Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Феврал 2015

Шәһид гызы, шәһид баҹысы ата вә гардашынын сағ олдуғуна инаныр...

Фатимә дејир ки, шәһадәт онун атасы, һәтта гардашы илә әлагәләринә сон гојмајыб: Онларын варлығыны һәр ҝүн һисс едирәм. Онлар сағдыр, мән буна әминәм!
Онунла данышырам, мәнә ҹаваб верир!

Шәһид Имад Муғнијәнин гызы, шәһид Ҹиһад Муғнијәнин баҹысы Фатимә илә сөһбәт

Шәһид Муғнијәнин гызы: Һизбуллаһын ҹиһад үзрә мүавининин гызы олдуғуму билмирдим… Һәзрәт Ағанын Һаҹы Имада бағышладығы Гуран…

Фатимә дејир ки, шәһадәт онун атасы, һәтта гардашы илә әлагәләринә сон гојмајыб: Онларын варлығыны һәр ҝүн һисс едирәм. Онлар сағдыр, мән буна әминәм!

Мәшриг сајты јазыр: Фатимәдән атасы һаггында нә дүшүндүјүнү сорушанда сусду. Тәсәввүр едир ки, һаҹы Ризван гаршысында дајаныб. Дејир ки, сүкутунун ҝөзәллији үчүн дарыхырам; варлығынын сеһри үшүн дарыхырам; она бахмағы севирдим; бәзән һәмин сәһнәләрин тәкрарланмасыны арзулајырам; онлар Аллаһ адамлары иди; мән атама бәнзәјирәм, Ҹиһад да она бәнзәјирди…

Сумәјјә Әли Әл-Минар шәбәкәсиндә јазыр: Фатимә бизи мәнзилиндә гәбул етди. Өнҹә гыса телефон сөһбәтимиз олмушду. Елә һәмин сөһбәтдә һаҹы Ризван һаггында мүсаһибәнин вахтыны тәјин етдик…

Нәзакәтлә, сәрбәст шәкилдә бизи гәбул едир. Үзүндә тәбәссүм вар. Бу тәбәссүмдә әзизләрини итирмәклә бағлы гәм-гүссәјә јох дедији һисс едилир. О һамыдан јахын олдуғу гардашыны, атасыны итириб. Атасыны дүз једди ил өнҹә ҝөрмүшдү.
Сон ҝөрүш… Фатимә Имад Муғнијә һәмин ҝүнә гајыдыр. Һәр шеј сон хырдалыглара гәдәр санки ҝөзләри өнүндәдир. Ҝүлүмсүнүр. Дејир: Атам бир финҹан гәһвәни башына чәкди. Өзү дә сүрәтлә. Мән гәһвәни өзүм үчүн һазырламышдым. Сорушанда ки, гәһвә ичирсән, демишди јох. 2008-ҹи ил, 9 феврал, шәнбә, ҝеҹә вахтлары иди. Атам чәршәнбә ахшамы шәһид олду. Гардашымы сон дәфә ҹүмә ахшамы ҝөрдүм. Ики ҝүн сонра шәһид олду. Атам шәһадәтиндән габаг мәним евимә ҝәлди. Анам да бизимлә иди. Һәмин ҝеҹә телевизијада Сурија филми ҝедирди. Комедија иди. Филмә бахыб хејли ҝүлдүк…

Отагда атасындан галмыш бир јадиҝар ахтарыр. Буну биз истәдик ки, мүсаһибә бир гәдәр сәмими, ҹанлы олсун. Дејир ки, сиз мәни кечмишә гајтардыныз. Бирдән дивардакы шәкилә бахыр. Бу шәкилдә атасы көрпә Фатимәни гуҹағына алыб. Шәкили дивардан еһтијатла ҝөтүрүб бизә верир. Һәмин шәкиллә јанашы башга бир шәкил дә вар. Һәмин шәкилдә Фатимә ата-анасы, гардашлары илә бирликдәдир. Шәкилә бахыб Ливан ләһҹәсиндә данышараг Ҹиһады хатырлајыр. Шәкилдә анасы да олдуғу үчүн һәмин шәкилин јајымланмасына иҹазә вермир вә буна ҝөрә үзр истәјир. Сонра ушаглыг дөврүнү хатырлајыр…
Дејир нә гәдәр ки ушаг идим Һизбуллаһын ҹиһад үзрә мүавининин гызы олдуғуму билмирдим. Фатимә анасынын онларын аталарынын һарада олмасы барәдә суалларына неҹә ҹаваб вердијини хатырлајыр. Дејир ки, анам һәр шеји Имам Заманын (әҹ) зүһуру илә әлагәләндирирди вә дејирди атаныз Имам зүһур едәндән сонра ҝәләҹәк. Фатимә дејир: Анам атамын ишләринин мүгәддәс олдуғуна инандырыр вә суалларымыза бу мүстәвидә ҹаваб верирди.

Фатимә атасынын тәһлүкәсизлијинин тәмининин аилә һәјатынын бир һиссәсинә чеврилдијини јада салараг дејир: Анам даим тәкрарлајырды ки, о ишини тәхирә сала билмәз, һара ҝетдијини сорушмамалыјыг, телефон сөһбәтләринә гулаг вермәк олмаз. Биз дә бу тәләбләри јеринә јетирирдик… Амма чох тез дәрк етдим ки, бир нечә өлкәнин тәһлүкәсизлик хидмәти ону изләјир. Буну бир бәзи мәсәләләрә диггәтиндән һисс етмишдим.

Фатимә гардашлары илә бирликдә аталарыны неҹә горудугларыны јада салыр: Бүтүн вүҹудумузла чалышырдыг ки, фотошәкили һарадаса чап олунмасын. Онун өз шәкилләри, бизимлә бирликдә олан шәкилләрини ҝизли сахлајырдыг. Ондан иҹазәсиз шәклини чәкмәздик. Диггәтли идик ки, кимсә хәбәрдарлыг етмәдән онун шәклини чәкмәсин. Ону горумаг бизим үчүн әсас ишләримиздән биринә чеврилмишди. Бизә јахынлашан адамлара диггәтли идик. Ев үнванымыз да һәмишә ҝизли сахланылырды. Бир мүддәт икиотаглы бир мәнзилдә јашадыг. Бүтүн мәһдудијјәтләрә бахмајаг анам евдә елә аб-һава јарада билмишди ки, өзүмүзү хошбәхт һисс едирдик.

Фатимә атасы илә машын ҝәзинтиләрини хатырлајыр. Дејир ки, “Һүсејнин гылынҹыны сивириб, сүбһ ајаға галханларла галх” сүрудуну бирликдә охујурдуг, атамын ҝөзәл сәси варды.
Дејиләнләр Фатимәнин ҝүндәлик һәјатынын бир һиссәси олуб. Фатимә заман өтдүкҹә шәхсијјәтинин формалашмасыны хатырлајыр: Атамын шәхсијјәтинин тәләби илә рабитәләримиз ҹиддиләширди. Бизим рабитәләримиз һеч вахт ҝүндәлик һәјат тәләбләри сәвијјәсиндә олмамышды. Биз ондан сорушурдуг ки, гаршыда һансы һадисәләр баш верәҹәк, онун мөвгеји неҹә олаҹаг? (Бу мәгамда чөһрәсиндә бир һәсрәт мүшаһидә едилир) Әҝәр бизимлә галсајды сөһбәтләримиз даһа да дәринләшәҹәкди. Сөзсүз, етигад, әгидә илә бағлы сөһбәтләримиз олаҹагды. Ҹиһад дејирди ки, баҹы, атам галсајды чох хош олаҹагды. Атам ҝөрәндә ки, биз јеткинләширик, бахышларымыз дәринләшир чох севинирди. Атамын шәһадәти заманы биз көрпә идик. Хүсусилә Ҹиһад кичик иди.

Биз Фатимәдән атасы һаггында даһа ҝениш данышмасыны истәдикдә атасынын имтаһанда онун көмәјинә ҝәлмәсини хатырлајыр: Сијаси Елмләр ихтисасы үзрә идарәтетмә фәнниндән имтаһаным варды. Атам китабы мәндән алыб хүласәләшдирди, конспект тутду. Сонра мәни иш јерләриндән биринә апарыб јазы лөвһәсиндә шәрһ вермәјә башлады. Беләҹә имтаһана һазыр олдум. Атамын јарадыҹылыға марағы бөјүк иди. Бир дәрслик истәдикдә өз конспектини, хүсуси бир мәтн верәрди. Һәмишә дәјишмәк, инкишаф етдирмәјә чалышырды. Она ҝөрә дә Имад Муғнијә иди. Әлавәләри дә ҝөзәл олурду.

Бир гәдәр сусуб нәсә хатырлајыр: Тојумда әввәлдән ахыра гәдәр иштирак етди. Бир нечә шәкил дә чәкдирдик. Мән онун тәһлүкәсизлијинә ҝөрә о гәдәр нараһат идим ки, тојуму јаддан чыхармышдым. Бахырдым ки, кимсә онун шәклини чәкмәсин.
Фатимә нәһајәт атасындан бир јадиҝар тапды. Атасынын отағындан бир Гуран ҝәтириб деди ки, бу Гураны һәзрәт Аға атама бағышлајыб.
Сонра атасынын хошладығы, хошламадығы шејләрдән данышыр. Онун севдији Ливан хөрәкләрини јада салыб дејир: Сигарет вә гәлјана нифрәт едирди. Мүгавимәт ашиги иди. Јахшы мүсигиләри севирди…
Фатимә дејир ки, шәһадәт онун атасы, һәтта гардашы илә әлагәләринә сон гојмајыб: Онларын варлығыны һәр ҝүн һисс едирәм. Онлар сағдыр, мән буна әминәм! Бир ҝүн етигади бир суалла растлашдым. Атамла данышмаға башладым. Ҹавабыны ондан сорушдум. Башга бир диллә суалыма ҹаваб алдым. Бу ҹавабда атамын руһу варды. Дәфәләрлә јухуда ҝөрмүшәм, данышмышам, үзүндән өпмүшәм.

Фатимә Муғнијәнин гызы олараг мәсулијјәт һисс етдијини дејир: Сахавәтли олмалыјам. Халгы севмәји өјрәнмәлијәм. Тез гәзәбләнмәк олмаз. Халгла үнсијјәтдә олмаг, онлары динләмәк лазымдыр.
Суал веририк ки, атасы илә ҝөрүшсәјди нә дејәрди? Дејир: Онунла мәдәнијјәт һаггында данышардым. Өлкәмизин бу саһәдә инкишафыны истәјирәм. Гәрб мәдәнијјәтини сәһнәдән чыхараҹаг бир мәдәнијјәт лазымдыр. Атамла данышардым ки, елм һөвзәсини һәјатын реаллыгларына неҹә јахынлашмаг олар? Бүтүн халгын анлаја биләҹәји рәван дәрс програмларынын һазырланмасы барәдә данышардым.
Фатимә атасынын шәһадәтиндән сонра да онун һимајәсини һисс едир: Онун јанында вә ондан узагда бир тәһлүкәсизлик һисс едирдим вә едирәм. Һисс едирәм ки, дүшмән раһатлыг үзү ҝөрмәјәҹәк.
Фатимәјә мүсаһибәјә ҝөрә тәшәккүр едирик. Бизә хура гурусу вә гоз ләпәси тәклиф едир. Сонра атасынын тәбәссүмүнә охшар бир тәбәссүмлә бизи јола салыр.


Vilayet.nur-az.com


6544 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...