Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Декабр 2013

Сејид Һадинин вәсијјәтнамәси

Јенијетмә бир оғлан иди. Амма Мүгавимәт дәстәсинә гошулмаг ашиги иди. Ахыр ки, арзусу јеринә јетди. О, гаты Аллаһ дүшмәнләри илә дөјүшдә шәһадәт шәрбәтини ичди вә шиәләрин ифтихары сајылды.
Онлар ки, ишғалчы Исраиллә дөјүшмәкдән дәм вурурдулар, һеч ким онун кими мејдана ҝирмәјиб. Сејид Һәсән Нәсруллаһ өвладыны гурбанҝаһа ҝөндәрән илк Мүгавимәт рәһбәри олду. Сејид Һади Нәсруллаһ Ливанын ҹәнуб һиссәси Исраилин ишғлы алтында оланда, орада кечирилән әмәлијјатларын бириндә шәһид олуб.
Ајәтуллаһ Хаменеи Сејид Һәсән Нәсруллаһа оғлунун шәһадәти мүнасибәтилә башсағлығы месажы ҝөндәрмишди.
Сејид Һади Нәсруллаһ вәсијјәтнамәсинин бу һиссәсини шәһид олмамышдан габаг гәләмә алмышды:
Бисмиллаһир-рәһманир-рәһим.
Şәһадәт верирәм ки, Аллаһдан башга Аллаһ јохдур, О тәкдир вә шәрики јохудур.
Аллаһын саламы олсун Пејғәмбәр (с) вә онун пак Әһли-бејтинә (ә). Салам олсун бүтүн пејғәмбәрләрә вә елчиләрә. Салам олсун һәзрәт Фатимәјә (с). Салам олсун ағам, сәрвәрим Имам Һүсејнә (ә), аиләсинә вә достларына.
Салам олсун һәзрәт Мәһдијә (әҹ). Салам олсун имам Хомејнијә (р). Салам олсун имам вә Бөјүк Рәһбәр Сејид Әли Хаменеијә. Салам олсун Һизбуллаһ рәһбәринә. Салам олсун Ислам Мүгавимәтинин шәһидләринә - Сејид Аббас Мусәви вә Шејх Рағиб Һәрб. Салам олсун Ислам вә Мүгавимәт шәһидләринә. Аллаһын салам вә рәһмәти олсун сизин һамыныза.
Аллаһа шүкр олсун ки, бизи Өз дининә һидајәт едиб, Әмирәлмөминин Әлинин (ә) шиәләриндән, Көвсәр ханымы һәзрәт Фатимәнин (с), Аллаһын Рәсулунун (с) давамчыларындан, беһишт әһли олан Имам Һәсән (ә) вә Имам Һүсејнчиләрдән (ә) гәрар вериб.
Аллаһ-Тааладан истәјирәм ки, онлары гијамәт ҝүнү бизә вә бүтүн мүсәлманлара шәфаәтчи гәрар версин.
Саламдан сонра өз вәсијјәтнамәми сизи үчүн јазырам.
Аллаһын лүтф вә көмәклији илә Ислам Мүгавимәтинин мүҹаһидләриндән биријәм. Мүгавимәтә гошулмағымда һәдәфим Аллаһын динини азад етмәк вә горумагдыр. Аллаһдан истәјирәм ки, бу јолда шәһадәт нәсибим етсин. Аллаһа шүкр едирәм ки, атамын разылығын әлдә етдикдән сонра тәһсилими јарымчыг гојуб Ислам Мүгавимәти сыраларына гошулдум вә Аллаһ јолунда ҹиһад едәнләрдән олдум.
Шүкр едирәм ки, Аллаһым мәни гәбул етди. Нәсибим олду ки, Ливанын Ҹәнубунда әзәмәтли дағларда, вилајәт, дин бајрағыны, мүсәлман үммәтини, гоҹа, ушаг вә бүтүн мәзлум халгымызы мүдафиә едәм. Аллаһ вә милләтин дүшмәни олан мәнфур Исраил режиминә гаршы гијама галхыб ики јолдан биринә – иззәтли гәләбә вә Аллаһ јолунда шәһадәт – наил олум.
Əзиз атам. Ағам вә сәрвәрим, рәһбәрим, устадым вә мүршидим. Сәнә салам олсун ки, һәм атам олмусан һәм сәрвәрим, һәм дә рәһбәрим. Үрәјимин сәмими саламыны сәнә чатдырырам. Сәнин доғум ҝүнүнә салам олсун, јетишдин, гијам етдин. Үрәјимин арзусудур, Пејғәмбәрин (с) әтрини сәнин вүҹудундан алырыг. Әзиз атам, еләҹә дә мәнә тәрбијә вердин, өјрәтдин вә рәһбәрик етдин. Иншааллаһ ҝәләҹәкдә дә белә олаҹаг. Атаҹан, сәндән јалныз бу
дуаны етмәјини сифариш едирәм вә сәндән истәјирәм ки, гијамәт ҝүнү шәфаәтчим оласан. О ҝүн ки инсан атасындан, саһиби вә өвладындан гачыр. Аҹизанә хаһиш едир вә сизә дуа едирәм. Һизбуллаһ Мүгавимәтинин рәһбәрлијини горумаг үчүн дуа едәҹәм. Дүнја Мүсәлманларынын Рәһбәри һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи үчүн халисанә дуам вар. Сифариш едирәм ки, она руһи, ҹани вә мәнәви дәстәк верин. Бунларын она еһтијаҹы јохдур, өзүнүз үчүндүр.
Əзиз анам! Аллаһ-Тааланын саламы олсун сәнә. Сән о кәссәән ки, мәни бөјүтмүсән вә һәр ҝүн дуа етмисән. Мәнә сабитгәдәм олмағы өјрәтдин. Сәндән хаһиш едирәм ки, мәни һалал едәсән. Мәним јас мәрасимимдә гара палтар ҝејмәјәсән вә гәмҝин олма.
Әзиз баҹы вә гардашым Зејнәб вә Мәһәммәдәли. Сиз әзизләрә Аллаһын саламы олсун. Сизи һәјатдакы ишләриниздә илаһи тәгваја сифариш едирәм. Аллаһ еләмәмиш атаны нараһат едиб әсәбләшдирмәјәсиниз. Атамызын Сејид Әли Хаменеинин вә һәзрәт Мәһдинин (әҹ) јанында бөјүк јери, шанлы ләјагәти вә али дәрәҹәси вар.
Һамыныза сифариш едирәм ки, имам Һүсејнин (ә) әзадарлығыны евләриниздә кечирин. Ҝөз јашларыныз јалныз Әһли-бејт (ә) вә һәзрәт Зәһраја ҝөрә олсун.
Аллаһа чохлу зикрләр един. Имамлар вә пејғәмбәрләрә тәвәссүл един вә онларын мүгәддәс кәламларыны гираәт един. Ислам Мүгавимәти мүҹаһидләринә, әсримизин бөјүк инсанларына һәзрәт Әбәлфәзли-Аббасын бајрағыны апаранлара, шүҹаәтли Әмирәлмөминин Әлинин (ә) варисләринә вә Һүсејн (ә) ашигләринә дуа един.
Əзиз мүҹаһид гардашларыма: Аллаһа чох дуа етмишдим ки, сизин кәнарынызда вә хидмәтиниздә олум. Сиз илаһи инсанларын хидмәтиндә. Салам олсун бир ҝүн доғулуб, бир ҝүн шәһид олан шүҹаәтли инсанлара. Салам олсун о мүгәддәс торпаға ки, сиз мүбарәк гәдәмләринизи орада ҝөтүрмүсүнүз вә ганларыныз ораны сираб едиб.
Дан јери сизин ҝүлләләриниз сәси, сүбһүнүзү исә Һүсејнин ган чағырышы илә ачылыр. Торпаг сизин ганынызла сираб олаҹаг. Асимана вә мәләкут аләминә тәрәф ҝедән пак руһунуза салам олсун.
Əзиз мүҹаһид гардашларымын һамысыны сәбирли олмағы сифариш едирәм. Јахшы билирсиниз ки, әҝәр сиз чәтинлијә дүшмүсүнүзсә, гардашларыныз да бу дәрди јашајыр. Халисанә әлләринизи апарын асимана вә фәрјад чәкин: Ја Фатимеји-Зәһра (с).
Сизә төфсијә едирәм ки, Һизбуллаһ рәһбәринин кәлам вә чыхышларына јахшы гулаг асын вә әмәл един. Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеинин Ливанын Һизбуллаһ Тәшкилатынын рәиси Сејид Һәсән Нәсруллаһын үзәринә гојдуғу тәклифи горујун вә һимајәт един. Онлардан итаәт, Имам Мәһдидән (әҹ) итаәт демәкдир.
Сиздән хаһиш едирәм ки, мәни һалал едәсиниз вә дуаларынызда мәни унутмајасыныз.

Сејид Һади Нәсруллаһ

Дилимизә чевирди: Р. Һүсејнов


5411 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...