Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Декабр 2020

Имам Һүсејнин (ә) Мина хүтбәси

58-ҹи һиҹри-гәмәри илиндә, Мүавијәнин өлүмүндән ики ил өнҹә Имам Һүсејн (ә), Абдуллаһ ибн Аббас вә Абдуллаһ ибн Ҹәфәр һәҹҹ сәфәринә јола дүшдүләр. Бу сәфәрдә Имам Һүсејн (ә) өз дөврүнүн алимләринә һөҹҹәти тамамламаг мәгсәдилә мин нәфәрә јахын сәһабә вә табеини Мина сәһрасына топлајараг хүтбә охуду. Имам (ә) өз хүтбәсиндә алимләрин вәзифәсини вә зүлмкар Әмәвиләр һөкумәтинә гаршы өз ҹиһадынын сәбәбини изаһ етди.
Бу хүтбәнин јер алдығы ән гәдим китаб бөјүк алим Ибн Шөбә Һәрранинин гәләмә алдығы “Туһәфул-угул” (1) китабыдыр. Даһа сонра Фејз Кашани “Әл-Вафи” (2) вә Әлламә Мәҹлиси “Биһарул-әнвар” (3) китабында бу һәдиси “Туһәфул-угул” китабындан нәгл етмишдир.

Мина хүтбәси

“Еј инсанлар, Аллаһын өз достларына нәсиһәт едәрәк (јәһудиләрин) дин алимләрини данламасындан ибрәт алын. Аллаһ бујурур: “Нә үчүн дин хадимләри вә баш кешишләр онлара ҝүнаһ сөзләри вә һарам јемәји гадаған етмирләр? Онларын төрәтдикләри неҹә дә писдир!” (4) вә јенә бујурур: “Исраил оғулларындан кафир оланлара ләнәт охунду... Онларын ҝөрдүкләри иш неҹә дә пис иди!” (5) Һәгигәтдә, Аллаһ онлары бу ҹәһәтдән мәзәммәт едир вә данлајыр ки, онлар ҝөзләри илә зүлмкарларын фәсад вә пис ишләрлә мәшғул олдугларыны ҝөрүрдүләр, лакин бу чиркин әмәлләр гаршысында лагејдлик ҝөстәрир, онлара мане олмурдулар. Чүнки һәм онлардан алдыгларына бағланмышдылар, һәм онларын әзаб-әзијјәтләринә туш ҝәләҹәкләриндән горхурдулар. Һалбуки, Аллаһ-Таала бујурур: “Инсанлардан горхмајын, Мәндән горхун!” (6) вә јенә бујурур: “Мөмин кишиләр вә мөмин гадынлар бир-бирләринин досту вә һамисидир. Онлар јахшы ишләр ҝөрмәји әмр едәр, пис ишләри јасаг едәр.” (7)
Ҝөрүрүк ки, бу ајәдә мөминләрин бир биринә гаршылыглы севҝиси, һимајәдарлығы олан сифәтләрини сајмагда, Аллаһ-Таала јахшылыға дәвәт етмәк вә писликдән чәкиндирмәкдән башлајыр вә илк нөвбәдә бу мәсәләләри онлар үчүн ваҹиб едир. Чүнки Аллаһ билир ки, бу ики илаһи ваҹибатын јеринә јетирилмәси диҝәр ваҹиб ишләрин –истәр чәтин, истәрсә дә асан– ҝөрүлмәсини асанлашдырар. Бунун сәбәби одур ки, јахшы ишләрә дәвәт етмәк вә пис ишләрдән чәкиндирмәк бүтүн инсанлары Ислама доғру дәвәт етмәкдән; зүлмә мәруз галмыш инсанларын һагларыны өзләринә гајтармагдан; зүлмкарларла мүбаризә вә мүхалифәт етмәкдән; милли сәрвәтин вә мүһарибә ҝәлиринин Исламын әдаләтли ганунлары әсасында бөлүнмәсинә тәлаш етмәкдән; сәдәгәләрин (зәкат вә бүтүн ваҹиб, јахуд көнүллү өдәнҹләр) дүзҝүн вә ваҹиб јерләрдән топланмасына вә алынмасына, һәм дә шәри вә дүзҝүн јолда сәфр олунмасына чалышмагдан ибарәтдир. 

Бундан әлавә, сиз еј елм вә алимликдә мәшһур олан вә ады јахшылыгла чәкилән, ҹәмијјәт арасында хејирхаһлыг, нәсиһәт вә һидајәт етмәклә танынан вә Аллаһа хатир ҹамаатын гәлбиндә әзәмәт вә севҝи илә јер тутан, белә ки, онун сәбәби илә гүдрәтли ҹамаат сиздән горхан, ҝүҹсүзләр сизә һөрмәт ҝөстәрән, ондан үстүн олмадығыныз вә ондан гүдрәтли олмадығыныз шәхсләрин сизи өзләриндән үстүн сајдығы, өз немәтләрини өзләриндән әсирҝәдији һалда сизин ихтијарынызда гојдуғу, алаҹаглары (јахуд үмуми бүдҹәдән верилмәли олан пајлары) өдәнмәдикдә васитә олан, јол ҝедәркән мөһтәшәм, әзәмәтли шаһлар вә бөјүк инсанлар кими аддым атан дәстә! Бүтүн бу һөрмәтләр вә мәнәви гүдрәтләрә сиздән Аллаһын ганунларыны һәјата кечирмәјә һиммәт ҝөстәрмәјиниз ҝөзләндији үчүн наил олмамысынызмы? Һәрчәнд, әксәр һалларда Аллаһын ганунларыны һәјата кечирмәкдә сәһләнкарлыг етмисиниз; Аллаһын сизин өһдәнизә гојдуғу вәзифәләрин чохуну јеринә јетирмәдиниз; мәсәлән, имамларын һаггына ҝөз јумдунуз, ҝүҹсүз инсанларын һаггыны зај етдиниз, ејни һалда өз һаггыныз олдуғуну ҝүман етдијиниз шејләр үчүн галхдыныз. Аллаһ јолунда нә пул хәрҹләдиниз, нә дә Јараданын јолунда ҹанынызы тәһлүкәјә салдыныз, нә дә Аллаһа хатир бир гәбилә вә ја бир групла гаршылашдыныз.
Сиз арзу едирсиниз вә өз һаггыныз билирсиниз ки, Аллаһ Өз ҹәннәтини, Өз Пејғәмбәри (с) илә гоншу олмағы вә әзабындан аманда галмағы сизә тәгдим етсин! Еј Аллаһдан бунлары ҝөзләјән кәсләр, мән горхурам ки, Аллаһ сизә гәзәбләнсин. Чүнки сиз Аллаһын әзәмәт вә иззәти сајәсиндә белә уҹа мәгамлара јетишмисиниз, лакин Аллаһа мәрифәти тәблиғ едән аллаһтаныјанлара һөрмәт етмирсиниз. Һалбуки, сиз Аллаһа ҝөрә Онун бәндәләри арасында һөрмәт саһибисиниз. Һабелә, она ҝөрә сизин үчүн горхурам ки, Аллаһ гаршысында олан әһд-пејманлар сындырылмасыны вә ајаг алтына атылмасыны өз ҝөзүнүзлә ҝөрүрсүнүз, амма бундан нараһат дејилсиниз. Һалбуки, аталарынызын бир сыра әһдләринә ҝөрә, нараһат вә пәришан олурсунуз. Инди Пејғәмбәрлә (с) бағланмыш әһдләрә (8) гаршы етинасызлыг олунур. Корлар, лаллар, зәифләр вә мискинләр бүтүн шәһәрләрдә башсыз галыблар, онлара рәһм олунмур, онларын мәгамына ујғун бир иш ҝөрмүрсүнүз, белә бир иш едә биләҹәк вә сизин шәнинизин јүксәлмәсинә тәлаш едәҹәк кәсә дә етина, јахуд көмәк етмирсиниз. Ширин дилинизи ишә салмаг, јалтаг вә зүлмкарларла сазиш етмәклә өзүнүзү зүлмкар һакимләрин гаршысында аманда сахлајырсыныз. Бүтүн бунлары Аллаһ гадаған етмишдир вә бир-биринизи дә ондан чәкиндирмәјә ҝөстәриш вермишдир. Лакин сиз онлардан гафил олмусунуз. 

Сизин мүсибәтиниз бүтүн инсанларын мүсибәтиндән ағырдыр. Чүнки алимлик мәгамыны сиздән ҝери алыблар. Каш, буну биләјдиниз! Һәгигәтдә, өлкәнин иҹра ишләри, мәһкәмә һөкмләринин чыхарылмасы, өлкәнин лајиһә вә програмларынын гәбул едилмәси Аллаһ һагларынын әманәтдар шәхсләри, һалал-һарама вагиф руһани алимләрә тапшырылмалыдыр. Амма инди бүтүн бу мәгамлар сизин әлиниздән алынмышдыр. Бунун бир сәбәби вардыр вә о да будур ки, сиз һагг оху (Ислам гануну вә Аллаһын һөкмү) әтрафындан пәракәндә олмуш вә узаглашмысыныз, доғрулуғу вә кејфијјәти барәдә ајдын дәлил-сүбутлары олан сүннәләр һагда ихтилафа дүшмүсүнүз.
Сизләр Аллаһ јолунда әзаб-әзијјәтә вә зәһмәтләрә дөзән адамлар олсајдыныз, гәрарларын гәбул едилмәси үчүн сизин јаныныза ҝәләҹәкдиләр, ишләрин мәрҹәси олаҹагдыныз. Амма сиз зүлмкарлара маҹал вердиниз ки, бу мәгамлары сиздән алсынлар. Шәриәтә бағлы бир һөкумәти онларын әлинә кечмәјә имкан јаратдыныз. Беләликлә, онлар өз ҝүманлары әсасында һөкумәт ишләринә јијәләндиләр, нәфси истәкләрини вә шәһвәтләрини тәмин етмәк јолуну рәһбәр тутдулар. Онларын һөкумәтә јијәләнмәсинин сәбәби сизин өлүмдән горхмағыныз вә өтәри һәјата бағлы олмағыныздыр. Сиз бу руһијјә вә сечдијиниз јолла зәиф бир топлуму бу зүлмкарларын ҹајнағына салдыныз. Беләликлә, бир груп гул кими әзилди, диҝәр бир групун да чарәсизләр кими өз јемәк-ичмәјини тәмин етмәјә башы гарышды, өзбашына һакимләр дә өз истәкләринә ујғун әмәл етдиләр, һәвәсләринә ујуб рүсвајчылыг јаратдылар, бәдхисләтләрин ардынҹа ҝетдиләр вә Аллаһ гаршысында һәјасызлыг етдиләр. Һәр јердә онларын тәрәфиндән минбәрә чыхан бир натигләр вар вә минбәрдә чыхыш етмәк онлара тапшырылыб. Јер үзү онлар үчүн ҝениш вә әлләри дүнјада ачыгдыр; ҹамаат онлара гул олуб, өзләрини горумаға ҝүҹләри јохдур, һакимләрдән бири диктатор, кинли вә бәдхаһдыр, диҝәр бири зәифләри әзир, онлара гаршы гулдурлуг едир, чәтинлик төрәдир, башга бириси исә халга һаким олараг нә Аллаһы таныјыр, нә ахирәтә инаныр. Чох тәәҹҹүблүдүр! Нә үчүн дә тәәҹҹүбләнмәјәсән! Ҹамиә һијләҝәр вә зүлмкар һакимин әлинә дүшмүшдүр; онун малијјә назири зүлм едир, валиси диндар әһалијә гаршы рәһимсизлик ҝөстәрир. Кешмәкешдә олдуғумуз мәсәлә барәдә Аллаһ Өзү һакимлик едәҹәк, бизим арамызда баш верәнләрлә бағлы гәти һөкм верәҹәкдир.

Илаһи! Һәгигәтән Сән Өзүн билирсән ки, гијамымыз (9) сәлтәнәт вә дәјәрсиз дүнја малы топламаг үчүн дејилдир. Бизим гијамымыз, Сәнин дининин парлаг дәјәр вә принсипләрини ҝөстәрмәк, шәһәрләриндә ислаһат апармаг, мәзлум бәндәләрини әмин-аманлыға чыхармаг, онларын һагларыны өзләринә гајтармаг, тәјин етдијин вәзифә, сүннә, ганун вә һөкмләринә әмәл олунмасы үчүндүр.
Она ҝөрә дә сиз (дин алимләри) бизә бу мәгсәдә чатмагда көмәк етмәсәниз вә һаггымызы гәсбкарлардан алмасаныз, зүлмкарлар сизә һаким олаҹаг, Пејғәмбәринизин (с) нуруну сөндүрмәјә чалышаҹаглар. Аллаһ бизә кифајәтдир, Она тәвәккүл едирик, Она үз ҝәтиририк вә гајыдышымыз Она тәрәфдир.” (10)

“Туһәфул-угул”, сәһ. 237.
2 “Әл-Вафи”, ҹ. 15, сәһ. 177.
3 “Биһарул-әнвар”, ҹ. 97, сәһ. 79.
4 “Маидә” сурәси, ајә 63.
5 “Маидә” сурәси, ајә 78-79.
6 “Маидә” сурәси, ајә 44.
7 “Төвбә” сурәси, ајә 71.
8 Пејғәмбәрлә (с) бејәт етмәк јолу илә өһдәјә ҝөтүрүлән ислами мәсәләләр нәзәрдә тутулур. Һәмчинин, Гәдир-Хумда Пејғәмбәр (с) гаршысында һәзрәт Әлинин (ә) вә онун өвладларынын (ә) вилајәтинә табе олуб, итаәт едәҹәкләринә аид бағланан әһд.
9 Әмәвиләрә гаршы башладығымыз мүбаризә.
10 “Туһәфул-угул”, сәһ. 237-239.


3799 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP