Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Декабр 2013

Мүһакимә мәһарәти

Өмәрин хилафәти дөврүндә бир ҹаван онун јанына ҝәлиб өз анасындан шикајәт едир. Налә чәкиб дејир: “Аллаһым! Анамла мәним арамда һөкм ет.” Өмәр ондан сорушур ки, анан нә иш ҝөрүб, нијә ондан шикајәт едирсән?

Ҹаван ҹаваб верди: Анам 9 ај мәни бәтниндә бөјүдүб вә ики ил мәнә сүд вериб. Һал-һазырда бөјүмүшәм вә јахшыны писдән ајырд едә билирәм. Амма анам дејир ки, сән мәним оғлум дејилсән! Һалбуки о мәним анам вә мән дә онун оғлујам.

Өмәр әмр едир ки, оғланын анасыны ҝәтирсинләр. Гадын чағырыш сәбәбини билдикдән сонра, 4 гардашыны вә 40 шаһидини дә өзү илә апарыр.

Өмәр оғландан иддиасыны ирәли сүрмәсини истәди. Оғлан дедикләрини бир дә тәкрар едир вә анд ичир ки, бу гадын мәним анамдыр.

Өмәр гадына деди: Сизин ҹавабыныз нәдир?

Гадын ҹаваб верди: Аллаһы шаһид ҝәтирирәм вә Пејғәмбәрә анд ичирәм ки, мән бу оғланы танымырам. О, бу иши илә истәјир мәни гәбилә вә гоһумларым арасында рүсвај етсин. Мән әрә ҝетмәмишәм вә һәлә дә бакирәјәм. Неҹә ола биләр ки, мән бу оғланын анасы олум?!

Өмәр сорушду: Шаһидин вар?

Гадын ҹаваб верди: Бунлар һамысы мәним шаһидләримдир. Гадынла ҝәлән 40 нәфәр шаһидлик етдиләр ки, оғлан јалан данышыр вә гадынын да индијә кими аилә гурмадығы доғрудур.

Өмәр ҝөстәриш верир ки, бу иш арашдылырана кими оғланы зиндана атсынлар. Әҝәр шаһидләрин дедикләри дүзҝүн олса, оғлан ифтирачы кими ҹәзаландырылаҹаг.

Мәмурлар оғланы зиндара апаранда јолда Әмирәлмөминин һәзрәт Әли илә (ә) растлашырлар. Оғлан фәрјад чәкир: Ја Әли! Дадыма јетиш. Мәнә зүлм олду. Башына ҝәләнләри һәзрәтә (ә) данышды.

Һәзрәт Әли (ә) бујурур: Ону Өмәрин јанына гајтарын.

Оғланын гајтарылдығыны ҝөрән Өмәр деди: Мән зиндана апарылмасы әмрини вермишдим. Нәјә ҝөрә ону ҝери гајтардыныз?

Дедиләр: Әли (ә) бујурду ки, ону ҝери гајтараг. Дәфәләрлә сиздән ешитмишик ки, Әлинин (ә) ҝөстәриши илә мүхалифәтчилик етмәјин демисиниз. Елә бу вахт һәзрәт Әли (ә) ичәри ҝирир вә ҝөстәриш верир ки, оғланын анасыны да ҝәтирсинләр. Гадыны да ҝәтирирләр. Бу вахт һәзрәт Әли (ә) оғлана бујурду: Иддианы сөјлә.

Оғлан јенә дә башына ҝәләнләри данышды.

Әли (ә) үзүнү Өмәрә тутуб бујурду: Истәјирсән мән бу ики нәфәр һагда гәзавәт едим?

Өмәр деди: Субһанәллаһ! Неҹә разы олмајым! Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујуруб ки, Әли ибн Әбу Талиб (ә) сизин һамыныздан елмлидир.

Һәзрәт Әли (ә) гадына бујурду: Өз иддиаларына шаһидин вар?

Гадын деди: Бәли! 40 нәфәр шаһидим вар ки һамысы бурдадыр. Шаһидләр ирәли ҝәлиб бундан габагкы кими гадынын дедикләрини тәсдиг етдиләр.

Һәзрәт Әли (ә) бујурду: Аллаһын разылығы үчүн гәзавәт едәҹәм. О һөкмлә ки Пејғәмбәр (с) мәнә өјрәдиб. Сонра гадына бујурду: Сәнин ишләринә нәзарәтчи вә ја ихтијар саһибин вар?

Гадын ҹаваб верди: Бәли! Бу дөрд нәфәр мәним гардашларымдыр вә мәним ихтијар саһибләримдирләр.

Бу вахт Әли (ә) гадынын гардашларына бујурду: Мәни өзүнүзә ихтијар саһиби едирсиниз?

Дедиләр: Бәли! Сиз бизим ихтијар саһибимизсиниз.

Һәзрәт Әли (ә) бујурду: Бөјүк Аллаһ вә бурда оланларын шаһидлији илә бу гадыны о оғланла евләндирирәм. Меһријәси 400 дирһәм олмагла өзүм өдәјәҹәјәм. Сонра Гәмбәрә бујурур ки, 400 дирһәм ҝәтирсин. Гәмбәр дә 400 дирһәми ҝәтирир. Һәзрәт Әли (ә) 400 дирһәми оғланын овуҹуна гојуб бујурду: Бу пуллары ҝөтүр вә һәјат јолдашына вер. Сонра онун әлиндән тут вә ҝедин. Бир дә бизим јанымыза ҝәлмәјин.

Оғлан јериндән галхыб пуллары гадына верди вә деди: Галх ҝедәк! Бу вахт гадын фәрјад чәкди. Јандым, јандым! Еј Пејғәмбәрин әмиси оғлу, истәјирсән мәни оғлума әрә верәсән? Аллаһа анд олсун ки, бу оғлан мәним өвладымдыр. Гардашларым мәни атасы гуламлыгдан азад олмуша әрә вердиләр. Бу оғланы ондан дүнјаја ҝәтирмишәм. Ушаг бөјүјәндән сонра мәнә дедиләр: О сәнин өвладын олдуғуну инкар ет вә мән дә онларын дедији кими әмәл етдим. Амма инди етираф едирәм ки, о мәним өвладымдыр. Үрәјим онун севҝиси илә долудур. Ана оғлунун әлиндән тутуб мәһкәмәдән чөлә чыхды.

Өмәр деди: Әли олмасајды мән һәлак олардым.

Nur-az.com
Дилимизә чевирди: Р. Һүсејнов


5033 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...