инсанын дүнја илә рабитәсиндә ҝөз ән ҝүҹлү васитәдир. Инсан данышмадан ҝөзү васитәси илә рабитә јарада биләр. Инсан ҝөзәллијиндә дә ҝөзүн хүсуси ролу вар. Аллаһ-таала беһишт зөвҹәләрини вәсф едәркән онларын ҝөзләрини јада салыр. Елә һәјатда да беләдир. Бир инсанын ҝөзәллијиндән данышаркән онун ҝөзләриндән башлајырыг. Ири, гара нүфузлу ҝөзләр ҝөз үчүн бир тәрифдир. Ҝөз Гијамәт ҝүнү инсан әмәлләринә шәһадәт верән органлардандыр. (Бах: Фуссиләт сурәси, ајә 20) Бәли, ҝөз бир немәтдир. Ҝөз гијамәт ҝүнү бир камера кими чәкдикләрини ортаја гојасыдыр. Севҝи вә нифрәт ҝөздә өзүнү ҝөстәрир. Бир сөзлә, ҝөз инсан һәјатында баш верән һадисәләрин әсас изләјиҹисидир.
İмам Садиг (ә) Мүфәззәлә хитабән бујурур: “Бах, ҝөр инсан ҝөзләри минарә үзәриндә чыраглар кимидир. Ҝөз инсанын баш һиссәсиндә јерләшиб ки, даһа әһатәли ҝөрә билсин.” (“Төвһиди-Мүфәззәл”, сәһ. 61)
Ислам бир немәт олараг ҝөзү јүксәк дәјәрләндирир. Ҝөзүн инсанын ҹисм вә руһуна хүсуси тәсири вар. “Нур” сурәсиндә бу барәдә бујурулур ки, мөминләр (һарама бахмагдан) ҝөзләрини јумсунлар; иман әһлинә де ки, нәфс истәкләринә ҝөзләрини гапасынлар…(Бах: “Нур” сурәси, ајә 30, 31)


4494 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...