Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Ијун 2020

Ајәтуллаһ Фүруғи: Имам Хомејни төвһид адамы иди

Имам Хомејнинин (р) шәхсијјәтинә бахыш

Имам Хомејни төвһид адамы иди. Онун һәјат вә јашајыш кимлијини охумаг истәсәк, төвһид адамы олдуғуну демәлијик. Төвһид адамлары иддиалы олмурлар, лакин онларын бүтүн әмәлләри Аллаһы ҝөстәрир. Нә үчүн иддиа етмирләр? Чүнки мәнликдән јаха гуртарыблар, өзләрини мәнликдән чыхарыблар.

Мәнликдән гуртаран вә “мән”дән бошалан инсан Аллаһ илә долар. Инсан өзүнү ҝөрмәдикдә, Аллаһы танымаг үчүн мәрифәт газаныр. Белә олдугда, гәнд вә шәкәр нејистанына чеврилир вә дејир:

Гәнд кимијәм, шәкәр нејистаныјам
Һәм мәндән ҝөјәрир вә мән јејирәм.


Имамын һәјатына бахдыгда ону иддиасыз олдуғуну ҝөрүрүк, амма о, фәҹр јарадыр.

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ

“Анд олсун дан јеринә. Анд олсун он ҝеҹәјә. Анд олсун ҹүтә вә тәкә. Анд олсун кечиб ҝетмәкдә олан ҝеҹәјә. Мәҝәр бунларда ағыл саһиби үчүн анд јохмудур?!”

Он ҝүнлүк Фәҹр бу ајәнин бир нүмунәсидир. Имам Ислам дүнјасында, бәшәријјәт аләминдә фәҹр јаратды. Дүнја өлмүшдү. Имам онун ҹансыз ҹисминә ҹан үфүрдү вә мәнәвијјаты дирилтди. Мүасир дөврүмүздәки шаһиди олдуғумуз динә тәмајүл вә диндарлығы ким дирилтди? Имамдан башга бир кәс дирилтдими? Аллаһдан башга һеч кими олмајан адсыз вә сүрҝүн едилмиш бир инсан. Аллаһы олан адамдан даһа варлы ким вар?

Имам Хомејнинин һәјатындан вәфатына гәдәр бүтүн јашајышы бизим үчүн “Фәҹр” сурәсини тәфсир едир. Бу сурәнин илк ајәләри бујурур:

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ

“Анд олсун дан јеринә. Анд олсун он ҝеҹәјә.”

Сурәнин ахырында бујурур:

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً

“Еј хатирҹәм олан кәс! Дөн Рәббинә, сән Ондан разы олараг, О да сәндән!”
İмамын вәсијјәтнамәси јадыныздадырмы? Бујурур: “Хатирҹәм гәлб вә Рәббин фәзлинә үмидвар батинлә сизин јаныныздан ҝедирәм.”

Ишин әввәлиндә фәҹр јарадыр вә сонда дүнјаны тәрк етмәк истәдикдә дејир: “Хатирҹәм гәлблә ҝедирәм.” Санки хитаб ҝәлиб: “Еј хатирҹәм олан кәс! Дөн Рәббинә, сән Ондан разы олараг, О да сәндән!”
Ола биләрми ки, разы вә разы олунмуш оласан, һәјатын разылыг мәрһәләсинә јетишәсән вә ејни һалда өзүнү ҝөрәсән?! Инсан јалныз төвһид васитәсилә разылыға јетишир.


4214 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP