Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Ијул 2021

Имам Һүсејнин (ә) карванынын кечдији дүшәрҝәләр (1-ҹи һиссә)

Мәләл
Əбу Вагид Лејсинин Имам Һүсејнлә (ә) ҝөрүшү

Әбу Вагид Лејси бу дүшәрҝәдә Һүсејнлә (ә) растлашыр. Имама (ә) јолундан гајытмағы вә гијам етмәмәји төвсијә едир. Имам (ә) исә онун төвсијәсинә мәһәл гојмадан өз јолуна давам едир.

Әбва
Абдуллаһ ибн Өмәрин Имам Һүсејнлә (ә) ҝөрүшү

Имам Һүсејн (ә) сәһабәләри илә бирликдә Сәјјалә, Рәвһа, Рәвисә, Ләһји-Ҹәмәл вә Сүгја дүшәрҝәләриндән кечдикдән сонра Әбваја чатыр. Пејғәмбәрин (с) анасы Аминәнин гәбри бурада јерләшир. Бәзи рәвајәтләрә ҝөрә, икинҹи хәлифәнин оғлу Абдуллаһ ибн Өмәр бу дүшәрҝәдә Имамдан (ә) гајытмасыны вә һөкумәтә етираздан әл чәкмәсини истәјир. Анҹаг Имам (ә) гәбул етмир вә өз јолуна давам едир. Рәј Һәрәши, Мәһјәә (Ҹөһфә), Гудәјд, Усфан вә Мәрр әз-Зәһран карванын кечмәли олдуғу диҝәр беш дүшәрҝәдир.

Тәним
Һөкумәт мәмурлары јолу бағлаја билмир

Һөкумәт мәмурлары Имам Һүсејнин (ә) карванынын гаршысыны алмаг үчүн план гурурлар. Имам (ә) исә бундан хәбәр тутараг онларын планыны позур. Имам (ә) адәтән ҝедилән шимал-шәрг јолу илә дејил, шимал-гәрб истигамәтиндә олан Тәнимә тәрәф һәрәкәт едир. Бу јол мәмурларын ағлына да ҝәлмирди. Јолу дәјишдикләринә ҝөрә Имамын (ә) карванынын јолу тәгрибән 9 км. узаныр.


Бәни-Амир бағы
İмам Һүсејнин (ә) Мәһәммәд Һәнәфијјәјә вә аиләсинә мәктуб јазмасы

“Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим. Һүсејн ибн Әлидән Мәһәммәд ибн Әлијә. Мәнә гошулсаныз, шәһид олаҹагсыныз. Әкс тәгдирдә, гәләбә чалмајаҹагсыныз. Вәссалам”. Бу мәктубу Имам (ә) Бәни-Амир бағына чатдыгда гардашы Мәһәммәд Һәнәфијјәјә јазмышдыр.

Һаҹир
Гејс ибн Мүсәһһәр Сејдавинин вәзифәси

Имам Һүсејн (ә) куфәлиләрә мәктуб јазыр: “Мүслимин мәктубу чатды, өјрәндим ки, сиз мәнә көмәк етмәк вә һаггымызы алмаг үчүн бирләшмисиниз вә мәним ҝәлишими ҝөзләјирсиниз. Аллаһ бизә вә сизә хејир версин! Бу ишинизин әвәзиндә сизә ән јахшы мүкафат диләјирәм!”
Мәктубу куфәлиләрә чатдырмаг үчүн Имамын (ә) сәһабәләри арасындан Гејс ибн Мүсәһһәр сечилир. Лакин јолда Үбејдуллаһын әсҝәрләри ону тутурлар.
“Еј ҹамаат, Аллаһын ән јахшы бәндәси сизә доғру ҝәлир. Она дәстәк верин!”
Гејсин шәһадәтдән өнҹә Куфә әһалисинә сон сөзләри бунлар иди.

Хүзејмијјә
Һәзрәт Зејнәбин (ә) доғру јухусу

Һава гараланда Хүзејмијјә мәнтәгәсинә чатдылар. Чохлу ағаҹлар, көлҝәликләр вә су гујулары Имамын (ә) карванынын истираһәт етмәсинә шәраит јаратмышды. Сәһәр ачыланда һәзрәт Зејнәб (ә) гардашына деди:
“Гардашым! Дүнән ахшам чадырдан чөлә чыхдым. Бир сәс дејирди: “Еј ҝөз! Јахшы бах, мәндән сонра ким шәһидләрә ағлајаҹаг? Өлүмләри онлары вәд верилмиш әмәлин иҹрасына тәрәф апарыр.”
Имам (ә) бујурду: “Баҹы, бизим гәза вә гәдәримиздә олан һәр шеј һәјата кечәҹәк!”


Зәдуд
İмамын Зүһејр ибн Гејнлә ҝөрүш

Карван Зәдуда чатанда Һүсејн (ә) Зүһејрин хејмәсини ҝөрүр. О, һәҹҹ сәфәриндән гајыдыб Куфәјә ҝедирди. Имам (ә) ону ҝөрүшә дәвәт едир. Зүһејр онунла ҝөрүшмәк истәмир, лакин һәјат јолдашынын сөзләриндән сонра ҝедир.
Бир нечә дәгигәдән сонра әһвалы дәјишмиш бир вәзијјәтдә хејмәсинә гајыдыр. Имамла (ә) сөһбәт ону дәјишдирмишди. Зүһејр хејмәсини Имамын (ә) хејмәсинин јанында гурур вә о һәзрәтин достларына гошулур.

Сәләбијјә
Мүслим вә Һанинин шәһадәт хәбәри

Карван Сәләбијјә мәнтәгәсинә чатанда Имам (ә) Мүслим вә Һанинин шәһид олдугларыны ешитди.
Бу мәнтәгәдә Әбу Һәррә адлы бир нәфәр өзүнү Имама (ә) чатдырды вә һәзрәтин һәрәкәтини сәрт гынајараг деди: “Нә үчүн әмәвиләрлә гијама галхмысан?”
Имам (ә) бујурду: “Бәни-Үмәјјә әмлакымы алды, сәбир етдим, сөјдүләр, дөздүм, ганымы төкмәк истәјирдиләр, орадан чыхдым. Анд олсун Аллаһа! Зүлмкар дәстә мәни өлдүрәҹәк, Аллаһ да онлара зилләт вә кәсәр гылынҹ һаким едәҹәк”.


5107 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP