Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Јанвар 2015

Һизбуллаһын Исраилә гаршы әмәлијјатына реаксијалар

Бир чох өлкә, шәхсијјәт вә сијаси партијалар, һабелә онлара бағлы медиа Һизбуллаһын сионист режим олан Исраилдән “Мәзари Шиба” интигам алма әмәлијјатыны дәстәкләмиш вә буну гәһрәманҹасына бир аддым адландырмышлар.

Nur-az.com-ун Фарс Неwс аҝентлијинә истинадлы мәлуматына әсасән, Һизбуллаһ Суријанын Гунејтәрә бөлҝәсиндә Исраил һәрби һеликоптеринин тәҹавүзү нәтиҹәсиндә шәһид олан дөјүшчүләринин интигамыны алыб. Һизбуллаһын әмәлијјаты нәтиҹәсиндә 17 Исраил һәрбичиси һәлак олуб.

Һизбуллаһ әмәлијјатын мәсулијјәтини өһдәсинә ҝөтүрәрәк бәјәнат вериб ки, тәшкилатын һәрби голунун “Гунејтәрә шәһидләри” табору сионистләрин һәрби карванына һүҹум едиб. Нәтиҹәдә Исраил ордусунун 9 машыны сырадан чыхарылыб.
Һизбуллаһын әмәлијјатындан бир нечә саат сонра сионист режим олан Исраилин ордусунун артиллеријасы Ливанын ҹәнубуна зәрбәләр ендирмишдир. Бундан әлавә режимин пилотсуз тәјјарәләри вә һеликоптерләри өлкәнин шималында учушлар да һәјата кечирибләр.
Һизбуллаһын дүнәнки һүҹуму һәм дахилдә, һәм реҝионда, һәм дә бејнәлхалг аләмдә мүхтәлиф реаксијалара сәбәб олмушдур. Онларын бәзиси бунлардыр:

ДАХИЛИ РЕАКСИЈА
- Әмәл һәрәкаты бәјәнат вериб: Һазыркы һәссас вә чәтин сијаси вәзијјәтдә, дахили, әрәб вә Ислам аләминдә сәјләри бирләшдирмәк, гүдрәт вә мүгавимәтин ҝеҹләндирилмәси ваҹибдир. Ливанын Исраил ишғалында олан Мәзари Шиба вә Кәфәр Шубанын азад едилмәсинин јеҝанә јолу мүгавимәтдир.

- Ливан парламентинин спикери Нәбиһ Бирри дејиб: Һизбуллаһын Исраил әлејһинә кечирдији әмәлијјатын јери Ливан торпағынын бир һиссәсидир.

- Милли Демократик Диалог тәшкилатынын рәиси Вәлид Һәнбәлат дејиб: Сионист режим олан Исраилин Ливана еһтимал едилән һүҹумунун гаршысында дајанмаг үчүн мүнасиб аддымлар атылмалыдыр.
Ливан дәрузиләринин рәһбәри өз Тwиттер сәһифәсиндә јазыб: Тезликлә бөјүк бир бөһрана ҝирәҹәјимиз ајдындыр.
Һәнбәлат Исраили бу бөһранын сәбәбкары сајыб вә јазыб: Әсас сәбәб Исраил вә Нетанјаһунун дәлилијинә гајыдыр. Нетанјаһу ҝәләҹәк сечкиләри өз хејринә етмәк үчүн бу аддымы атыр.

- Ливанлы Гүввәләр партијасынын сәдри Сәмир Ҹәҹә дејиб: Һизбуллаһын Гунејтәрә әмәлијјатына ҹавабы прогнозлашдырыласы дејилди. Һөкумәт, дөвләт вә халг ҹидди тәһлүкәләрә һазыр олсунлар.
О сионист режими писләмәк вә мүгавимәти һимајә етмәк јеринә дејиб: Һизбуллаһын Ливан халгыны Исраиллә мүһарибәдә шәрик етмәјә һаггы јохдур.

- Бејрут алимләр һејәти Һизбуллаһы тәбрик едәрәк дејиб: Һизбуллаһын дүшмәнлә рәфтарда тутдуғу јол доғру јолдур. Дүшмән гүдрәт вә мүнасиб реаксија дилиндән башга бир дил баша дүшмүр.

- Ливанын ҹәнубунда ҹамаат Һизбуллаһын әмәлијјат хәбәрини ешдән кими күчәләрә ахышмыш вә һаваја атәш ачмагла шадјаналыг етмишләр.

- Сионист режим олан Исраилин баш назири Бинјамин Нетанјаһу Һизбуллаһын һүҹумуна реаксија верәрәк дејиб: Мәзари Шибаја олан һүҹумун әвәзини чыхаҹајыг.

- Б. Нетанјаһу тәһлүкәсизлик комитәсинин иҹласында дејиб: Сурија вә Ливан дөвләти һүҹума ҝөрә мәсулијјәт дашыјырлар.

- Б. Нетанјаһу әлавә едиб: Һизбуллаһын бу ҝүнкү һүҹумунда әмәкдашлыг едәнләр бунун бәдәлини өдәјәҹәкләр.
О әлавә едиб: Иран сон вахтлар Һизбуллаһдан истифадә едәрәк Голанда јени ҹәбһә ачмаг истәјир.

- Исраил хариҹи ишләр назири Авигдор Либерман дејиб: Исраил Һизбуллаһын һүҹумуна гүдрәтлә ҹаваб вермәлидир.

- Сионист режим олан Исраилин еһтијатда олан полковники Исраил Зејо Реутерс-ә мүсаһибәсиндә Исраил рәһбәрләринә төвсијә едиб ки, өлкәни Сурија бөһранына даһа чох сүрүкләјән аддымалардан узаглашмаг лазымдыр.

- О бу барәдә дејиб: Исраил өз мәнафијини һимајә етмәлидир. Лакин зәрури олмајан аддымлары атмамалыдыр. Белә аддымлар бизи Сурија гаршыдурмасына чәкә биләр.

- Исраил каналы олан Канал 2 билдириб: Өлкәнин ордусу бу ҝүнкү әмәлијјата гыса вә узун мүддәтли ҹавабы арашдырыр.

- Исраилин һәрби експерти Рун Бен Јешај дејиб: “Дүнән (һүҹумдан бир ҝүн өнҹә) Һизбуллаһ алдадыҹы бир әмәлијјатла Исраилин диггәтини Мәзари Шибадан јајындырды вә бу ҝүн Исраилә зәрбә вура билди.” О һәгигәтдә Исраилин Һизбуллаһа алдандығыны етираф едиб.

- Һааретз гәзети баш назирин апаратындан бир мәнбәјә истинадла јазыб: Нетанјаһунун фикринҹә һүҹумун сәбәбкары Ирандыр.

- Тимес оф Исраел: Исраилин Мүһарибә Назирлији бу фикирдәдир ки, бу Һизбуллаһын сон реаксијасы дејил. Буна ҝөрә дә Һизбуллаһын Исраилин ичәрисинә узанмыш олан тунелләрини ахтарыр.

РЕҜИОНАЛ РЕАКСИЈА
- Фәләстиндә Ислам мүгавимәти тәшкилаты олан ҺӘМАС Һизбуллаһын сионист режим олан Исраилә ҹавабыны тәшкилатын һаггы билиб вә буну мүсбәт дәјәрләндириб.

- Ҹиһад әл-Исламинин һәрби голу олан Сәраја әл-Гудс таборлары да Һизбуллаһын сионист режим олан Исраилә гаршы әмәлијјатыны дәстәкләјиб вә әмәлијјата ҝөрә Һизбуллаһа тәшәккүр едиб.

- “Фәләстинин азадлығы үчүн халг ҹәбһәси” дә Һизбуллаһы тәбрик едәрәк дејиб: Бу әмәлијјат Һизбуллаһын гүдрәтинин ҝөстәриҹисидир. Һабелә Гунејтәрә ҹинајәтинә ҹаваб олараг әвәз чыхма гүдрәтинин ҝөстәриҹисидир.

- Фәләстинин әл-Муҹаһидин һәрәкаты вә Әбдүлгадир әл-Һүсејни таборлары да Һизбуллаһын әмәлијјатыны Исраилин Гунејтәрә ҹинајәти гаршысында тәбии һаггы сајды.

- Әрәб Өлкәләри Иттифагынын баш катиби Нәбил әл-Әрәби дә Тәһлүкәсизлик Шурасындан истәјиб ки, Ливандакы бөһранлы вәзијјәти дајандырмаг үчүн һәрәкәтә кечсин. О Һизбуллаһын командирләринин Гунејтәрәдә террор едилмәсинә һеч бир реаксија вермәмишди. Лакин инди ТШ-дан белә аддым атмағы тәләб едиб.

- Әл-Гүдс таборларынын мәсул шәхси Фарс Неwс-а мүсаһибәсиндә билдириб: “Һизбуллаһын әмәлијјаты сионист дүшмәнә ачыг месаждыр. Белә ки, бу сионист режимин әрәб өлкәләринә ардыҹыл тәҹавүзләринә јүјән вурмағын јеҝанә јолу мүгавимәтдир.”

- Фәләстин Ислами Ҹиһад Һәрәкатынын сијаси апаратынын үзвү Шејх Изам Фарс Неwс-а мүсаһибәсиндә дејиб: Әввәлҹә биз Һизбуллаһ мүҹаһидләринин бу гәһрәман әмәлијјатыны Һизбуллаһын рәһбәрләри вә һәрби кадрларына тәбрик дејирик. Бу әмәлијјат Суријанын Голан бөлҝәсиндә Һизбуллаһын мүбаризләринин терроруна ҝөрә сионист режимдән әвәз чыхма аддымы олду.
О дејиб: Тәҹавүз едән Исраил иди. Гаршы тәрәфдә исә Һизбуллаһ өзүнү мүдафиә етди. Исраилин Ливандан ишғал етдији әразидә Һизбуллаһын мисилсиз әмәлијјат кечирмәси чох дүшүнүлмүш аддымдыр. Чүнки Һизбуллаһ Ливан халгыны јени мүһарибәдән узаг сахламаг истәјир.

- Фәләстинин Ислам мүгавимәти тәшкилатлары Гәззәдә топланараг Һизбуллаһын сионист режим әлејһинә әмәлијјатыны дәстәкләјибләр. ҺӘМАС, Ислами ҹиһад, Фәтһ вә Фәләстинин азадлығы үчүн халг ҹәбһәси үзвләри бу топлантыда Һизбуллаһы һимајә етмиш вә билдирмишләр: Сионист режим олан Исраилин Ливан, Сурија вә ја башга мүсәлман өлкәсинә гаршы һеч бир тәҹавүзү ҹавабсыз галмајаҹаг. Сионистләр өз ҹинајәт вә тәҹавүзләринә ҝөрә реаксијалары ҝөзләсинләр.

БЕЈНӘЛХАЛГ РЕАКСИЈА
- Сионист режим олан Исраилин тәҹавүзүнү писләмәкдән чәкинмиш Америка дүнән Һизбуллаһын әмәлијјатыны писләјиб вә буну “гәддар аддым” адландырыб.

- АБШ ХИН сөзчүсү Жен Псаки бөһран јаранмамасы үчүн һәр ики тәрәфин өзүнү ҝөзләмәсини истәјиб. О дејиб: Биз Исраилин тәбии өзүнү мүдафиә һаггыны дәстәкләјирик. Биз бундан өнҹә дә реҝионда асајишин позулмасына сәбәб олан Сурија бөһранынын фәсадларындан нараһат олдуғумузу билдирмишдик.

- Әмәлијјата реаксија верән өлкәләрдән бири дә Франса олмушдур. Франса ХИН-и БМТ ТШ-нын фөвгәл-адә иҹлас кечирмәсини истәјиб.

- БМТ-нин Ливан үзрә әлагәләндирҹиси дә һәр ики тәрәфин вәзијјәти шиддәтләндирәҹәк аддымлардан чәкинмәсини истәјиб.

- Реутерс аҝентлији Һизбуллаһын әмәлијјатдан сонра јајымладығы “1 сајлы бәјәнат”-ына ишарә едәрәк јазыб: Адындан мәлум олдуғу кими Һизбуллаһ башга әмәлијјатлар да кечирәҹәк.

- ББҸ: Исраил билдириб: Һизбуллаһын әмәлијјат мөвгеләринә һава вә гуру һүҹумлары кечириләҹәји планда вар.
- Мавританијанын бәзи сијаси партијалары Һизбуллаһын әмәлијјатыны дәстәкләјибләр. Бу партијалар өз бәјәнатларында билдирибләр: Сионист режимин ишғалчылығы гаршысында әрәб вә Ислам мүгавимәтини дәстәкләјирик.

- Бәһрејнин “14 феврал” ҹаванлар коалисијасы бәјәнат верәрәк бу әмәлијјаты дәстәкләјиб. Бу коалисија Ислам мүгавимәтинә мүвәффәг әмәлијјата ҝөрә тәбрик дејиб.

- Јәмәнин Әнсаруллаһ тәшкилаты да Һизбуллаһы кечирдији әмәлијјата ҝөрә тәбрик едиб.
Əнсаруллаһ тәшкилаты әлавә едиб: Һизбуллаһын Ливанын ҹәнубундакы Мәзари Шибада әмәлијјаты бир даһа Ислам үммәтинин диггәтини Фәләстинә ҹәлб етди. Һалбуки тәкфирчи вә террорчу груплашмалар үммәтин диггәтини Ислам өлкәләриндәки дағыдыҹы мүһарибәләрә ҹәлб етмишдиләр.


6820 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...