Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Ијул 2020

Сионист нөкәри “Ахар”, хејри јохдур, шиәнин, әрбәинин инкишафыны ҝөрүб аҹығыныздан өләҹәксиниз

(Бир һәгигәти анламадынызмы? Бәс һарададыр сүнни гардашларыныз (Түркијә), сионист ағаларыныз (Исраил)???)

Мәһәррәм ајына бир ајдан аз бир вахт галыб. Дејәсән шиәнин, әрбәин зәвварларынын әзәмәтиндән горхуја дүшән Исраил сәфирлијинин өлкәмиздәки аҝентурасы олан “ахар” сајты јенә фәаллашыб. Өтән илләрдә әрбәин, шиә әлејһинә ағзыны шејтан јолунда гојмушду, лајигли ҹавабыны вериб сусдурдуг. Бу ил дә јаман фәаллашыб. Өзү дә ҝөрүн бу аҝентура Исраилин јалларына неҹә мөһтаҹдырса, ешг карваны – корона сәбәбијлә бөјүк еһтималла – бу ил һәрәкәтә кечмәјәҹәји һалда белә, фүрсәти фөвтә вермәјиб сионист нөкәрләри һәрәкәтә кечибләр.
Сајтларында “Ирәванын Теһрана зәрбәси вә “шиә гардаш”ын ҹавабы” башлыгла јазы ҝедиб. Елә адыны охујан кими, мәгаләнин охунаглы олмадығы мәлум олур. Чүнки мәлум олур ки, Исраилин өлкәмиздәки тәсир аҝентләри јенә шиәни вурмаға башлајыблар.

Биз дәфәләрлә бунлара демишик ки, шиәјә дил узатма, өлкәдә мәзһәб ајрысечкилији салма. Амма хејри јохдур. Дөвләт сијасәтинин зиддинә ҝедән Исраил аҝентурасынын бу јазысыны СТМ әмәкдашы кими гәләмә вердикләри бири јазыб. Өлкәмиздә, үмумијјәтлә һарадаса Сионист Тулалығы Мәркәзи (СТМ) адлы бир гурумун мөвҹудлуғуну билмирик, амма бәлкә дә мөвҹуддур. Һәр һалда.

Јазынын елә илк ҹүмләләриндә бәдбәхт әмәкдашын ҝүлмәли бир вәзијјәти ортаја чыхыб. Јазыр: “Иранын Јахын Шәргдәки вуран голу, шиәләрин образлашдырыб гәһрәмана чевирдији Гасым Сүлејманинин өлдүрүлмәсиндән сонра Ермәнистанын Баш назири Никол Пашинјанын Трампа јаздығы рүсвајчы тәбрик месажы (бахмајараг ки, сонра тәкзиб едилди – ред.) шимала тәрәф Теһрандан исти бахан молла һакимијјәтини шока салды.” “Шиәләрин гәһрәмана чевирдији”? Јохса һәтта исраилли арашдырмачыларын һејран галдығы, сүнниләрин бағрына басдығы шәһид Сүлејмани?

Ҝүлмәли вәзијјәтләри будур ки, Пашинјанын тәбрики һаггында мөтәризәнин ичиндә “бахмајараг ки, сонра тәкзиб едилди” јазыблар. Бәдбәхтләр, һеч олмаса бу ҹүмләни јазмајајдыныз. Бу о демәкдир ки, шиәләрин ермәнијә јардым етдијини иддиа едирсиниз, әҝәр Пашинјанын тәбрики доғрудурса, демәли Ираны ермәниләр севмир. Бу да о демәкдир ки, Иран ермәни әлејһинә иш ҝөрүб ки, ермәни ону севмир. Јох әҝәр тәкзиб едилибсә демәли, сизин дедијиниз кими Иран һәр нә гәдәр ермәнијә “јардым” етсә дә ермәни ону архадан бычаглајыр кими бир хүлјаныз ҝерчәк дејил. Һәр һалда бу да мараглы дејил.

Сионист нөкәриндән һаггымыз вар ки, бир мәсәләни сорушаг; Бир һәгигәти анладынызмы? Бүтүн ҝүнү шиәни Иранын үзәриндән вурурсунуз. Јахшы, бәс һарададыр сүнни гардашларыныз олан Түркијә? Нијә бир дәфә демирсиниз ки, ај сүнни гардашлар, Суријаја баса-баса ҝедирсиз, Ливијаја, Әфганистана, Ирага... Нә үчүн бир дәфә шиә гардашларыныз олан Азәрбајҹандан өтрү бир иш ҝөрмүрсүнүз? Анҹаг ултиматумлар кифајәт етмир ахы? Ахы сизин мәнтигинизлә Иран Ермәнистанла достлуг едирсә, демәли, мүнафиглик етмир. Амма Түркијә үздә ермәни әлејһинә ултиматум верир, о тәрәфдән ермәни леһинә ишләр ҝөрүр. Бу исә мүнафиглик, икиүзлүлүкдүр. Бәс һарададыр сионист ағаларыныз? Нијә демирсиниз ки, Ливан әсҝәрини Суријада шәһид едирсиниз, Фәләстини ишғал етмисиниз, бәс нијә бир дәфә ермәни әсҝәрини Гарабағда вурмур, Гарабағы алыб бизә вермирсиниз? Сорушун, һөрмәтсиз Ахар сајты, шиә илә уғрашмагдан башыныз ајыланда сорушун...

Сионист нөкәри “Ахар”, хејри јохдур, шиәнин, әрбәинин инкишафыны ҝөрүб аҹығыныздан өләҹәксиниз.


4623 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP