Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Феврал 2015

Суријалы гызын дәрдли һекајәси

Әбу Мәһәммәд сигарет чәкәнләри һәбс едирди, өзү исә евдә сигарет чәкирди. О, дөјүшләрдә өлдүрүләндән сонра мән Түркијәјә гача билдим
ҸНН телеканалынын вердији мәлумата ҝөрә, ИШИД-ин әлинә кечән мүхтәлиф јашлы вә мүхтәлиф ҹинсијјәтли инсанлар террорчуларын вәһши ишҝәнҹәләринә мәруз галырлар. Белә гурбанлардан бири олан суријалы гыз өз һекајәсини ағлаја-ағлаја, горха-горха белә анладыр:
“Онлар мәним һәјатымы мәһв етдиләр. ИШИД бизим шәһәримизә чатанда истәдикләри адамы һәбс едирдиләр. Гардашым дөјүшдә өлдүрүлмүшдү, атамы исә һәбс етдиләр. Мән вә анам онлара јалварараг атамы азад етмәләрини истәдик. Онлар анама дедиләр ки, әҝәр мән ИШИД-ин Шәриәт полисинин рәисинә әрә ҝетсәм, атамы бурахаҹаглар. Әсл адыны билмирәм, амма она Әбу Мәһәммәд Ираги дејирдиләр. Мән јалныз онун јанында, онун телефону илә валидејнләримлә даныша билирдим. Әслиндә, онун дустағы вә ҹинси әсири идим. Нә евдән бајыра чыха биләрдим, нә дә кимсә јаныма ҝәлә биләрди. Әрим сигарет чәкәнләри һәбс едирди, өзү исә евдә сигарет чәкирди. О, дөјүшләрдә өлдүрүләндән сонра мән Түркијәјә гача билдим. Онлар мәни башга бир дөјүшчүләринә әрә вермәк истәјирдиләр”.

О, ИШИД террорчуларынын ҹинси тәҹавүзүнә мәруз галмыш јүзләрлә мүсәлман гыздан биридир. Белә гызларын үчдә биринин јашы 18-дән ашағыны тәшкил едир. Бу нөв мәҹбури никаһлар исә, һеч шүбһәсиз, онларын руһуну парчалајыб мәһв едир.

Nur-az.com


7217 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...