Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Феврал 2015

Илгар Ибраһимоғлу: ИШИД-ин әмәлләри Ислама зиддир

Бир нечә ај бундан әввәл Сурија үзәриндә учуш иҹра едәркән тәјјарәси дүшмүш иорданијалы пилотун ИШИД тәрәфиндән дири-дири јандырылараг гәтлә јетирилмәси Иорданијада бөјүк һиддәт вә гәзәблә гаршыланыб. Иорданија һәрби гүввәләри пилот Муас Әл-Касасбенин гәтлинә ҹаваб олараг ИШИД-ә гаршы һәрби әмәлијјатларын интенсивләшдириләҹәјини елан едиб. Иорданија кралы Абдулла ИШИД јараглыларына гаршы амансыз мүһарибә елан едиб.
İраг вә Суријада ИШИД-ин зоракылыгларынын әсас һәдәфи Гәрб өлкәләринин вәтәндашлары илә јанашы, Јахын Шәрг реҝионун динҹ сакинләридир. ИШИД-ин гәддарлыгла гәтлә јетирдији инсанларын бөјүк әксәријјәти мүсәлманлардыр. Әһалисинин әксәријјәти мүсәлманлардан ибарәт олан Азәрбајҹанда диндарларын зоракы террорчу групун төрәтдији әмәлләрә мүнасибәтини Дини Етигад вә Виҹдан Азадлыгларынын Мүдафиә Мәркәзи ДЕВАММ-ын рәһбәри Һаҹы Илгар Ибраһимоғлу шәрһ едиб.
"Баш верәнләр бизи чох нараһар едир вә һесаб едирик ки, бунун үмумијјәтлә инсанлыға аидијјәти јохдур вә Ислам инанҹы илә бирмәналы шәкилдә зиддијјәт тәшкил едир" - Илгар Ибраһимоғлу дејиб.
“Һесаб едирик ки, ИШИД тәкфирчи вәһһаби груплашмасы террор тәшкилатыдыр вә террор тәшкилатына да мүнасибәт бирмәналыдыр. Онларын етдији ҹинајәтләр тәбии ки, бүтүн инсанлары вә бәшәријјәти нараһат едир. Биз Азәрбајҹан мүсәлманларыны да хүсусилә нараһат едир. Чүнки бунлар өз ҹинајәтләрини һәм дә бизим мүгәддәс торпагларымызда, Ирагда ҝүндәлик һәјата кечирирләр. Һәзрәт Имам Һүсејнин (ә) зәвварларына гаршы да илләрдир һәјата кечирирләр. Бунларын бу ҝүн нөвбәти аддымлары һесаб едирәм ки, сон ајлар едиләнләрин мәнтиги давамыдыр. Һәм дә бунларын архасында дајанан, бунлары јетишдирән вә бу ҝүн онларын бу формада мөвҹудијјәтини тәмин едән бејнәлхалг ҝүҹләр мөвҹуддур. Баш верәнләр бизи чох нараһар едир вә һесаб едирик ки, бунун үмумијјәтлә инсанлыға аидијјәти јохдур вә Ислам инанҹы илә бирмәналы шәкилдә зиддијјәт тәшкил едир. Бу ҝүн бүтүн бәшәријјәт өз гүввәләрини топарлајыб буна гаршы чыхмалыдыр вә имитасија формасында дејил, ҝерчәкдән бунларын гаршысына чыхылмалыдыр. Бунлара истифадә олунма аләти кими бахылмамалы вә истифадә едилмәмәлидир”.
Илгар Ибраһимоғлу ҝүнаһсыз инсанларын гәтлә јетирилмәси практикасынын Ислам дини илә һеч бир әлагәси олмадығыны хүсуси вурғулајыб.

“Һесаб едирәм ки, сон илләр јанлыш бир практиканын нәтиҹәсиндә иҹтимаи рәјдә белә бир фикир јараныр ки, ҝуја бу мәсәләләрин радикал Ислама аидијјәти вар. Мән бир даһа гејд етмәк истәјирәм ки, Ислам инанҹ олараг ҝүнаһсыз инсанлара гаршы бу кими зоракылыглара, террора гаршы чыхыр. Бу мәсәләләрин һәр һансы бир динә, милләтә, мәзһәбә аид едилмәси бирмәналы олараг јолверилмәздир. Она ҝөрә дә бир даһа вурғуламаг истәрдим ки, баш верәнләр инсанлыға, бәшәријјәтә, һәр һансы дәјәрләрә гаршы олан ҹинајәтдир вә бүтүн Илаһи динләрин ардыҹылы олан инсанлар вә үмумијјәтлә, виҹданы олан бүтүн инсанлар бу ҹинајәтләрә гаршы сәфәрбәр олуб дајанмалыдыр”.
Öзүнү "Ислам Дөвләти" адландыран групун зоракы әмәлләри Јахын Шәрг өлкәләринин јүксәк сәвијјәли рәсмиләр, дин хадимләри вә ҹәмијјәтләри тәрәфиндән нә дәрәҹәдә писләнир? Илгар Ибраһимоғлу:
“Групун өзүнү белә адландырмасы, Ислам адына чыхыш етмәси вә групун ислам аксессуарларына малик олмасы - бунлар һамысы әслиндә шүурлу сурәтдә Ислама гаршы дүзәлдилмиш вә әслиндә, Исламы ҝөздән салмаг үчүн орталыға атылмыш мөвзулардыр. Өзүнә һөрмәт едән бүтүн Ислами инанҹлылар, Ислами руһаниләр, бүтүн апарыҹы Ислами дөвләтләр бу террору, бу террор групуну, тәкфирчи вәһһабилији һәр заман писләмишдир вә бу ҝүн дә писләмәкдәдир. Әксинә, биз ҝөрүрүк ки, Гәрбин бәзи сијасәтчиләри бу групла өз мараглары үчүн мүәјјән сазишләрә ҝедибләр, бу ҝүн дә ҝетмәкдәдирләр вә әслиндә бу мәнада анлашылмајан олан да будур”.
/американинсеси.орҝ/


6302 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...