Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Нојабр 2021

Дүз сөз аҹы олар гануну сизә дә аиддир

ГМИ-дә тәмсил олунан бәзи илаһијјатчылар баланслашдырылмыш сијасәт јүрүтмәјә чалышырлар. Онлар арасында еләләри вардыр ки, там олараг Ирана дил узада билмир. Дини ҹамиәнин ҹидди гынағы илә үзләшәҹәкләрини билирләр. Диҝәр тәрәфдән исә өз вәтәнимизи горујуруг демәклә Гарабағ мүһарибәсиндә Иранын мүәјјән сәһвләринин олдуғуну әсас ҝәтириб тәнгид едирләр.

Амма бурада диггәт едилмәли олан бир мәсәлә вардыр. Әҝәр онлары бу ишә вадар едәнләр варса вә ја кимләрсә онлары ишдән чыхартмагла, һәбслә һәдәләјирсә онлар да бу тәхрибатдан гачмаг үчүн белә едирләрсә бу барәдә данышмырыг. Бунун өзү бир мөвзудур. Амма јох көнүллү шәкилдә өзләринин ифадә азадлыгларына саһиб олдугларыны әсас ҝәтириб бу ҹүр һадисәләр барәдә фикир билдирирләрсә о заман ачыг ашкар ики мәсәләјә ајдынлыг ҝәтирмәк лазымдыр.

Бу ики мәсәләјә ҝәлмәздән өнҹә буну дејәк ки, бу илаһијјатчылары тәнгид едәнләр мејдана чыханда онларын тәрәфдарлары чәкинмәдән дејир ки, дүз сөз аҹы олар. Јәни, ГМИ илаһијјатчыларынын Иран әлејһинә данышдыглары дүз вә һаглы сөздүр, она ҝөрә дә Ирана мејилли дини ҹамиә үчүн аҹы олур. Чох ҝөзәл, билдик ки, сиз бу мөвгеји дүзҝүн вә һаглы һесаб едирсиз. Буна ҝөрә дә тәнгид едирсиз. Амма унутмајын ки, һәмин ганун сизә дә аиддир. Бу мәнтиг сизә дә шамил едилмәлидир.

Инди исә ҝәләк ики мәсәләјә. Бу ики мәсәләни суал да һесаб едә биләрик. Илк суал бундан ибарәтдир ки, ахы дүнәнә гәдәр сизин дуа етдијиниз президент Ирандан һеч бир јанлыш аддымын олмадығыны дејирди. Неҹә олду? Бирдән бирә нә баш верди? Нијә о заман президенти тәнгид етмирдиниз? Буна ону да әлавә едәк ки, бир дәстә дини иҹмалар һәтта јығылыб ишғалдан азад олунмуш әразиләрдәки мәсҹидләрә ҝетмишдиниз. ГМИ сәдри дә орда иди. Онунла бирликдә Али Дини Лидерин Азәрбајҹандакы нүмајәндәси дә сәфәрдә иштирак едирди. Һәтта, бир дәфә ГМИ сәдри пишнамаз дајананда башга вахт Али Дини Лидерин нүмајәндәси сејјид Әлиәкбәр Оҹагнежад пишнамазлыг едирди. ГМИ сәдри һәтта ачыг ашкар деди ки, Ајәтуллаһ Хаменеинин фәтвасы бизи гәләбәјә апарды. Һәмин вахтларда архајынлыгла дејә биләрик ки, бу ҝүн Ираны тәнгид едән ГМИ-јә бағлы илаһијјатчылар о заманлар севиниб дејирдиләр ки, Аллаһа шүкүр ки, Иранла арамыз јахшыдыр. Бәс инди нә олду?

Буну да бир кәнара гојуб икинҹи суалы верәк. Әҝәр сөһбәт һаггы демәкдән ҝедирсә нијә бир дәфә өлкәдә әршә дирәнән һагсызлыгдан данышмырсыз. Бир сәс јазысы, бир видео ҝөстәрә биләрсинизми ки, орда сиз өлкәдәки һагсызлыға гаршы нәсә демиш оласыз? Нә гәдәр инсаны, диндары, руһанини ҝүнаһсыз јерә шәрләјирләр. Нијә һагсызлыгдан данышмырсыз? Јохса өлкәдә һагсызлығын олдуғуну данырсыз? Ираны Гарабағ мүһарибәси сәбәбијлә гынајырсыз бәс нијә өзүнү јандыран, өлдүрән, етираз едән, аҹындан өлән газиләрин һагларыны тапдајанлара ҝүлдән артыг сөз демирсиз. Елә буна ҝөрә дә һеч ким сизин сәмимијјәтинизә инанмыр. Сизә инананлары да Иранла өз аранызда тәрәддүддә сахламысыз. Јазыглар билмир ки, сизин тәрәфинизи сахласын, јохса Иранын?
Əҝәр дүз сөз аҹыдырса сизә дејилән сөзләрин дә сизи нараһат етдији үчүн аҹы сөз олдуғу мәлумдур. Аҹы сөздүрсә сизин мәнтигинизлә бу сөзләр дүз вә һагг сөзләрдир.


3195 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP