Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Јанвар 2019

"...Аллаһын хәбәрсиз олдуғуну санма..."

Аллаһ һеч заман кафирләрин чиркин әмәлләриндән хәбәрсиз олмамышдыр
Аллаһын зүлмкарларын ҹәзасындан гафил олмамасы


وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

"Залымларын етдикләри әмәлләрдән Аллаһын хәбәрсиз олдуғуну санма. (Аллаһ) садәҹә онлары (ҹәзаландырмағы) ҝөзләрин бәрәлә галаҹағы ҝүнә сахлајыр." (Ибраһим, 42).

Изаһ: Кафирләрин дүнјада рифаһ ичиндә јашамасынын бүтүн (сөзүҝедән) һикмәтләри илә јанашы бу мәгамы да нәзәрдән гачырмаг лазым дејил ки, Аллаһ һеч заман кафирләрин чиркин әмәлләриндән хәбәрсиз олмамышдыр вә онлары дүнја әзабларындан даһа бөјүк әзаблара дүчар едәҹәкдир. Бу, заһирән садә вә ибтидаи мәсәлә олса да дүнјада илаһи әдаләтин ҝерчәкләшмәси үчүн бир чох шүбһәләрә ҹаваб верир. Јәни һамыја тәкид едир ки, илаһи әдаләт Ахирәт дүнјасында там олараг һәјата кечәҹәкдир. О заман ки, һәр кәсдән она верилән фүрсәтләр, баҹарыглар вә имканлар гәдәр тәләб олунаҹаг, мөминләр һәгиги мүкафатларыны, јахшы әмәлләринин лајиг олдуғу әвәзи алаҹаг, кафирләр исә әмәлләринин ҝерчәк ҹәзасына чатаҹаглар.

Һәдис: Имам Әли (ә) “Елә бир ҝүнә һазырлашын ки, ҝөзләр бәрәләҹәк вә ниҝаран-ниҝаран бахаҹаг, ағыл вә һуш горхунун шиддәтиндән (башдан) чыхаҹаг.” (Гүрәрул-һикәм, ҹ. 2, сәһ. 269, һәдис: 2573).


5921 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP