Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Декабр 2014

Охудуғун рөвзәләрдә јалан вар!

Һөҹҹәтүлислам Насир Рәфии Имам Һүсејн (ә) әзадарлыглары вә диҝәр мәрасимләрдә мәзһәби ашағылајаҹаг әмәлләрдән чәкинмәји, мүстәһәб әмәлләри ваҹиб әмәлләрдән өнәмли сајмамағы төвсијә едиб. Елм һөвзәсинин устады билдириб ки, Ашуранын тәһрифи јолверилмәздир вә алимләр бу саһәдә чалышмалыдыр.

Һөҹҹәтүлислам Рәфии Имам Казимдән (ә) нәгл олунмуш бир һәдис әсасында бүтүн елмләрин дөрд мөвзуда ҹәмләндијини вә бу мөвзулара варид олан шәхсин алим олдуғуну вурғулајыб. Устад Рәфии гејд едиб ки, һәдисдә алим дејәркән мәрифәт саһиби олан дин алимләри нәзәрдә тутулуб. Һөҹҹәтүлислам Рәфии Имам Казимин (ә) Рәббани алимләрин малик олдуғу дөрд хүсусијјәт барәдә бујуругларыны белә шәрһ едиб:

Биринҹи хүсусијјәт Аллаһшүнаслыгдыр. Имам Казимин (ә) бујуруғуна әсасән, башга биликләрә саһиб олмаг үчүн өнҹә Аллаһы танымаг лазымдыр. Бәзиләри һәлә дә бүтә, бузова пәрәстиш едир. Мәсәлән, һиндулар беләдир. Һәтта мәсиһиләр Аллаһын ата, оғул вә руһул-гүдсдән ибарәт олдуғуну дүшүнүр. Коммунистләр исә үмумијјәтлә илаһи варлыға инанмыр. Демәк, биринҹи суал будур ки, варлыг аләмини јарадан, инсана дүшүнҹә верән кимдир? Микробиолог Луи Пастер дејир ки, кичик кәшфләрдән сонра Аллаһа етигадым ҝүҹләнди; баша дүшдүм ки, варлыг аләминдә ән кичик зәррәдән тутмуш нәһәнҝ ҹисмләрә гәдәр һәр шеј нәзмә табедир. Бәли, һәр бир инсан мүәјјән бир јолла Аллаһы таныја биләр. Алим елм, әкинчи тәбиәт васитәси илә Аллаһа иман ҝәтирә биләр. Гурани-Кәримдә бујурулур ки, инсанын еһтијаҹ дујдуғу илк мәсәлә Аллаһын варлығыны дәрк етмәкдир. Инсан буну дәрк етсә өз руһунун еһтијаҹларыны тәмин етмәк үчүн бүтләрә үз тутмаз. Бир заман мејданы тутмуш коммунистләр бу ҝүн дә вар. Онлар дүшүнүрләр ки, варлыг аләми өз-өзүнә јараныб. Имам Хомејни (р) Советләр Бирлијинин рәһбәри Горбачова мәктуб јазыб, ону һәгиги илаһи јола дәвәт етди. Бу ҝүн буддистләр бүтә етигад едир. Инсана, һејвана пәрәстиш едәнләр дә вар.
İмам Казимин (ә) бујуруғуна әсасән икинҹи хүсусијјәт инсанын өзүнү танымасыдыр. Инсан өз кимлијини, өз истедадларыны танымалыдыр. Аллаһы танымадан өзүнү танымаг мүмкүнсүздүр.
Һәдисдәки үчүнҹү мөвзу инсанын вәзифә мәсулијјәтини дәрк етмәсидир. Мәсулијјәтли инсан баша дүшүр ки, варлыг аләми бош јерә јарана билмәз. Һикмәтли Аллаһ мәнасыз иш ҝөрмәз. Гуранда да инсаны ојатмаг үчүн суал верилир ки, сизи бош јерә јаратдығымызы дүшүнүрсүнүз?! Билмәлијик ки, Аллаһын бизи јаратмагда мәгсәди нәдир, бу дил, әл-ајаг, истедадлар бизә нә үчүн верилиб? Биз мәләк кими дејилик. Азадлығымыз олдуғундан ҝүнаһа батмағымыз мүмкүндүр. Инсан јарадылыб ки, мәсәлән онун өз дилиндән тәһгир, јохса зикр үчүн истифадә едәҹәји ајдын олсун. Ајәтуллаһ Ҹәвади Амули дејир ки, нә үчүн Аллаһ әввәлҹә Гуран, сонра инсаны јаратдығыны бујурур? Дәлили будур ки, инсан Гураны дәрк етмәклә өз инсанлығыны дәрк едир. Гуран әхлагына малик олан инсан бир анда өзүндән чыхыб гәзәбләнмир. Амма бағышламаға тәләсир. Беләҹә бүтүн елмләр Аллаһшүнаслыгда, инсанын өзүнү танымасында, вәзифәсини билмәсиндә ҹәмләшиб.
Бу ҝүн мәҹази фәза ҝенишләниб, интернет, пејк шәбәкәләри ҝүндәми тутуб. Дүшмән ҝәнҹ нәсли диндән чыхармаг үчүн милјардлар хәрҹләјир. Әхлагсызлыг бир мәмләкәтә һаким олдугда бу мәмләкәт Сәба мәмләкәти кими дағылыр вә мүһарибәјә еһтијаҹ галмыр. Идеоложи мүһарибәнин гаршысында дајанмаг дини һејәтләрин дә вәзифәсидир. Амма хурафата јол вермәк олмаз.
Имам Казимин (ә) бујуруғунда дөрдүнҹү нөгтә проблемләри танымагдан ибарәтдир. Әзадарлыгларда, Мәһдәвијјәт мөвзусунда, диҝәр мәрасимләрдә тәһрифләрә јол вермәмәк, мүстәһәб ишләри ваҹибләрин фөвгүнә галдырмамаг лазымдыр. Бәзән рөвзәләрдә һәгигәтә ујғун олмајан сөзләр ешидирик. Унутмајаг ки, ән бөјүк јалан Аллаһ вә Пејғәмбәрин (с) адындан данышылан јаландыр.
Бир шәхс јухуда Имам Һүсејнин (ә) бәдәнинин тикә-тикә гопарылдығыны ҝөрдү. Диксиниб, јухудан ојанды. Башына ҝәләни бир алимә данышды, алим бујурду ки, охудуғун рөвзәләрдә јалан вар, Имам Һүсејн (ә) бундан ниҝарандыр. Һиҹри 61-ҹи ил, Кәрбәла һадисәсиндән сонра әзадарлыгларда мән Һүсејнин (ә) итијәм кими сөзләр ишләдилмәјиб. Ханым Зејнәб (с) гәтлҝаһа ҝәлдији заман дедији сөз бу олду: “Пәрвәрдиҝара, бу гурбанлығы биздән гәбул ет.” Сонра әзадарлыгларда нөвһәләр охунду. Имам Һүсејн (ә) өмрүнүн сон анларында додаглары алтында деди: “Пәрвәрдиҝара, Сәнин разы олдуғуна мән дә разыјам.” Ашуранын тәһрифинә јол вермәјәк.

Nur-az.com


9898 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP