Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Сентјабр 2022

Фазилаб атасынын ҝоруну сөјдүрүр

Бәзән бир инсан јанлыш бир иш ҝөрүр, өзүндән даһа чох атасынын ҝоруну сөјүрләр. Мәсәлән, дејирләр ки, атасынын ҝоруна итин нәҹиси олсун. Әлбәттә, јазыг атанын бурда ҝүнаһы јохдурса ону ҝүнаһсыз јерә тәһгир етмәк олмаз. Амма әминликлә демәк олар ки, Фазилаб Гәзәнфәроғлунун атасынын ҝоруна итин нәҹиси олсун дејәнләр варса һаглы јерә сөјүбләр. Она ҝөрә јох ки, Фазилаб дуруб ҹамаатын дини инанҹларына, мәрсијә демәсинә мурдарламаг дејир. Әҝәр, Фазилаба ҝөрә атасынын ҝору сөјүлүрсә бу Фазилабын өз атасыны бу ҝүнә гојмасы мәнасындадыр. Бу, јолверилмәздир. Амма Фазилабын атасы она ҝөрә сөјүлүр ки, атасы ону бу ҝүнә гојуб. Бир вахтлар арвад ҹинсијјәт органы илә чағрылан Гәзәнфәр отелдә фаһишәхана ачыб зинадан пул газанмасајды инди Фазилаб кими бинамуслар, бишәрәфләр, мурдар ҹәмдәкләр шәһид дәфниндә охунан мәрсијәләрә мурдарламаг демәздиләр. Шәһидин дәфн едилдији јерләр сәнин мурдар ајагларын ора дәјәндә мурдарланмаг баш верә биләр. Сәнин кими бинамуслары шәрәфсиз Гәзәнфәр кимиләр зина пулу илә бөјүтмәсәјди инди үфунәт ији верән ағзыны ачыб данышмаздын.

Амма нә гәдәр истәјирсән атаны сөјдүр. Сән нә гәдәр шиәјә, онун дининә дил узадыб мурдарламаг сөзләриндән истифадә едәҹәксән биз дә бир о гәдәр сәнин кими бинамусларын габағында дајанаҹағыг. Әсил ҹәһәннәм олуб шиә дијарындан ҝетмәли бинамус, бигејрәт сәнсән.

Доғрусуну Аллаһ билир. Ола биләр ки, бишәрәф Гәзәнфәр һарам тикә илә Фазилаб кими бир бинамус бөјүтдүјү үчүн шәрәфсиз Фазилаб да атасыны тез тез ҹәфәнҝијатлар данышмагла сөјдүрүб атасындан интигам алыр.


6082 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP