Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Јанвар 2020

ХХЫ әсрдә һәлә дә шәһадәти мөвһүмат сајан хәстә зеһнијјәт вар

Кечмиш МТН-шик Илһам Исмајыл чох гәрибә бир шәкилдә ачыглама вериб. Дејир ки, бәшәри дәјәрләрә сырф мөвһүмат нөгтеји-нәзәриндән јанашанлар вар. О дејир ки, Сүлејманисевәрләр Азәрбајҹаны севмәјән бир дөвләтин мәмуруна мөвһүматчылгы уҹбатындан рәғбәт ҝөстәрирләр. Һәмчинин дејир: “Чох тәәссүф ки, мәсәләјә ағыллы јанашан чох азсајда инсан вар. Һәм тәәссүбкешләр, һәм дә онлара гаршы оланлар ашыры агрессија нүмајиш етдирирләр.” Демәли, өзүнү ағыллы сајан бу адам Гасим Сүлејманини севәнләри вә онлара ашыры агрессија ҝөстәрән инсанлары ағыллы һесаб етмир. Анҹаг өзү кими бир дәстәни ағыллы һесаб едир. Ејни заманда ХХЫ әсрдә шәһадәти мөвһүмат адландырыр. Мәлум олур ки, Азәрбајҹан һәрбисиндә баш верән өзбашыналыглар, рүшвәт фактлары, намаз, ибадәт гадағасы, дедовшина һаллары, торпагларын ишғалдан азад олунмамасы бу ҹүр инсанларын хәстә зеһнијјәтләриндән ирәли ҝәлиб. Адамлар һәлә дә пул вериб һәрбидән јајынма һалларыны арадан апара билмәјибләр.

Сонра дејир: “Бу адам Ислам ҹиһадына ҝетмәјиб. Иран Ислам Республикасынын марагларыны һәјата кечирәркән өлдүрүлүб. Бунун Ислама нә дәхли вар? Бу шәхс Иран дөвләти үчүн шәһид сајыла биләр, бизә аидијјаты јохдур.”

 Бәли, бу да бир кечмиш МТН-шикин хәстә тәфәккүрүдүр. Адам Ираны ислам Республикасы сајыр, дејир ҝенерал Иранын марагларыны һәјата кечириб. Анламыр ки, бундан белә чыхыр ки, ҝенерал Ислам үчүн вурушуб. Үстәлик дејир ки, о, Иранын шәһидидир. Бу гәдәр диндар, сағлам тәфәккүрлү инсанлар ҹар чәкиб беләләринә баша сала билмир ки, шәһидин һүдудлары, дөвләти, милләти олмур. Шәһид бүтүн Исламын шәһидидир.

Бир мәсәлә дә чох мүһүмдүр. Демәли, адам Гасим Сүлејманини Иран шәһиди адландырыр. Амма дејир ки, о, Ислам үчүн ҝетмәјиб. Ислам үчүн ҝетмәјибсә демәли о шәһид дә сајылмамалыдыр. Јәни бу адам әслиндә һеч шәһидин нә олдуғуну анламыр. Гасим Сүлејмани исә өз мүҹтәһидинин, рәһбәринин әмријлә ордуда фәалијјәтләр ҝөстәриб. Лап дејәк ки, өз дөвләти үчүн чалышыб, мәҝәр бу, аз шејдир. Сиз нә етмисиниз дөвләт үчүн, Гарабағ үчүн? Өзү дә шәһид ҝенерал һәрби мејданда өн ҹәбһәдә ҹамаат намазлары гылан, әрбәин сахлајан, Әјјами Фатимијјә сахлајан инсан олуб. Гуран охујан, зијарәтнамә охујан, оруҹ тутан, мәзлумун фәрјадына чатан бир Аллаһ бәндәси әҝәр Ислам үчүн шәһид олмајыбса онда Илһам Исмајыл Ислам дејәркән нәји нәзәрдә тутур? Һалбуки биз Илһам Исмајылын индијәдәк бир дәфә намаз гылдығыны ҝөрмәмишик. Ҝөрәсән бу адам Ислам, Ислам ҹиһады дејәркән нәји нәзәрдә тутур? Олмаја о “ислам” дејәркән ИШИД “Исламыны” нәзәрдә тутур? Бу ҹүр ИШИД тәфәккүрлү инсанлар ҝөрүнүр ХХЫ әсрдә белә нә Исламдан, нә шәһиддән, нә дә Ислам ҹиһадындан һеч нә баша дүшмәјиб.

О да мәлумдур ки, белә кечмиш МТН-шикләрә АБШ нәһәнҝлији өнүндә ҹылызлыгларыны етираф едирләр вә бөјүк шејтандан горхмајан гејрәтли, вәтәнпәрвәр инсанлары да пахыллыгдан ләкәләмәк истәјирләр.


5678 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP