Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Феврал 2015

"Мөвсүм Сәмәдов Мүалиҹә Мәркәзинә көчүрүлмәлидир"

Аллаһ-Тәалаја гаршы нашүкүрлүк едә билмәрик. Биз әзиз Ислам, Имам Һүсејн (ә), Һәзрәт Зејнәб (с) јолунда гаршымыза чыхан чәтинликләрлә ифтихар едирик
Бир нечә ҝүн өнҹә ҹидди режимли Гобустан гапалы һәбсханасында аиләси АИП лидери Мөвсүм Сәмәдовла ҝөрүшүб.

Бунунла бағлы аиләси илә әлагә сахладыг вә һаҹынын һәјат јолдашы Меһпарә Сәмәдова Исламинсеси.орҝ-ун әмәкдашынын суалларыны ҹавабландырды.

-Меһпарә ханым, һаҹынын сәһһәти, үмуми вәзијјәти неҹә иди?

-Биз онунла ҝөрүшәндә һаҹы өзүнү јахшы һисс едирди. Лакин сәһһәтијлә бағлы мүтәмади олараг нараһатлыглары олур. Үрәк ағрылары илә әлагәдар мүалиҹә олунмалыдыр. Һазырда иммунитети чох ашағыдыр. Һаҹы чәзаҹәкмә мүәссисәсинин тибб санитар һиссәсинә кечирилмәси үчүн мүраҹиәт етсә дә буна иҹазә верилмәјиб. Әслиндә онун Ихтисаслашдырылмыш Мүалиҹә Мәркәзинә (сентрал) көчүрүлмәси лазымдыр. Мүәссисә рәһбәрлијинә бу һагда олунан мүраҹиәтләр дә нәтиҹәсиз галыб.

-Бу һагда һаҹынын вәкили илә әлагә сахламысынызмы?

-Тәәссүфлә гејд едирәм ки, вәкил өзү дә һеч бир иш ҝөрә билмир. Онун һаҹы илә ҝөрүшүнә шәраит јарадылмыр.

-Һаҹынын һәбсханадакы сахлама шәраити неҹәди?

-О, ики нәфәрлик 7 кв.м отагда сахланылыр. Әрзаг 2 ајдан бир дәфә гәбул олунур. 3 ајдан бир гыса, 6 ајдан бир дәфә исә шәхси ҝөрүшә иҹазә верилир. Мүәссисәнин ҝириши вә чыхышында чох чидди јохланышлар апарылыр.

-Ҝөрүш заманы һәр һансы манеәләр вә мәһдудијјәтләр олдуму?

-Хејр, аиләви ҝөрүшә һеч бир манеә вә вахт мәһдудијјәти олмады. Садәҹә ҝөрүш отағы чох пис вәзијјәтдә иди. Отағын 4 бир тәрәфи рүтубәтдән киф бағламышды. Үфунәт ији ҝәлирди. Диварлардан су ахырды. Бизә дејиләнә ҝөрә, бу һәлә мүәссисәнин ән јахшы ҝөрүш отағы иди.

Ҝөрүш заманы һаҹыја илк нөвбәдә атасынын вәфаты илә әлагәдар аиләсинин, достларынын вә танышларынын башсағлығыны чатдырдыг. О да һамыја тәшәккүр етди вә саламларыны чатдырды. Һаҹы бүтүн бу чәтинликләри Аллаһын мәсләһәти олдуғуну вә иншәаллаһ һәр шејин хејирлә гуртараҹағына гәти инамыны билдирди.

Мән дә өз нөвбәмдә ону дејә биләрәм ки, Аллаһ-Тәалаја гаршы нашүкүрлүк едә билмәрик. Биз әзиз Ислам, Имам Һүсејн (ә), Һәзрәт Зејнәб (с) јолунда гаршымыза чыхан чәтинликләрлә ифтихар едирик.


6553 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...