Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Август 2018

Аллаһын рәһмани тәҹәлласыны ҝөрмәк

Онлар заһири ҝөзлә Аллаһы ҝөрмәсәләр дә көнүл ҝөзү илә Она бахыр...
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

"О ҝүн нечә-нечә үзләр севиниб ҝүләҹәк, (көнүл ҝөзү илә) Өз Рәббинә бахаҹагдыр!" (Гијамәт 22-23).

Изаһ: Јухарыдакы ајә дә Ҹәннәт әһлинә вериләҹәк ән үстүн немәтләрдән сөһбәт ачыр. Бу ајәләрдә Ҹәннәт әһлинин симасы шад вә севинҹли вәсф олунур. Чүнки Аллаһын ҹамал сифәтләринин тәҹәлласыны мүшаһидә етмәклә мәшғул олурлар. Онлар заһири ҝөзлә Аллаһы ҝөрмәсәләр дә көнүл ҝөзү илә Она бахыр, онун мәфтунедиҹи тәҹәллаларына тамаша етмәкдән јорулмурлар. Бундан даһа үстүн немәт, бундан даһа ширин һәзз ола биләрми?!

Һәдис: İслам пејғәмбәри (с): “Ҹәннәт әһли Ҹәннәтә дахил оланда Аллаһ бујурур: “Башга бир шеј әлавә етмәми истәјирсинизми?” Онлар дејирләр: “(Илаһи бизә һәр шеј вермисән) Үзүмүзү ағ етмәмисәнми? Бизи Ҹәннәтә дахил етмәмисәнми? Оддан хилас етмәмисәнми?” Бу ан пәрдәләр чәкиләр (вә Аллаһы көнүл ҝөзү илә мүшаһидә едәрләр). Бу заман онлар үчүн Рәббинә бахмагдан даһа севимли шеј јохдур.” (Шәрһи-Нәһҹүл-бәлағә, Ибн Әбу әл-Һәдид, ҹ. 90, сәһ. 280, ).


5796 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP