Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Феврал 2015

Һансы Гуран?

Деди: -Сизин Гуранынызын бизим Гуранла фәрги вар. Дедим: -Субһанәллаһ! Гуранда биз вә сиз јохдур
"Дедим, деди" силсиләсиндән олан бу диалоглар мүхтәлиф илләрдә һәҹҹ зијарәти заманы ҝөркәмли шиә алими Һөҹҹәтүл-ислам вәл-мүслимин Ҹавад Мүһәддиси илә вәһһабиләр арасында баш вермиш ихтилафлы мәсәләләрә ајдынлыг ҝәтирир. Диалоглар асан дилдә вә мүәјјән һәддә сәнәдли шәкилдә ҹәнаб Мүһәддиси тәрәфиндән зијарәтдән сонра гәләмә алыныб. Nur-az.com сајты "Һансы Гуран?" диалогуну "Дедим, деди" китабчасындан сизин үчүн тәгдим едир:

Сәудијјә Әрәбистанынын Ҹәддә аеропортунда мәмурлар бизим чанта вә әшјаларымызы ҝәзирдиләр.
Јанымда бир Гуран вар иди. Ону да бәзи дуа китаблары вә һәҹҹә аид бәзи китабларла бирҝә мәндән алдылар.
Дедим: -Даһа Гураны нијә алдын? Бу да гадағандыр?
Деди: -Мүгәддәс ики һәрәмдә (Мәккә вә Мәдинә һәрәмләриндә) үрәјин истәјән гәдәр Гуран вар. Ҝөтүрәрсән, онлардан охујарсан.
Дедим: -Бу мәним шәхси Гуранымдыр. Истәјирәм һәмишә јанымда олсун. Мәсҹиддә, јолда вә галаҹағым јердә охумаг истәјирәм.
Деди: -Сизин Гуранынызын бизим Гуранла фәрги вар.
Дедим: -Субһанәллаһ! Гуранда биз вә сиз јохдур. Јер үзүндәки бүтүн мүсәлманларын Гураны бир дәнәдир вә һеч бир тәфавүтү јохдур. Гәбул етмирсәнсә ујғунлашдыр. Бу Гуранын сизин Гуранла һәтта бир кәлмә, бир фәтһә-кәсрә әламәтиндә дә фәрги јохдур. Үмумијјәтлә сизин Гуранларын хәттаты олан "Осман Таһа" хәтти илә чап едилиб.
Деди: -Сиз шиәләрин башга Гураны вар. Сизин әгидәнизә ҝөрә Гуран тәһриф едилиб вә бу Пејғәмбәрә (с) назил олан һәмин Гуран дејил.
Дедим: -Бу төһмәт вә јаландыр. Буну ким дејиб? Биз Гуранын тәһриф олунмадығына вә азалдылыб-артырылмамасына етигад бәсләјирик. Үмумијјәтлә Гуранын тәһриф едилдијини демәк олармы? Әввәла; Гуранын өзү Аллаһ тәрәфиндән бујурур: "Шүбһәсиз ки, Гураны Биз назил етдик вә сөзсүз ки, Биз дә ону (һәр ҹүр тәһриф вә тәбдилдән; артырыб-әскилтмәдән) горујуб сахлајаҹағыг!"(1) Икинҹиси; Пејғәмбәрин (с) сәһабәләри вә Гуран һафизләри Исламын илк дөврүндә бу сәмави китаба гаршы о гәдәр һәссас идиләр ки, бир дәфә үчүнҹү хәлифәнин заманында бир ајәнин (2) әввәлиндә "вав" һәрфинин олуб-олмамасы барәдә аз галырды ки, бәзи шәхсләр гылынҹ чәксинләр ки, кимсә "вав" һәрфини силмәсин. Шиә алимләринин әгидәси будур ки, Гуран тәһрифдән аманда галмышдыр. Фәзл ибн Шазан, Шејх Сәдуг, Шејх Мүфид, Сејид Мүртәза, Шејх Туси, мәрһум Тәбрәси, Әлламә Һилли вә саир бөјүк шиә алимләринин китабларында бу әгидә рәсми олараг елан едилмишдир. Ола биләр ки, гыраг-буҹагда бәзиләри нә исә десинләр ки, тәһриф кими баша дүшүлсүн. Лакин ону шиә мәзһәбинин адына јазмаг олмаз. Истәр бизим имамларымыз, истәр бизим бөјүк алимләримиз вә истәр ади шиәнин әгидәси Гуранын тәһриф олунмадығына дәлаләт едир.
Деди: -Сизин әгидәнизә ҝөрә бу Гурандан башга, диҝәр Гуранлар да олмушдур.
Дедим: -Гәтијјән вә әбәди олараг белә бир шеј јохдур.
Деди: -Онда Әлинин вә Фатимәнин мүсһәфи нәдир?
Дедим: -Әлинин (ә) мүсһәфи Гуранын бир нүсхәси иди вә онун мәтнинин бу Гуранла бир фәрги олмајыб. Әксинә, о һәзрәт Сәгифә һадисәсиндән сонра ханәнишин олдуғу заман назил олмуш сурәләри топламаға башлады. Бүтүн Гураны једди һиссәјә бөлмүшдү, сурәләрин ардыҹыллығы фәргли иди. Онун мәтни һазыркы Гуранын ајә вә сурәләрилә һеч фәргләнмирди. Лакин Һәзрәт Фатимәнин (с.ә.) мүсһәфи Гуран дејилди. Үмумијјәтлә мүсһәф сөзүнүн мәнасы јазылмыш вә китаб анламындадыр. Чохлу рәвајәтләрә әсасән, Аллаһ рәсулунун (с) вәфатындан сонра, Ҹәбраил мәләк тәслијәт вермәк үчүн Һәзрәт Фатимәјә (с.ә.) назил олурду. Мәләк ханыма онун Аллаһ јанында олан мәгамындан, ҝәләҹәк һадисәләрдән вә өвладларынын башына ҝәләҹәк һадисәләрдән бәзи шејләри дејирди. Һәзрәт Фатимә (с.ә.) онлары тәкрар сөјләјирди, Имам Әли (ә) исә јазырды. Бу Фатимә (с.ә.) мүсһәфинин һәгигәтидир. Тәәҹҹүблүдүр ки, бәзиләри буну бајраг едирләр вә дејирләр ки; "Шиәләрин башга Гураны вар ады да "Фатимә (с.ә.) мүсһәфидир!" Бу хәбәрсизликдән гајнагланан бөһтандыр.
Аеропорт мәмуру бу изаһы ешитдикдә фикрә ҝетди.
Дедим: -Бизим өлкәмиздә чох сајда Гуран һафизи вар. Бизим гариләр бејнәлхалг һифз вә гираәт јарышларында иштирак едир вә галиб ҝәлирләр. Һалбуки мүхтәлиф һакимләр јарышларын кечирилмәсинә нәзарәт едирләр. Әҝәр бизим Гуран фәргли олсајды, бизим Гуран гаримиз бу јарышда биринҹи јерә неҹә чыха биләрди?
Əлаҹсыз галыб мәним Гуранымы ҝери гајтарды вә үзүрхаһлыг етди.
Мән исә белә јалан вә әсассыз төһмәт вә ифтираларын бунларын тәфәккүрүндә јер алмасына вә буна неҹә инанмаларына тәәссүф етдим.
1. "Һиҹр" сурәси, 9-ҹу ајә.
2. "Төвбә" сурәси, 34-ҹү ајә.


5732 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...