Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Апрел 2020

Илһам Әлијев Аллаһдан горхуб Сејјид Фәрамизи азадлыға бурахды?

Илһам Әлијев тәзадлы бир иш ҝөрүб. Сејјид Фәрамизин дә Акиф Човдаровун да азадлығыны тәмин едиб.

Јәгин ки, һеч бир виҹданлы инсанын дили ҝәлмәз десин ки, Илһам Әлијев Сејјид Фәрамизи әфв едиб. Чүнки арада бир әфв едәҹәк инсан варса сејјиддир, әфв олунаҹаг инсан да варса Илһам Әлијевдир. Әслиндә Илһам Әлијев Сејјидин илләрдир һаггына ҝириб. Сејјид Фәрамиз кими јүзләрлә инсаны Әлијевин шаһлыг етдији өлкәдә һәбс едиб зинданда чүрүдүрләр.

Инди десәк ки, Илһам Әлијев корона бәласындан горхдуғу үчүн Сејјидин ҹәддинә гурбан олуб онун азадлығыны тәмин едиб, инандырыҹы олмаз. Чүнки о тәрәфдән Акиф Човдарову да әфв едиб. Акиф Човдаров бојну јоғун мәмурлары чапыб таласа, ешшәк јеринә гојуб вар-дөвләтини мәнимсәсә дә өзүнүн криминал ҹинајәткар олмасы һеч кимә сирр дејил. Аллаһдан горхан Акиф Човдаров кими бир аллаһсызы әфв едәр?
Аллаһдан горхан Һаҹы Тале вә онун кими диҝәр Аллаһ адамларыны һәбсә атар?

Әлијевин горхусу Аллаһ горхусундан даһа чох Елдар Маһмудов горхусуна охшајыр. Буну биз демирик, башга бир Маһмудов олан Магсуд дејир. О да “вуруланлардандыр”, амма игтидара мејилли олдуғу һалда игтидардан халгын тәрәфинә кечдији үчүн артыг халг тәрәфиндән севилдији ҝөрүнүр. О дејир ки, Әлијевин горхусу Елдар Маһмудов горхусудур. Затән инсанда белә суаллар јаранырды ки, нијә вәзифәсиндән азад едилән Елдар Маһмудов азадлыгдан мәһрум едилмир? Сонра дедиләр бәс диск филан варыдыр, она ҝөрә Әлијев она дәјә билмир. Доғрусуну Аллаһ билир.

Һә, о да мәлумдур ки, Сејјид Фәрамизи руһани, әммамәли олдуғу үчүн Илһам Әлијев кими инсанлар Иран аҝенти һесаб едәрләр. О тәрәфдән дә Азәрбајҹан МТН-инин исраиллиләрин әлиндә олдуғуну дејирдиләр. Ҝөрүнүр Әлијев ағлынҹа Иран вә исраил арасында баланслашдырылмыш сијасәт јүрүтмәјә чалышыб. Бәли, о, Азәрбајҹан халгындан башга һәр бир хариҹи дөвләти разы салмаға чалышар. Акиф кими бир ҹинајәткары әфв етмәк, Сејјид Фәрамиз кими бир Аллаһ адамыны шәрләјиб ичәри атдырмаг баһасына олса белә.


5319 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP