Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Март 2019

Сејид Әли Гази Тәбатәбаинин вәсијјәтнамәсиндән бир парча

Әҝәр һәфтәлик рөвзәләр мүмкүн олмаса, мәһәррәм ајынын илк он ҝүнү тәрк олмасын
Бөјүк ариф вә алим Сејид Әли Гази Тәбатәбаи Тәбризи вәсијјәтнамәсинин бир һиссәсиндә јазыр:
Амма диҝәр вәсијјәтләр. Онларын ән әсасы намаздыр. Намазы базар етмәјин. Ону илк вахтда хүзу вә хүшу илә гылын. Әҝәр намазы горуја билсәниз, һәр шејиниз горунар. Намазын тәгибиндә Сиддиә-Кубра (ә) тәсбиһи вә ајәтул-күрсү охумағы тәрк етмәјин...

Мүстәһәб ишләрдә Сејјидүш-шүһәдаја (ә) әзадарлыг етмәк вә о һәзрәтин зијарәтиндә сүстлүк етмәјин. Ики-үч нәфәрлә дә олса һәфтәлик рөвзә мәҹлиси ишләрдә дүјүнүн ачылмасына сәбәб олар. Өмрүн әввәлиндән ахырына кими о һәзрәтин хидмәтиндә тәзијә сахласаныз, зијарәт етсәниз вә бу кими диҝәр ишләр ҝөрсәниз, јенә дә онун һаггыны јеринә јетирә билмәзсиниз. Әҝәр һәфтәлик рөвзәләр мүмкүн олмаса, мәһәррәм ајынын илк он ҝүнү тәрк олмасын.
Диҝәр вәсијјәтим будур ки, бу сөзләр сојуг дәмири дөјмәк кими олса да амма буну демәји лазым билирәм: ата-анаја итаәт, ҝөзәл әхлаг, дүзҝүн олмаг, заһирин батинлә бир олмасы, һијлә вә кәләкдән чәкинмәк, салам вермәкдә габагламаг, һәр кәсә јахшылыг етмәк, Аллаһын гадаған етдији јердә мәкр ишләтмәкдән чәкинмәк. Бунлары садаладым. Бунлар кими ишләри дә өзүнүз ҝөзләјин. Аллаһдан горхун, Аллаһдан горхун, Аллаһдан горхун, һеч кими инҹитмәјин! Баҹардығын гәдәр гәлбләри әлә ал, гәлб сындырмаг һүнәр дејил.


6246 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP