Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Феврал 2015

Милли Гәһрәман Мүбариз Ибраһимовун доғум ҝүнүдүр

Бу ҝүн Азәрбајҹанын Милли Гәһрәманы Мүбариз Ибраһимовун доғум ҝүнүдүр. Мүбариз Ибраһимов 1988-ҹи ил февралын 7-дә Биләсувар рајонунун Әлиабад кәндиндә анадан олуб. 1994-ҹү илдә шәһид М.Пиријев адына Әлиабад кәнд орта мәктәбинин 1-ҹи синфинә дахил олараг 2005-ҹи илдә орада орта тәһсилини баша вуруб.

Һәмин ил һәгиги һәрби хидмәтә чағрылыб. Әсҝәри хидмәтини Дахили Гошунларын "Н" сајлы һәрби һиссәсинин Хүсуси Тәјинатлы Бөлүјүндә кечириб. Һәгиги һәрби хидмәтини 2007-ҹи илдә чавуш рүтбәсиндә баша вуруб.

Бир мүддәт мүлки ишләрдә ишләдикдән сонра 2009-ҹу илин август ајында јенидән ҝизир рүтбәсиндә һәрби хидмәтдә чалышмаға башлајыб. Бир мүддәт сонра өз арзусу илә ҹәбһә бөлҝәсиндәки һәрби һиссәләрдән бириндә хидмәт етмәјә башлајыб.

Тәсдиг едилмәмиш версијалара ҝөрә 19 ијун 2010-ҹу ил тарихиндә ҝеҹә саат 23:30 радәләриндә ҝизир Мүбариз Ибраһимов тәкбашына ики орду арасындакы бир километрлик миналанмыш саһәни кечир. Ермәнистан Силаһлы Гүввәләринин чох сајда әсҝәр вә забитини ҝөзләнилмәз биринҹи һәмләдә мәһв едир. Сонра исә дүшмәнин өз силаһларыны өзүнә гаршы истифадә едәрәк 5 саат онларла тәкбәтәк дөјүшур. Дүшмәни ағыр иткиләрә мәруз гојур, онларын зәиф ҹинаһларыны үзә чыхарыр. Азәрбајҹан дөјүшчүсү сәһәр саатларында гејри-бәрабәр дөјүшдә гәһрәманҹасына шәһид олур.

Азәрбајҹан Президенти Илһам Әлијев Азәрбајҹан Милли Ордусунун ҝизири Мүбариз Ағакәрим оғлу Ибраһимова "Азәрбајҹанын Милли Гәһрәманы" адынын (өлүмүндән сонра) верилмәси барәдә сәрәнҹам имзалајыб. Шәһид ҝизирә бу ад Азәрбајҹан Республикасынын мүстәгиллијинин вә әрази бүтөвлүјүнүн горунуб сахланылмасында мүстәсна хидмәтинә вә ҝөстәрдији рәшадәтә ҝөрә верилиб. Президентин башга бир сәрәнҹамы илә Милли Гәһрәман Мүбариз Ағакәрим оғлу Ибраһимовун хатирәсини әбәдиләшдирмәк мәгсәдилә ашағыдакылар гәрара алынмышдыр:

1. Азәрбајҹан Республикасынын Назирләр Кабинети Биләсувар рајонунун орта мәктәбләриндән биринә Мүбариз Ибраһимовун адынын верилмәсини тәмин етсин.

2. Биләсувар Рајон Иҹра Һакимијјәти Биләсувар рајонунда күчәләрдән биринә Мүбариз Ибраһимовун адынын верилмәсини тәмин етсин.

"Азәрбајҹанын Милли Гәһрәманы М.А.Ибраһимовун хатирәсинин әбәдиләшдирилмәси һаггында" Азәрбајҹан Республикасы Президентинин 2010-ҹу ил 22 ијул тарихли 1040 нөмрәли Сәрәнҹамынын 1-ҹи бәндинин иҹрасыны тәмин етмәк мәгсәди илә Азәрбајҹан Республикасынын Назирләр Кабинети гәрара алынмышдыр:

Биләсувар Рајон Иҹра Һакимијјәтинин Азәрбајҹан Республикасынын Тәһсил Назирлији илә разылашдырылмыш тәклифини нәзәрә алараг, Биләсувар шәһәриндәки лисеј-мәктәб комплексинә Азәрбајҹанын Милли Гәһрәманы Мүбариз Ағакәрим оғлу Ибраһимовун ады верилсин.

"Палмали" Ширкәтләр Групунун президенти Мүбариз Мәнсимов танкерләриндән биринә Азәрбајҹанын Милли Гәһрәманы Мүбариз Ибраһимовун адыны вериб. Мүбариз Ибраһимовун адыны дашыјан ҝәми 2010-ҹу илин октјабр ајынын 15-дә Түркијәдә "Бешикташ" ҝәмигајырма заводундан суја ендирилиб. Түркијәдә суја ендирилмиш бу ҝәми һазырда Милли Гәһрәман Мүбариз Ибраһимовун адыны дүнја суларында таныдыр.

Бундан башга Милли Гәһрәман Чинҝиз Мустафајев Фонду вә "АНС" Ширкәтләр Групу Азәрбајҹанын әрази бүтөвлүјү уғрунда ҝөстәрдији шәхси фәдакарлыға, Дөјүш тапшырығыны јеринә јетирәркән нүмајиш етдирдији јүксәк пешәкарлыға, Азәрбајҹан халгынынын дөјүш руһунун сарсылмазлығыны сүбут етдијинә, Гәһрәманҹасына шәһид олуб шәхси нүмунәси илә ҹәмијјәтдә вәтәнпәрвәрлик руһуну даһа да мөһкәмләндирдијинә, Азәрбајҹан дөјүшчүсүнүн Гарабағын ишғалы илә һеч вахт барышмајаҹағыны бәјан едән дөвләтимизин ирадәсини нәјин баһасына олурса-олсун јеринә јетирмәјә һазыр олдуғуну сүбут етдијинә ҝөрә, Азәрбајҹанын Милли Гәһрәманы Мүбариз Ибраһимову “2010-ҹу илин адамы” елан едиб.

2013-ҹү илин март ајында Түркијәнин иҹтимаи каналы ТРТ-дә нүмајиш олунан вә “Сакарја Фырат” сериалында Милли гәһрәманымыз шүҹаәтиндән бәһс едилмишди.

Шәһид Мүбариз Ибраһимовун аиләсинә сон мәктубу

"Ҹаным, атам вә анам. Мәндән сары дарыхмајын. Иншаллаһ, ҹәннәтдә ҝөрүшәҹәјик. Мәним үчүн бол-бол дуа един. Вәтәнин дар ҝүнүндә артыг үрәјим дөзмүр. Аллаһа хатир буну етмәлијәм. Ән азындан үрәјим сәринлик тапар. Шәһид оланадәк бу шәрәфсизләрин үзәринә ҝедәҹәјәм. Шәһид олсам – ағламајын. Әксинә, севинин ки, о мәртәбәјә јүксәлдим. Аллаһа ибадәтләринизи дәгиг јеринә јетирин. Чохлу сәдәгә верин. Сејид нәвәси олараг буну етмәлијәм. Аллаһ бөјүкдүр. Вәтән сағ олсун. Оғлунуз Мүбариз. Һаггынызы һалал един"./анс/


11075 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...