Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Октјабр 2019

Илһам Әлијев “Гошулмама һәрәкатында” нијә атасыны реклам етди?

Һејдәр Әлијевин Нахчывандан Бакыја ҝәлдији заманлара ҝәнҹлик дөврләри тәсадүф едән һәр кәс билир ки, бу ҝүн Илһам Әлијеви халгын башына бәла едән ата Әлијев олдуғу кими, ата Әлијеви дә бу халга мүсәлләт едән, дөвләти бу јыртыҹынын гуҹағына атан да Елчибәј иди. Һејдәр Әлијев өзү Нахчывандан Бакыја енән кими деди ки, мәни депутатлар дәвәт етмәјиб, мәни Азәрбајҹанын президенти Әбүлфәз Елчибәј дәвәт едиб. Һәтта Милли Мәҹлисдә дә демишди ки, мәни Иса Гәмбәр, Пәнаһ Һүсејн, Елчибәј дәвәт едиб ки, ҝәлим вәзифә тутум.
Əввәлҹә ону дејәк ки, Әлијевин бу ҹүр форс верә-верә данышмасынын архасында ики шеј дурур: О, өзүнү јухары тутурду, ҝүја демәк истәјирди ки, депутатлар ким олур ки, мәни дәвәт етсин, мәнә бирбаша президентин еһтијаҹы вар. Икинҹиси исә Һејдәр Әлијеви о заманлар халг дәфтәрдән силмишди. Совет һөкүмәти заманында онун халга, дөвләтә олан хәјанәтләри уҹбатындан һамы ондан үз дөндәрмишди. Артыг совет галығы вә гулбечәси олан бир инсанын өлкәјә рәһбәрлик етмәсини һеч ким истәмирди. Өзү дә Азәрбајҹанын советләрин бојундуруғундан хилас олдуғу, мүстәгил олдуғу, советләрин дағылдығы бир дөврдә. Әлијев исә бу еһтималда да өз тәкәббүрүнү, халга, халгын бөјүкләринә, зијалыларына, парламент үзвләринә олан гәзәбини, кинини бу ҹүр ифадә едирди. Јәни, сиз мәни силдиниз, мән дә бура сизин үчүн јох, президент үчүн ҝәлмишәм – демәк истәјирди.

Илһам Әлијев, атасынын бу чыхышларындан хәбәрсиз бу инсан исә дејир ки, о заманлар Һејдәр Әлијеви Бакыја халг дәвәт етмишди. Буну һәр дәфә тәкрарлајан Әлијев сонунҹу дәфә “Гошулмама һәрәкаты” топлантысында да дилә ҝәтириб. Тәбии ки, о, елә тәсәввүр јаратмаға чалышыр ки, ҝүја халг онун атасыны вә инди дә ону севир. Амма бу аиләнин халгын ҝөзүндә зәррә гәдәр дә олса дәјәри олмајыб. Чүнки Брежневи өзүнә мәнәви ата, лидер билән бу аиләјә мүсәлман, Брежневин дөвләти тәрәфиндән ишғал едилмиш бир өлкәнин халгы неҹә мәһәббәт ҝөстәрә биләр.

Илһам Әлијевин бу јаланындан әлавә һәм дә белә бир суал јараныр ки, ҝөрәсән, о, нә үчүн атасыны реклам едирди. Билдијиниз кими “Гошулмама һәрәкаты”нда 120 дөвләт вар. Бири дә Азәрбајҹандыр. Јәни, Илһамдан башга орда 119 өлкәдән нүмајәндәләр вар иди. Илһам Әлијев исә депутат сечкиләриндә онун тәјинатыјла намиздәлик верән вә сечки компанијасында ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК едән инсанлар кими гаршысына гојулан кағыза баха-баха атасынын Бакыја халг тәрәфиндән чағырылмасыны ҹар чәкирди. Ҝөрәсән ордакы 119 өлкәнин нүмајәндәси ата Әлијеви танымырмы? Јохса таныјырлар, өзү дә јахшы таныдыглары үчүн Әлијев өз атасыны өзү истәдији бир формада танытмаға чалышырды? Ахы, белә бир иҹласда киминсә өз атасындан данышмасынын, 119 хариҹи өлкәнин нүмајәндәләри гаршысында өзүндән әввәлки һакимијјәти писләмәсинә нә ад вермәк олар? Һалбуки ејни иши һазырда хариҹдә оланлар едәндә онларын барәсиндә “хаинләр хариҹи өлкәләрдә дөвләтимизин адыны батырыр” дејирләр. Әлијев дә хариҹи өлкә нүмајәндәләринин гаршысында буну етди.


5475 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP